bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 05.05.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Walne Zebranie Członków

Lista Członkiń i Członków

 1. Krzysztof Alcer
 2. Anna Barabasz
 3. Katarzyna Batko-Tołuć
 4. Teresa Bebak
 5. Monika Bienias
 6. Marzena Błaszczyk
 7. Joanna Bylińska
 8. Anna Chęć
 9. Anna Cioch
 10. Marzena Czarnecka
 11. Alina Czyżewska
 12. Adam Dobrawy
 13. Anna Gdula
 14. Justyna Górnowicz
 15. Karol Górski
 16. Anna Gryta
 17. Dariusz Hanus
 18. Michał Iszoro
 19. Krzysztof Izdebski
 20. Krzysztof Jakubowski
 21. Piotr Kodzis
 22. Krzysztof Kowalik
 23. Wojciech Krzyżanek
 24. Agnieszka Kulesa
 25. Anna Kuliberda
 26. Kinga Kulik
 27. Jan Kunert
 28. Beata Kwiatkowska
 29. Zenon Michajłowski
 30. Danuta Myśliwiec
 31. Jan Niedośpiał
 32. Kamil Nowak
 33. Katarzyna Okuniewska
 34. Juliusz Olszewski
 35. Szymon Osowski
 36. Wojciech Paszkowski
 37. Jacek Piech
 38. Krzysztof Pietruszewski
 39. Wiktor Pietrzak
 40. Ewa Podleśna
 41. Aleksandra Puławska
 42. Maciej Puławski
 43. Tymon Radzik
 44. Małgorzata Rogalska
 45. Elżbieta Samsel-Czerniawska
 46. Piotr Sołowij
 47. Katarzyna Tadeusiak-Jeznach
 48. Areta Wasilewska-Gregorowicz
 49. Elżbieta Wąs
 50. Edyta Widawska
 51. Joanna Wieczorek
 52. Bartosz Wilk
 53. Konrad Wojciechowski
 54. Grzegorz Wójkowski
 55. Krysztof Wychowałek
 56. Przemysław Żak

Członkini, która nie żyje - Maria Mazur.

Zgodnie z §13 ust. 6 - w organizacji istnieje także instytucja zawieszania członkostwa. Zawieszenia dokonuje Zarząd na własny wniosek członka lub członkini, w sytuacji generującej konflikt interesów z działalnością Stowarzyszenia lub inną, która czasowo może powodować naruszenie dobrego imienia Stowarzyszenia.

Zawieszenie jest możliwe tylko w sytuacji gdy konflikt interesów nie jest związany z kandydowaniem do funkcji we władzach partii politycznych lub pełnieniem funkcji publicznych, określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i generującym konflikt interesów z działalnością w stowarzyszeniu oraz z decyzją o kandydowaniu do organów władz publicznych pochodzących z powszechnych wyborów. Pozostałe osoby muszą zostać skreślone uchwałą Zarządu.

Obecnie zawieszona jest Karolina Walkiewicz, zgodnie z §13 pkt. 6, od 26 listopada 2019 roku, w związku z podjęciem pracy potencjalnie generującej konflikt interesów.

W wersji Statutu (§13) z 6 października 2012 roku możliwe było zawieszenie członkiń i członków, którzy kandydowali w wyborach. Takie zawieszenie dotyczy Mirosława Jankowskiego, którego członkostwo zostało zawieszone 24 maja 2014 - w związku z kandydowaniem w wyborach, na wniosek własny.

Prawa członka zawieszonego opisane są w §16a Statutu. Zachowuje on prawa, wymienione w § 14 ust. 1 pkt 3-5 (może zgłaszać wnioski i postulaty pod adresem władz Stowarzyszenia,
korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z celami statutowymi, uczestniczyć w zebraniach, zjazdach i konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie) oraz podlega obowiązkom, określonym w § 14 ust. 2 pkt 1 oraz pkt 3-5. (regularne płacenie składek na rzecz Stowarzyszenia, dbania o mienie Stowarzyszenia,przestrzeganie zasad Kodeksu Etyki, statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia).

Członek zawieszony lub członkini zawieszona nie ma głosu stanowiącego podczas Walnego Zebrania Członkiń i Członków.

Zgodnie z §21 i §22 Statutu:


1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Walne Zebranie może być:

1) Zwyczajne
2) Nadzwyczajne

3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i w związku z upływem kadencji organów statutowych jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków i członkinie pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.

4. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek co najmniej ⅓ członków zwyczajnych lub członkiń zwyczajnych Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

8. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, niezależnie od liczby członków i członkiń biorących udział w Walnym Zebraniu (z wyjątkiem spraw określonych w § 38 ust. 1 i 2).

9. Na żądanie dwóch/dwojga członków lub członkiń Walnego Zebrania uchwały podejmowane są w głosowaniu imiennym.

10. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący/Przewodnicząca Walnego Zebrania wybierany lub wybierana każdorazowo w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków i członkiń Stowarzyszenia. Przewodniczący/Przewodnicząca nie może wchodzić w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

11. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos Przewodniczącego/Przewodniczącej Walnego Zebrania.

Oraz

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

1) ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
2) uchwalenie statutu i jego zmian,
3) uchwalanie Kodeksu Etyki i jego zmian,
4) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
5) zatwierdzanie regulaminu Komisji Rewizyjnej,
6) zatwierdzanie regulaminu Komisji Etyki
7) wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Etyki,
8) decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,
9) ustalanie wysokości składek członkowskich,
10) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
11) podejmowanie uchwały o powołaniu osób prawnych,
12) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
13) nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,
14) ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.Opublikował: Agnieszka Zdanowicz
Publikacja dnia: 05.05.2020
Podpisał: Szymon Osowski
Dokument z dnia: 14.03.2010
Dokument oglądany razy: 4 547