bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Komisja Rewizyjna

Skład Komisji Rewizyjnej

Jakub Jaworski

Zenon Michajłowski

Jerzy Migduła

Komptenecje:

§27. Statutu
1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna w składzie trzech członków lub członkiń wybierana jest przez Walne Zebranie.
3. Członkowie i członkinie Komisji wybierają spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza.
4. Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata.
5. W przypadku rezygnacji lub niemożności dalszego sprawowania funkcji członka lub członkini Komisji Rewizyjnej, uzupełnienie składu następuje w drodze wyborów w trakcie najbliższego Walnego Zebrania.
6. Komisja Rewizyjna przedkłada raz do roku Walnemu Zebraniu członków i członkinie ramowy roczny plan pracy.


§28 Statutu
Do zakresu działań Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień,
3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
4) zwołanie Walnego Zebrania, w razie niezwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
5) składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu,
6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
7) powoływanie podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego w razie gdy obowiązek takiego badania wynika z obowiązujących przepisów prawa albo decyzji Komisji Rewizyjnej.Opublikował: Agnieszka Zdanowicz
Publikacja dnia: 31.05.2022
Podpisał: Szymon Osowski
Dokument z dnia: 15.01.2011
Dokument oglądany razy: 6 633