bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 20.11.2008, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: poprawki redakcyjne

Zarząd Stowarzyszenia

Zgodnie z §23 Statutu do zakresu działań Zarządu należy:
1.    realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,
2.    uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych,
3.    sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
4.    ustalania regulaminu wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia,
5.    podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
6.    podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,
7.    zwoływanie Walnego Zebrania,
8.    podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania, wykluczania i zawieszania członków zwyczajnych i wspierających,
9.    rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,
10.    składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
11.    uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
12.    w szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich,
13.    reprezentowanie Stowarzyszenie na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
14.    Zarząd zobowiązany jest zapewnić warunki i środki dla prawidłowego przeprowadzania kontroli przez Komisję Rewizyjną.


Skład Zarządu

Szymon Osowski - Prezes Zarządu

Katarzyna Batko-Tołuć - Wiceprezes Zarządu, Skarbnik

Aneta Pierzchała-Tolak - SekretarzOpublikował: Szymon Osowski
Publikacja dnia: 20.11.2008
Podpisał: Szymon Osowski
Dokument z dnia: 15.01.2011
Dokument oglądany razy: 5 635