bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 22.09.2022, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Walne Zebranie Członków i Członkiń

Lista Członkiń i Członków

 1. Krzysztof Alcer
 2. Anna Barabasz
 3. Katarzyna Batko-Tołuć
 4. Teresa Bebak
 5. Monika Bienias
 6. Marzena Błaszczyk
 7. Anna Chęć
 8. Anna Cioch
 9. Marzena Czarnecka
 10. Alina Czyżewska
 11. Adam Dobrawy
 12. Milena Dudzińska
 13. Anna Gdula
 14. Justyna Górnowicz
 15. Karol Górski
 16. Anna Gryta
 17. Dariusz Hanus
 18. Michał Iszoro
 19. Krzysztof Izdebski
 20. Krzysztof Jakubowski
 21. Jakub Jaworski
 22. Marcin Jaworski
 23. Piotr Kodzis
 24. Piotr Kot
 25. Krzysztof Kowalik
 26. Wojciech Krzyżanek
 27. Agnieszka Kulesa
 28. Kinga Kulik
 29. Jan Kunert
 30. Patryk Łuczyński
 31. Ewa Majda
 32. Zenon Michajłowski
 33. Jerzy Migduła
 34. Jan Mordań
 35. Danuta Myśliwiec
 36. Jan Niedośpiał
 37. Katarzyna Okuniewska
 38. Norbert Orłowski
 39. Szymon Osowski
 40. Wojciech Paszkowski
 41. Jacek Piech
 42. Krzysztof Pietruszewski
 43. Wiktor Pietrzak
 44. Ewa Podleśna
 45. Tymon Radzik
 46. Martyna Regent
 47. Małgorzata Rogalska
 48. Elżbieta Samsel-Czerniawska
 49. Piotr Sołowij
 50. Katarzyna Tadeusiak-Jeznach
 51. Areta Wasilewska-Gregorowicz
 52. Bronisław Waśniewski-Ciechorski
 53. Elżbieta Wąs
 54. Jacek Werder
 55. Edyta Widawska
 56. Joanna Wieczorek
 57. Bartosz Wilk
 58. Konrad Wojciechowski
 59. Grzegorz Wójkowski
 60. Krysztof Wychowałek
 61. Michał Zemełka
 62. Przemysław Żak

Zgodnie z §13 ust. 6 - w organizacji istnieje także instytucja zawieszania członkostwa. Zawieszenia dokonuje Zarząd na własny wniosek członka lub członkini, w sytuacji generującej konflikt interesów z działalnością Stowarzyszenia lub inną, która czasowo może powodować naruszenie dobrego imienia Stowarzyszenia.

Zawieszenie jest możliwe tylko w sytuacji gdy konflikt interesów nie jest związany z kandydowaniem do funkcji we władzach partii politycznych lub pełnieniem funkcji publicznych, określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i generującym konflikt interesów z działalnością w stowarzyszeniu oraz z decyzją o kandydowaniu do organów władz publicznych pochodzących z powszechnych wyborów. Pozostałe osoby muszą zostać skreślone uchwałą Zarządu.

Obecnie zawieszony jest Kamil Nowak, zgodnie z §13 pkt. 6, od 26 listopada 2019 roku, w związku z podjęciem pracy potencjalnie generującej konflikt interesów.

Prawa członka zawieszonego opisane są w §16a Statutu. Zachowuje on prawa, wymienione w § 14 ust. 1 pkt 3-5 (może zgłaszać wnioski i postulaty pod adresem władz Stowarzyszenia, korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z celami statutowymi, uczestniczyć w zebraniach, zjazdach i konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie) oraz podlega obowiązkom, określonym w § 14 ust. 2 pkt 1 oraz pkt 3-5. (regularne płacenie składek na rzecz Stowarzyszenia, dbania o mienie Stowarzyszenia,przestrzeganie zasad Kodeksu Etyki, statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia).

Członek zawieszony lub członkini zawieszona nie ma głosu stanowiącego podczas Walnego Zebrania Członkiń i Członków.

Zgodnie z §21 i §22 Statutu:


1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Walne Zebranie może być:

1) Zwyczajne
2) Nadzwyczajne

3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i w związku z upływem kadencji organów statutowych jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków i członkinie pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.

4. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek co najmniej ⅓ członków zwyczajnych lub członkiń zwyczajnych Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

8. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, niezależnie od liczby członków i członkiń biorących udział w Walnym Zebraniu (z wyjątkiem spraw określonych w § 38 ust. 1 i 2).

9. Na żądanie dwóch/dwojga członków lub członkiń Walnego Zebrania uchwały podejmowane są w głosowaniu imiennym.

10. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący/Przewodnicząca Walnego Zebrania wybierany lub wybierana każdorazowo w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków i członkiń Stowarzyszenia. Przewodniczący/Przewodnicząca nie może wchodzić w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

11. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos Przewodniczącego/Przewodniczącej Walnego Zebrania.

Oraz

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

1) ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
2) uchwalenie statutu i jego zmian,
3) uchwalanie Kodeksu Etyki i jego zmian,
4) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
5) zatwierdzanie regulaminu Komisji Rewizyjnej,
6) zatwierdzanie regulaminu Komisji Etyki
7) wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Etyki,
8) decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,
9) ustalanie wysokości składek członkowskich,
10) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
11) podejmowanie uchwały o powołaniu osób prawnych,
12) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
13) nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,
14) ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Członkini, która nie żyje - Maria Mazur.



Opublikował: Katarzyna Batko-Tołuć
Publikacja dnia: 22.09.2022
Podpisał: Szymon Osowski
Dokument z dnia: 14.03.2010
Dokument oglądany razy: 6 321