bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 22.01.2009 z powodu:
To jest wersja archiwalna z dnia 20.11.2008, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu:

Statut Stowarzyszenia - wersja zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym

Tekst jednolity przyjęty przez Walne Zebranie Członków 17 listopada 2007STATUT STOWARZYSZENIA

STOWARZYSZENIE LIDERóW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH

Rozdział I

Nazwa Stowarzyszenia, jego siedziba i cele

§1
Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich, założone przez uczestników szkoleń organizowanych przez Program „Przeciw Korupcji” Fundacji im. Stefana Batorego, zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Z 1989r. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) i posiada osobowość prawną.

§2
Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§3
Siedzibą Stowarzyszenia jest m.st. Warszawa.

§4
Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. Dla właściwego realizowania celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

§5
Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tych samych lub podobnych celach statutowych oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§6
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

Rozdział II:

Cele stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§7
Celami Stowarzyszenia jest wspieranie działań podejmowanych przez Lokalne Grupy Obywatelskie, na rzecz zwiększenia przejrzystości i uczciwości życia publicznego w tym w szczególności:
1.    działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji publicznej,
2.    propagowanie działań etycznych,
3.    podejmowanie innych aktywności służących przeciwdziałaniu korupcji.

§8
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1.    Monitorowanie działań władz samorządowych i innych instytucji
2.    Organizowanie imprez masowych oraz innych form propagujących działalność stowarzyszenia.
3.    Prowadzenie działalności oświatowej i kształceniowej wśród młodzieży i osób dorosłych.
4.    Doradztwo, wsparcie lub pomoc instytucjom lub osobom działającym w obszarze celów statutowych Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem osób zainteresowanych utworzeniem Lokalnej Grupy Obywatelskiej.
5.    Występowanie z petycjami, wnioskami i apelami do władz publicznych,
6.    Przygotowywanie i prowadzenie projektów realizowanych przez członków Stowarzyszenia.
7.    Prowadzenie działalności wydawniczej i publicystycznej.
8.    Utrzymywanie kontaktów z innymi pokrewnymi organizacjami na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
9.    Podejmowanie współpracy z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym oraz środkami masowego przekazu w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia.
10.    Udzielanie pomocy prawnej w postaci zapewniania zastępstwa procesowego uprawnionych pełnomocników w postępowaniach sądowych i administracyjnych oraz doradztwa prawnego uprawnionych do tego osób.
11.    Działania związane z analizą finansowania kampanii wyborczych.
12.    Podejmowanie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów organizacji.
13.    Inicjowanie, opiniowanie i wypowiadanie się w sferze uregulowań prawnych.

§9
1.    Stowarzyszenie może wnosić skargi i występować w zakresie statutowej działalności w sprawach interesów prawnych członków Stowarzyszenia oraz innych osób.
2.    Stowarzyszenie ma prawo do podejmowania czynności procesowych w postępowaniu administracyjnym i sądowym.
3.    Stowarzyszenie ma prawo do składania wniosków o przeprowadzenie referendum w zakresie statutowej działalności Stowarzyszenia oraz prowadzenia kampanii referendalnej.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia

§10
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1.    członków zwyczajnych,
2.    członków wspierających,
3.    członków honorowych.

§11
1.    Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
2.    Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

§12
1.    Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która złożyła deklarację wraz  z rekomendacjami dwóch członków zwyczajnych  lub  udokumentuje prowadzenie  działań zgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia.
2.    Decyzję o przyjęciu członka podejmuje Zarząd, uchwałą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji..
3.    W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.
4.    W przypadku podjęcia przez członka Stowarzyszenia pracy we władzach publicznych lub pełnienia funkcji publicznych, następuje automatyczne zawieszenie go w prawach członka na okres pełnienia funkcji.

§13
1.    1. Członek zwyczajny ma prawo:
1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
2) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu
3) zgłaszać wnioski i postulaty pod adresem władz Stowarzyszenia,
4) korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z celami statutowymi,
5) uczestniczyć w zebraniach, zjazdach i konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie.

2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2) czynnego uczestniczenia w realizacji celów Stowarzyszenia,
3) regularnego płacenia składek na rzecz Stowarzyszenia,
4) dbania o mienie Stowarzyszenia,
5) przestrzeganie zasad Kodeksu Etycznego uchwalonego przez Walne Zebranie Członków.

§14
1.    Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji. W takim samym trybie może nastąpić ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenia.
2.    Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.
3.    Członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.

§15
1.    Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
2.    Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
3.    Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa jak członek zwyczajny.
4.    Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§16
1.    Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1)    rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszystkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia
2) śmierci lub utraty zdolności do czynności prawnych.

