bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Październik 2015 - złożne wnioski

30 października 2015 - Szpital Solec
Wnosimy o udostępnienie:
­ wszystkich umów cywilnoprawnych zawartych z lekarzami. lekarkami oraz pielęgniarzami, pielęgniarkami w latach 2014 i 2015 w postaci zeskanowanej,
­ pełnej dokumentacji przebiegu i efektów wszystkich kontroli oraz wystąpień, stanowisk, wniosków i opiniipodmiotów przeprowadzających kontrole w szpitalu oraz taka samą dokumentację w przypadku prowadzonej kontroli wewnętrznej przez sam szpital w postaci zeskanowanej za lata 2014 i 2015.

28 października 2015 - do Wojewodów
Przekazania informacji, jakie otrzymał w 2015 r. Wojewoda od wójtów gmin na podstawie art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (w postaci wypełnionych
elektronicznych tabel, 2. Informacji przekazanej ministrowi administracji i cyfryzacji do dnia 15 sierpnia 2015 r. na podstawie art. 3 ust. 4 Ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim.
3. Informacji o wysokości zwrotu przekazanego gminom do 31 sierpnia 2015 r., za wydatki poniesione z funduszu sołeckiego w 2014 r. Jednocześnie dziękujemy za dotychczasową
współpracę: Urząd Wojewódzki od 2011 r. rokrocznie przekazywał analogiczne dane Sieci Obywatelskiej prowadzącej stronę funduszesoleckie.pl; dane przekazywane były rokrocznie w
formie tabeli w arkuszu kalkulacyjnym, identycznej dla każdego województwa obejmującej kolumny: Gmina, Typ gminy, Kwota wyodrębnionego funduszu sołeckiego w budżetach gmin na
rok 2013, Kwota wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r. (zgodnie z wnioskiem), Kb danej gminy (iloraz wykonanych w 2012 r. dochodów bieżących oraz liczby
mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.), Kb/Kbk, Wysokość zwrotu wydatków (%), Kwota dotacji na zwrot części wykonanych wydatków (w podziale na zadania majątkowe i bieżące).

26 października 2015 - Sąd Rejonowy w Pszczynie
Na zasadzie art. 61 Konstytucji wnosimy o udostępnienie:
1. udostępnienie skanów wyroków i postanowień wydanych w latach 2011,2012, 2013, 2014 i w 2015 r. do dnia złożenia niniejszego wniosku w związku z postępowaniami, które zostały wszczęte przed nowelizacją ustawy o dostępie do informacji publicznej wprowadzoną ustawą o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U. Nr 204, poz. 1195),a dotyczyły przesłanek odmowy udostępnienia informacji publicznej w uchylonym w/w zmianami art. 22 ustawy o dostępie do informacji publicznej,
2. udostępnienie skanów wyroków i postanowień wydanych w latach 2011,2012, 2013, 2014 i w 2015 r. do dnia złożenia niniejszego wniosku w związku z postępowaniami dotyczącymi postępowań z powództwa o zapłatę, której podstawą do wyliczenia stanowi art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej,
3. udostępnienie skanów wyroków i postanowień wydanych w latach 2011,2012, 2013, 2014 i w 2015 r.do dnia złożenia niniejszego wniosku w związku postępowaniami dotyczącymi przestępstwa wskazanego w art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

22 października 2015 - Urząd m. st. Warszawy
Na postawie art. 61 Konstytucji RP, prosimy o skany wszystkich pism skierowanych do Krajowego Rejestru Sądowego, w których m. st. Warszawa jako organ nadzoru neguje możliwość zarejestrowania działalności gospodarczej przez Stowarzyszenia. Interesujący nas okres to lata 2014 i 2015.

18 października - Izba Celna w Warszawie
Skan decyzji Dyrektora Izby Celnej w Warszawie z dnia 25 września 2015 r. nr 440000­
IAGW.8703.126.2015.JR.4964 wydanej w sprawie organizacji loterii paragonowej prezentowanej przez Ministra Finansów ­ http://www.mf.gov.pl/ministerstwo­finansow/wiadomosci/aktualnosci/ministerstwo­finansow2/­/
asset_publisher/M1vU/content/wez­udzial­w­narodowej­loterii­paragonowej;jsessionid=
7966ACC6DC6276FD9C6295ECADDBFA5F?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwofinansow%3Bjsessionid%3D7966ACC6DC6276FD9C6295ECADDBFA5F%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_
qU6T%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn1%26p_p_col_count%3D2#p_p_id_101_INSTANCE_M1vU_.
2. Wskazanie daty doręczenia powyższej decyzji oraz wskazanie w jaki sposób została doręczona (drogą pocztową, drogą elektroniczną, została odebrana w siedzibie Izby Celnej).
3. Wniosku organizatora powyższej loterii paragonowej (dane prywatne osób fizycznych jeśli takie są, prosimy zasłonić).
4. Czy wpłynęło odwołanie od tej decyzji? Jeśli tak to kiedy zostało złożone i kiedy zostało doręczone organowi wydającemu powyższą decyzję?
5. Umowy między Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie a Ministerstwem Finansów w sprawie tej loterii paragonowej.

13 października 2015 - Telewizja Polska

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP zwracamy się z wnioskiem o informację:
1. Czy w Telewizji Polskiej przygotowano wewnętrzne procedury określające jak personel spółki winien dbać o równomierne i bezstronne przekazywanie informacji o Komitetach Wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów we wszystkich okręgach wyborczych? np. czy określono co dzieje się z zaproszeniami na konferencje prasowe i konwencje, kto podejmuje decyzje finansowe o zaangażowaniu sprzętu personelu do nagrań, jak zliczany jest czas poświęcony poszczególnym Komitetom, co należy robić w razie naturalnej przewagi komitetów partii będących w parlamencie, jak należy ustalać plany z Komitetami itp.Prosimy o skany wszystkich dokumentów regulujących te kwestie
2 Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną/osoby odpowiedzialne za dopełnienie tych procedur? Prosimy o zakres obowiązków tej osoby/tych osób lub ich nominacje (umowy) regulujące te kwestie.
3. Kto podejmuje decyzje o tym jakie materiały ukażą się w serwisach informacyjnych TVP. Prosimy o podanie nazwisk i funkcji.

2 października 2015 roku: do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
- czy w ramach prowadzonych czynności ABW korzysta z danych z systemu ARTR,
­ jeżeli ABW korzysta to kto obsługuje ten system,
­ czy ABW korzysta z usług firmy zewnętrznej do obsługi tego systemu,
­ w ilu miastach i punktach w Polsce funkcjonuje ten system oraz czy wszędzie ABW ma do niego dostęp,  ­ jak długo przechowywane są dane z tego systemu.

Odpowiedź 4.12.2015Opublikował: Katarzyna Batko-Tołuć
Publikacja dnia: 26.12.2015
Podpisał: Katarzyna Batko-Tołuć
Dokument z dnia: 26.12.2015
Dokument oglądany razy: 1 418