bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 14.05.2022, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Walne Zebranie Członków i Członkiń

Lista Członkiń i Członków

 1. Krzysztof Alcer
 2. Anna Barabasz
 3. Katarzyna Batko-Tołuć
 4. Teresa Bebak
 5. Monika Bienias
 6. Marzena Błaszczyk
 7. Anna Chęć
 8. Anna Cioch
 9. Marzena Czarnecka
 10. Alina Czyżewska
 11. Adam Dobrawy
 12. Anna Gdula
 13. Justyna Górnowicz
 14. Karol Górski
 15. Anna Gryta
 16. Dariusz Hanus
 17. Michał Iszoro
 18. Krzysztof Izdebski
 19. Krzysztof Jakubowski
 20. Jakub Jaworski
 21. Piotr Kodzis
 22. Piotr Kot
 23. Krzysztof Kowalik
 24. Wojciech Krzyżanek
 25. Agnieszka Kulesa
 26. Kinga Kulik
 27. Jan Kunert
 28. Patryk Łuczyński
 29. Ewa Majda
 30. Zenon Michajłowski
 31. Jerzy Migduła
 32. Jan Mordań
 33. Danuta Myśliwiec
 34. Jan Niedośpiał
 35. Katarzyna Okuniewska
 36. Norbert Orłowski
 37. Szymon Osowski
 38. Wojciech Paszkowski
 39. Jacek Piech
 40. Krzysztof Pietruszewski
 41. Wiktor Pietrzak
 42. Ewa Podleśna
 43. Tymon Radzik
 44. Małgorzata Rogalska
 45. Elżbieta Samsel-Czerniawska
 46. Piotr Sołowij
 47. Katarzyna Tadeusiak-Jeznach
 48. Areta Wasilewska-Gregorowicz
 49. Elżbieta Wąs
 50. Jacek Werder
 51. Edyta Widawska
 52. Joanna Wieczorek
 53. Bartosz Wilk
 54. Konrad Wojciechowski
 55. Grzegorz Wójkowski
 56. Krysztof Wychowałek
 57. Michał Zemełka
 58. Przemysław Żak

Członkini, która nie żyje - Maria Mazur.

Zgodnie z §13 ust. 6 - w organizacji istnieje także instytucja zawieszania członkostwa. Zawieszenia dokonuje Zarząd na własny wniosek członka lub członkini, w sytuacji generującej konflikt interesów z działalnością Stowarzyszenia lub inną, która czasowo może powodować naruszenie dobrego imienia Stowarzyszenia.

Zawieszenie jest możliwe tylko w sytuacji gdy konflikt interesów nie jest związany z kandydowaniem do funkcji we władzach partii politycznych lub pełnieniem funkcji publicznych, określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i generującym konflikt interesów z działalnością w stowarzyszeniu oraz z decyzją o kandydowaniu do organów władz publicznych pochodzących z powszechnych wyborów. Pozostałe osoby muszą zostać skreślone uchwałą Zarządu.

Obecnie zawieszony jest Kamil Nowak, zgodnie z §13 pkt. 6, od 26 listopada 2019 roku, w związku z podjęciem pracy potencjalnie generującej konflikt interesów.

Prawa członka zawieszonego opisane są w §16a Statutu. Zachowuje on prawa, wymienione w § 14 ust. 1 pkt 3-5 (może zgłaszać wnioski i postulaty pod adresem władz Stowarzyszenia, korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z celami statutowymi, uczestniczyć w zebraniach, zjazdach i konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie) oraz podlega obowiązkom, określonym w § 14 ust. 2 pkt 1 oraz pkt 3-5. (regularne płacenie składek na rzecz Stowarzyszenia, dbania o mienie Stowarzyszenia,przestrzeganie zasad Kodeksu Etyki, statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia).

Członek zawieszony lub członkini zawieszona nie ma głosu stanowiącego podczas Walnego Zebrania Członkiń i Członków.

Zgodnie z §21 i §22 Statutu:


1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Walne Zebranie może być:

1) Zwyczajne
2) Nadzwyczajne

3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i w związku z upływem kadencji organów statutowych jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków i członkinie pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.

4. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek co najmniej ⅓ członków zwyczajnych lub członkiń zwyczajnych Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

8. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, niezależnie od liczby członków i członkiń biorących udział w Walnym Zebraniu (z wyjątkiem spraw określonych w § 38 ust. 1 i 2).

9. Na żądanie dwóch/dwojga członków lub członkiń Walnego Zebrania uchwały podejmowane są w głosowaniu imiennym.

10. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący/Przewodnicząca Walnego Zebrania wybierany lub wybierana każdorazowo w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków i członkiń Stowarzyszenia. Przewodniczący/Przewodnicząca nie może wchodzić w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

11. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos Przewodniczącego/Przewodniczącej Walnego Zebrania.

Oraz

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

1) ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
2) uchwalenie statutu i jego zmian,
3) uchwalanie Kodeksu Etyki i jego zmian,
4) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
5) zatwierdzanie regulaminu Komisji Rewizyjnej,
6) zatwierdzanie regulaminu Komisji Etyki
7) wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Etyki,
8) decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,
9) ustalanie wysokości składek członkowskich,
10) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
11) podejmowanie uchwały o powołaniu osób prawnych,
12) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
13) nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,
14) ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.Opublikował: Katarzyna Batko-Tołuć
Publikacja dnia: 14.05.2022
Podpisał: Szymon Osowski
Dokument z dnia: 14.03.2010
Dokument oglądany razy: 6 293