bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Sprawozdanie finansowe za 2007 rok - informacja dodatkowa w wersji html

WPROWADZENIE
Do sprawozdania finansowego
„STOWARZYSZENIA LIDERóW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH”
za okres 01.01.2007 – 31.12.2007

1/ Nazwa, siedziba i adres organizacji:

STOWARZYSZENIE LIDERóW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH 00-031 Warszawa ul. Szpitalna 5/5

2/ Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe, jak też nie sporządzających takich sprawozdań)

nie posiada

3/ Podstawowy przedmiot działalności wg PKD:
9133Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana

4/ Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny
w systemie REGON

STOWARZYSZENIA LIDERóW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH zostało wpisane do rejestru Stowarzyszeń i innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000181348 dnia 27.11.2003, podmiot nie jest wpisany do Rejestru Przedsiębiorców.

REGON nr: 015690020

5/ Określenie celów statutowych organizacji

Celem STOWARZYSZENIA LIDERóW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH jest wspieranie działań podejmowanych przez Lokalne Grupy Obywatelskie, na rzecz zwiększenia przejrzystości i uczciwości życia publicznego, w tym w szczególności:

-    działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji publicznej,
-    propagowanie działań etycznych;
-    podejmowanie innych aktywności służących przeciwdziałaniu korupcji.


6/ Wskazanie okresu trwania działalności organizacji, jeżeli jest on ograniczony w statucie

Okres trwania działalności nie jest ograniczony

7/ Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie za rok obrotowy 2007 trwający od 01 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007.

8/ Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład organizacji wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe.

Nie zawiera

9/ Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez nią działalności.

Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie w okresie, co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym tj. po dniu 31 grudnia 2007. Zarząd Stowarzyszenia nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuowania działalności przez organizację w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności.

10/ Opis stosowanych zasad rachunkowości.

Prowadzenie Księgi rachunkowej organizacja powierzyła firmie Biuro Rachunkowe „TAXUS” Anna Pyrz.
Ewidencję księgową zaprowadzono metodą komputerową za pomocą programu RAKS FK (Windows).

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. nr 76 z 2002 roku, poz. 694, z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz.U. nr 137 z 2001 r., poz. 1539)

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z konwencją kosztu historycznego.

Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów

Wyszczególnienie    

Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Środki trwałe

Wartość początkowa środków trwałych ujmowana jest w wysokości ceny nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację. Wartość początkowa środków trwałych pomniejszają do jej wartości netto skumulowane odpisy umorzeniowe. Środki trwałe o wartości powyżej 3.500,00 umarzane są metodą liniową.

Wartości niematerialne i prawne    

Wartości niematerialne i prawne w myśl Ustawy o rachunkowości ujmowane są w księgach rachunkowych na zasadach stosowanych przy środkach trwałych i od wszystkich ich tytułów dokonuje się planowego umorzenia.


Należności i zobowiązania

Należności i zobowiązania w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie.
Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia po kursie:
-  kupna lub sprzedaży walut stosowanych przez bank z którego usług korzysta jednostka – w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań.
-  średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień – w przypadku pozostałych operacji.
Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień. Różnice kursowe odnoszone są odpowiednio do przychodów i kosztów finansowych.

Środki pieniężne    

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
Fundusz statutowy    W tej pozycji bilansu wykazywana jest wielkość funduszu statutowego powiększona lub pomniejszona o wynik finansowy. Fundusz statutowy jest to fundusz podstawowy jednostki, tworzony na podstawie przepisów prawa i statutu jednostki, przeznaczony na finansowanie jej działalności statutowej.Informacja Dodatkowa
Do sprawozdania finansowego
„STOWARZYSZENIA LIDERóW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH”
za okres 01.01.2007 – 31.12.2007