§17

1.    Członkowstwo w Stowarzyszeniu traci się na skutek:

1) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu niepłacenia składek członkowskich.
2) nieprzestrzegania postanowień statutu, kodeksu etycznego, uchwał władz Stowarzyszenia i regulaminów.
2.    Uchwały Zarządu dotyczące wykluczenia członków zapadają większością 2/3 głosów.
3.    Członkowi wykluczonemu w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji Zarządu przysługuje prawo odwołania  się za pośrednictwem Zarządu do Walnego Zebrania Członków zwołanego w terminie najbliższym bezpośrednio po złożeniu odwołania. Do czasu rozpatrzenia odwołania przez Walne Zebranie członek pozostaje zawieszony w prawach członkowskich. Uchwała Walnego Zebrania dotycząca odwołania jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§18
Władzami Stowarzyszenia są:
1.    Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem”,
2.    Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”
3.    Komisja Rewizyjna.

§19
Wybory Prezesa Zarządu, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej odbywają się podczas Walnego Zebrania w głosowaniu tajnym i zapadają zwykłą większością głosów.

§20
1.    Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2.    Walne Zebranie Członków może być:
1) Zwyczajne
2) Nadzwyczajne

3.    Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
4.    Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
5.    Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
1) Z własnej inicjatywy,
2) Na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) Na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

6.    Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
7.    W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, nie później niż 20 dni po terminie pierwszym. W takim wypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków.
8.    Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności, co najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania (z zastrzeżeniem punktu 7 oraz z wyjątkiem spraw określonych w § 32 pkt 1 i 2).
9.    Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków Stowarzyszenia. Przewodniczący nie może wchodzić w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
10.    W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania.

§21
Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
1.    ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
2.    uchwalenie statutu i jego zmian,
3.    uchwalanie Kodeksu Etycznego i jego zmian,
4.    zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
5.    zatwierdzanie regulaminu Komisji Rewizyjnej.
6.    wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Etyki,
7.    decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,
8.    ustalanie wysokości składek członkowskich,
9.    podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
10.    rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
11.    nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,
12.    ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

§22
1.    W skład Zarządu wchodzi od trzech do siedmiu osób, w tym Prezes. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona sekretarza i skarbnika, a także może wybrać wiceprezesa.
2.    Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
3.    Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
4.    Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes,
5.    Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy składu Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.
6.    W przypadku rezygnacji lub niemożności dalszego sprawowania funkcji członka Zarządu, uzupełnienie składu następuje w drodze wyborów w trakcie najbliższego Walnego Zebrania.

§23
Do zakresu działań Zarządu należy:
1.    realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,
2.    uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych,
3.    sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
4.    ustalania regulaminu wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia,
5.    podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
6.    podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,
7.    zwoływanie Walnego Zebrania,
8.    podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających,
9.    rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,
10.    składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
11.    uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
12.    w szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich;
13.    reprezentowanie Stowarzyszenie na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
14.    Zarząd zobowiązany jest zapewnić warunki i środki dla prawidłowego przeprowadzania kontroli przez Komisję Rewizyjną.

§24
Zarząd działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.
§25
Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego Dyrektora. Dyrektor kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, który podlega akceptacji Zarządu.

§26
1.    Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością,
2.    Komisja Rewizyjna w składzie trzech członków wybierana jest przez Walne Zebranie.
3.    Członkowie Komisji wybierają z pośród siebie Przewodniczącego.
4.    Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata.
5.    Komisja Rewizyjna przedkłada raz do roku Walnemu Zebraniu Członków ramowy roczny plan pracy.

§27
Do zakresu działań Komisji Rewizyjnej należy:
1.    kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2.    występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień,
3.    prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd Główny z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
4.    zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd Główny w terminie ustalonym statutem,
5.    składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu,
6.    składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

§ 28
Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§ 29
1.    Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia ani być pracownikami Stowarzyszenia.
2.    Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą, brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
3.    Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez Walne Zebranie regulaminu.
4.    Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
Rozdział V Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa

§ 30
Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1.    składki członkowskie,
2.    darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne
3.    wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),
4.    dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia,
5.    dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług,
6.    dochody z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów.
Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Walne Zebranie, w ciągu czterech tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

§ 31
Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych, Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.
Rozdział VI Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 32
1.    Uchwalenie statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie Członków wymaga co najmniej 2/3 głosów członków obecnych i uprawnionych do głosowania na Walnym Zebraniu.
2.    Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.
3.    Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie. Prawo do zgłoszenia zmian w Statucie przysługuje Zarządowi Stowarzyszenia (na podstawie podjętej przez Zarząd uchwały) lub grupie przekraczającej 20% członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
4.    Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zebranie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe do Stowarzyszenia, nie nastawione na osiąganie zysku, na rzecz których przejdzie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.Opublikował: Katarzyna Batko-Tołuć
Publikacja dnia: 20.11.2008
Podpisał: Walne Zebranie
Dokument z dnia: 17.11.2007
Dokument oglądany razy: 1 207
Wersja do druku