bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 22.08.2023, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Walne Zebranie Członków i Członkiń

Lista Członkiń i Członków

 1. Krzysztof Alcer
 2. Anna Barabasz
 3. Katarzyna Batko-Tołuć
 4. Teresa Bebak
 5. Monika Bienias
 6. Marzena Błaszczyk
 7. Anna Chęć
 8. Anna Cioch
 9. Marzena Czarnecka
 10. Alina Czyżewska
 11. Anna Dęboń
 12. Adam Dobrawy
 13. Milena Dudzińska
 14. Anna Gdula
 15. Justyna Górnowicz
 16. Karol Górski
 17. Anna Gryta
 18. Dariusz Hanus
 19. Adam Iwańczuk
 20. Krzysztof Izdebski
 21. Krzysztof Jakubowski
 22. Jakub Jaworski
 23. Marcin Jaworski
 24. Piotr Kodzis
 25. Krzysztof Kowalik
 26. Grzegorz Krakowiak
 27. Agnieszka Krzaczek
 28. Wojciech Krzyżanek
 29. Agnieszka Kulesa
 30. Kinga Kulik
 31. Jan Kunert
 32. Patryk Łuczyński
 33. Ewa Majda
 34. Alicja Matwiejczuk
 35. Zenon Michajłowski
 36. Jerzy Migduła
 37. Jan Mordań
 38. Danuta Myśliwiec
 39. Jan Niedośpiał
 40. Katarzyna Okuniewska
 41. Norbert Orłowski
 42. Szymon Osowski
 43. Wojciech Paszkowski
 44. Jacek Piech
 45. Wiktor Pietrzak
 46. Ewa Podleśna
 47. Tymon Radzik
 48. Martyna Regent
 49. Małgorzata Rogalska
 50. Elżbieta Samsel-Czerniawska
 51. Piotr Sołowij
 52. Katarzyna Tadeusiak-Jeznach
 53. Areta Wasilewska-Gregorowicz
 54. Elżbieta Wąs
 55. Jacek Werder
 56. Edyta Widawska
 57. Joanna Wieczorek
 58. Bartosz Wilk
 59. Konrad Wojciechowski
 60. Grzegorz Wójkowski
 61. Krzysztof Wychowałek
 62. Michał Zemełka
 63. Przemysław Żak

Zgodnie z §13 ust. 6 - w organizacji istnieje także instytucja zawieszania członkostwa. Zawieszenia dokonuje Zarząd na własny wniosek członka lub członkini, w sytuacji generującej konflikt interesów z działalnością Stowarzyszenia lub inną, która czasowo może powodować naruszenie dobrego imienia Stowarzyszenia.

Zawieszenie jest możliwe tylko w sytuacji gdy konflikt interesów nie jest związany z kandydowaniem do funkcji we władzach partii politycznych lub pełnieniem funkcji publicznych, określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i generującym konflikt interesów z działalnością w stowarzyszeniu oraz z decyzją o kandydowaniu do organów władz publicznych pochodzących z powszechnych wyborów. Pozostałe osoby muszą zostać skreślone uchwałą Zarządu.

Obecnie zawieszony jest Kamil Nowak, zgodnie z §13 pkt. 6, od 26 listopada 2019 roku, w związku z podjęciem pracy potencjalnie generującej konflikt interesów.

Prawa członka zawieszonego opisane są w §16a Statutu. Zachowuje on prawa, wymienione w § 14 ust. 1 pkt 3-5 (może zgłaszać wnioski i postulaty pod adresem władz Stowarzyszenia, korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z celami statutowymi, uczestniczyć w zebraniach, zjazdach i konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie) oraz podlega obowiązkom, określonym w § 14 ust. 2 pkt 1 oraz pkt 3-5. (regularne płacenie składek na rzecz Stowarzyszenia, dbania o mienie Stowarzyszenia,przestrzeganie zasad Kodeksu Etyki, statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia).

Członek zawieszony lub członkini zawieszona nie ma głosu stanowiącego podczas Walnego Zebrania Członkiń i Członków.

Zgodnie z §21 i §22 Statutu:


1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Walne Zebranie może być:

1) Zwyczajne
2) Nadzwyczajne

3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i w związku z upływem kadencji organów statutowych jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków i członkinie pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.

4. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek co najmniej ⅓ członków zwyczajnych lub członkiń zwyczajnych Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

8. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, niezależnie od liczby członków i członkiń biorących udział w Walnym Zebraniu (z wyjątkiem spraw określonych w § 38 ust. 1 i 2).

9. Na żądanie dwóch/dwojga członków lub członkiń Walnego Zebrania uchwały podejmowane są w głosowaniu imiennym.

10. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący/Przewodnicząca Walnego Zebrania wybierany lub wybierana każdorazowo w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków i członkiń Stowarzyszenia. Przewodniczący/Przewodnicząca nie może wchodzić w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

11. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos Przewodniczącego/Przewodniczącej Walnego Zebrania.

Oraz

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

1) ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
2) uchwalenie statutu i jego zmian,
3) uchwalanie Kodeksu Etyki i jego zmian,
4) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
5) zatwierdzanie regulaminu Komisji Rewizyjnej,
6) zatwierdzanie regulaminu Komisji Etyki
7) wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Etyki,
8) decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,
9) ustalanie wysokości składek członkowskich,
10) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
11) podejmowanie uchwały o powołaniu osób prawnych,
12) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
13) nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,
14) ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Członkini, która nie żyje - Maria Mazur.Opublikował: Katarzyna Batko-Tołuć
Publikacja dnia: 22.08.2023
Podpisał: Szymon Osowski
Dokument z dnia: 14.03.2010
Dokument oglądany razy: 7 342