Noty

1. Przychody z działalności statutowej    01.01.07 – 31.12.07
    Składki brutto określone statutem                             571,00
    Inne przychody określone statutem                   518.652,99
    - Dotacje i darowizny                            518.096,63
    - Nadwyżka przychodów z roku 2006          133,72
    - Darowizna                                                  422,64
                                                                                 519.223,99

    
Dotacje wydatkowane:                                                                                                        518.096,63
        
FUNDACJA IM. STEFANA BATOREGO                                                                     146.661,14
- GRANT INSTYTUCJONALNY                                                                 61.950,50
- LABORATORIUM MON ITORINGU BUDŁ»ETU                                        39.733,28
- WSCHóD – WSCHóD – PARTNERSTWO Z ROSJÄ„ I UKRAINÄ„            44.977,36
FUNDUSZ DLA ORGANIZACJI POZARZÄ„DOWYCH                                                    7.407,83
PARTNERSHIP FOR TRANSPARENCY                                                                        1.634,69
FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH                                                                  127.716,13
- SZKOŁA INICJATYW STRAŁ»NICZYCH                                                      74.761,54
- POZARZÄ„DOWE CENTRUM DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ    32.717,10
- BUDŁ»ET GMINY BEZ TAJEMNIC                                                               20.237,49
FUNDUSZ WSPóŁPRACY – ŚRODKI PRZEJŚCIOWE 2004                                         134.256,20
- SZKOŁA INICJATYW STRAŁ»NICZYCH                                                      65.239,30
- BUDŁ»ET GMINY BEZ TAJEMNIC                                                                69.016,90
FREEDOM HOUSE                                                                                                      800,04
GRUNDTVIG                                                                                                               35.427,47
- Autostrady do społeczności – Socrates, Grundtvig 2                              26.720,38
Autostrady do społeczności – Uczenie się przez całe życie Grundtvig 2    6.707,26
- GRUNDTVIG 3    2.280,00
TRUST FOR CIVIL SOCIETY IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE                           63.912,96


Dotacje nie wydatkowane:                                                                                                    407.058,76 zł
        
FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH - POZARZÄ„DOWE CENTRUM DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ    13.977,90
FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH - SZKOŁA INICJATYW STRAŁ»NICZYCH                                                      25.280,96
FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH - BUDŁ»ET GMINY BEZ TAJEMNIC                                                                24.762,51
FUNDACJA IM. STEFANA BATOREGO - LABORATORIUM MON ITORINGU BUDŁ»ETU                                                266,72
Autostrady do społeczności – Uczenie się przez całe życie Grundtvig 2                                                                    19.303,46
TRUST FOR CIVIL SOCIETY IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE                                                                             181.087,04
FUNDUSZ DLA ORGANIZACJI POZARZÄ„DOWYCH                                                                                                     142.380,17

Dotacje nie wydatkowane na dzień 31.12.2007 wykazane zostały w pozycji "Rozliczenia międzyokresowe przychodów".

Kwota 96,00 zł stanowi zarachowany podatek od nie wypłaconych na dzień 31.12.2007 wynagrodzeń która nie stanowi zobowiązania podatkowego do momentu ich wypłaty.


2. Koszty realizacji zadań statutowych    01.01.07 – 31.12.07
    Koszty realizacji zadań statutowych                   518.560,33
    W tym koszty administracyjne                             -68.039,48
                                                                                450.520,85


Koszty realizacji zadań statutowych w stosunku do kosztów ogółem kształtują na poziomie 86,88 % kosztów ogółem.

3. Koszty administracyjne    01.01.07 – 31.12.07
    - Zużycie materiałów                                3.120,36
    - Usługi obce                                          47.798,44
    - Podatki i opłaty                                           21,00
    - Wynagrodzenia oraz ubezp.społecz.    1.448,06
    - Pozostałe                                             15.651,62
                                                                   68.039,48

Koszty administracyjne są finansowane z części środków przeznaczonych na zadania statutowe w ramach obsługi administracyjnej realizowanych programów.


4. Przychody finansowe    01.01.07 – 31.12.07
- Odsetki bankowe zrealizowane         6.328,32
                                                            6.328,32


5. Koszty finansowe    01.01.07 – 31.12.07
- Ujemne różnice kursowe              4.621,97
                                                       4.621,97


6. Pozostałe przychody operacyjne    01.01.07 – 31.12.07
- Zaokrąglenia vat, zus                                                17,59
                                                                                    17,59


7. Rzeczowy majątek trwały w okresie 01.01.2007 – 31.12.2007 r.

Wyszczególnienie                            Urządzenia techniczne i Maszyny               Pozostałe środki
trwałe
I. Wartość początkowa        
Stan na początek roku                                             3.755,00                                       0,00
Zwiększenia                                                              8.544,76                                       0,00
Zmniejszenia                                                                    0,00                                       0,00
Stan na koniec roku                                                12.299,76                                       0,00
II. Umorzenie        
Stan na początek roku                                              2.816,30                                       0,00
Zwiększenia                                                               1.096,29                                       0,00
Zmniejszenia                                                                     0,00                                       0,00
Stan na koniec roku                                                   3.912,59                                       0,00
III. Wartość księgowa                                               8.387,17                                       0 ,00


8. Wartości niematerialne i prawne w okresie 01.01.2007 – 31.12.2007 r.

 
Wyszczególnienie                                     Programy  komputerowe
I. Wartość początkowa    
Stan na początek roku                                                      2.851,00
Zwiększenia                                                                          776,95
Zmniejszenia                                                                             0,00
Stan na koniec roku                                                           3.627,95
II. Umorzenie    
Stan na początek roku                                                      2.851,00
Zwiększenia                                                                          776,95
Zmniejszenia                                                                             0,00
Stan na koniec roku                                                           3.627,95
III. Wartość księgowa                                                              0,00


9. Środki pieniężne    01.01.07 – 31.12.07
    Środki pieniężne w kasie             395,29
    Środki pieniężne w banku    243.324,48
    Lokaty bankowe                  120.119,83
                                                363.839,60


10. Krótkoterm. rozliczenia
     międzyokresowe   01.01.07 – 31.12.07
     Koszty RMK - FW MODEL      19.043,16
     Koszty RMK - FW LMB           14.309,74
                                                   33.352,90


11. Fundusze własne    01.01.07 – 31.12.07
     Wynik finansowy netto roku
     obrotowego                                 2.352,42
                                                         2.352,42


12. Zobowiązania krótkoterminowe    01.01.07 – 31.12.07
     Zobowiązania z tyt. dostaw i usług                 1.152,07
     Zobowiązania z tyt. podatków, ceł,
     ubezpieczeń społecznych.                                     0,00
     Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń                   904,00
     Rozrachunki pozostałe                                       214,80  
                                                                             2.270,87


13. Należności krótkoterminowe    01.01.07 – 31.12.07
Należności z tyt. dostaw i usług                            43,24
     Kaucja za lokal                                              4.800,00
     Pozostałe rozrachunki z pracownikami         1.355,14
                                                                          6.198,38

14.  Zatrudnienie w roku obrotowym 2007.


Wyszczególnienie:    Przeciętna liczba zatrudnionych
Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę    6


Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.
Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.

Nie nastąpiły zdarzenia gospodarcze po dniu bilansowym, nieujęte w księgach handlowych.


Bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 411.778,05 zł, zamknął się nadwyżka przychodami nad kosztami na kwotę 2.352,42 zł.


Katarzyna Batko-Tołuć                     ………………………………………..

Mirosław Jankowski                         ………………………………………….

Iryna Matiyenko                                 …………………………………………..


Maria Mazur                                      ……………………………………………
 
Grzegorz Wójkowski                          …………………………………………..
Opublikował: Katarzyna Batko-Tołuć
Publikacja dnia: 22.11.2008
Podpisał: Zarząd Stowarzysznienia
Dokument z dnia: 31.03.2008
Dokument oglądany razy: 3 137