bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Kodeks Etyki

Kodeks Etyki z poprawkami wniesionymi przez Walne Zgromadzenie Członków
z dnia 21 kwietnia 2013 roku


Kodeks Etyki
Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska

(zwanego dalej Stowarzyszeniem)

Preambuła
My, członkowie Stowarzyszenia, świadomi wagi celów statutowych Stowarzyszenia, w szczególności wartości jaką jest przejrzystość życia publicznego, dobrowolnie przyjmujemy niniejszy Kodeks Etyki i deklarujemy wypełnianie jego postanowień.

Nasze podstawowe zasady - dekalog Stowarzyszenie

Tworzymy społeczną organizację, która reprezentuje interesy społeczeństwa obywatelskiego i zobowiązujemy się przestrzegać następujących zasad:

1.    Traktujemy członkostwo w Stowarzyszeniu jako służbę publiczną i będziemy działać tak, aby nasza postawa mogła być wzorem dla innych.
2.    Będziemy dbać o rozwój naszych kompetencji, rozwijać wiedzę, stale się doskonalić, by jak najlepiej wykonywać swą pracę w służbie publicznej.
3.    Będziemy współpracować ze wszystkimi instytucjami oraz osobami indywidualnymi, którym przyświeca idea przeciwdziałania korupcji.
4.    Będziemy otwarci i odpowiedzialni w naszych relacjach ze wszystkimi, z którymi będziemy współpracować.
5.    W podejmowanych działaniach będziemy postępować bezstronnie, pozostając wolnymi od wszelkich wpływów i nacisków, które mogłyby prowadzić do działań lub ocen stronniczych.
6.    Nasze opinie będziemy budować na obiektywnych, rzetelnie prowadzonych analizach i badaniach.
7.    Będziemy przyjmować wsparcie finansowe służące realizacji naszych celów tylko od takich podmiotów i osób, które nie ograniczą naszej możliwości do wypowiadania opinii w sposób wolny, zgodny z prawdą, rzetelny i obiektywny, i co do których jesteśmy pewni, że nie pochodzą z przestępstwa lub nie służą przestępstwu.
8.    Zapewniamy szczegółowe i publikowane na czas raporty dotyczące naszej działalności wszystkim zainteresowanym osobom i instytucjom.
9.    Swym prawym, uczciwym i godnym postępowaniem i nienaganną postawą etyczną będziemy budować pozytywny wizerunek i prestiż Stowarzyszania.
10.    Każde z postanowień kodeksu etycznego będzie interpretowane zgodnie z zapisami Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Nasza postawa wobec sytuacji drażliwych

Konflikt interesów

Wiarygodność Stowarzyszenia nie może być podważana przez osoby reprezentujące - jego członków, członkiń, pracowników, pracowniczek i wolontariuszy i wolontariuszek - które łamią zasady etyczne przez swoje postawy i działania. Obowiązkiem każdego członka i członkini Stowarzyszenia i pracownika i pracowniczki Stowarzyszenia  oraz wolontariusza i wolontariuszki jest unikanie sytuacji konfliktu interesów. Rzeczywisty i potencjalny konflikt interesów musi zostać zgłoszony Komisji Etyki Stowarzyszenia, powołanej aby opiniować takie sytuacje i rekomendować rozwiązania zaistniałych problemów.

Działalność polityczna i publiczna

Pełnienia przez członka, członkinię, pracownika lub pracowniczkę, wolontariusza, wolontariuszkę Stowarzyszenia funkcji we władzach partii politycznych lub pełnienia funkcji publicznych, określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, generującego konflikt interesów z działalnością w Stowarzyszeniu następuje zawieszenie go w prawach członka na okres pełnienia funkcji. Zawieszenie dokonuje się uchwałą Zarządu po uzyskaniu opinii Komisji Etyki o zaistnieniu konfliktu interesów. W przypadku podjęcia przez członka Stowarzyszenia decyzji o kandydowaniu do organów władz publicznych pochodzących z powszechnych wyborów, następuję zawieszenie  go w prawach członka uchwałą Zarządu (zgodnie z par.. 13 ust. 4 i 5  Statutu Stowarzyszenia). Opinia Komisji Etyki, o której mowa w niniejszym punkcie winna być wydana niezwłocznie, nie później niż w przeciągu 2 miesięcy od złożenia prośby.

Prezenty i inne korzyści

Żaden członek, członkini Stowarzyszenia oraz pracownik, pracowniczka Stowarzyszenia oraz wolontariusz, wolontariuszka Stowarzyszenia nie może przyjmować, prezentów, pożyczek, pieniędzy ani żadnych wartościowych rzeczy/ korzyści od innych organizacji lub osób prywatnych, które mogą być postrzegane jako próba ograniczenia niezależności Stowarzyszenia. Żaden członek, członkini Stowarzyszenia oraz pracownik, pracowniczka Stowarzyszenia lub wolontariusz, wolontariuszka Stowarzyszenia nie powinien/a oferować prezentów, pożyczek, pieniędzy ani żadnych wartościowych rzeczy innym organizacjom lub osobom prywatnym w celu osiągnięcia osobistych korzyści, w sytuacjach które mogłyby być postrzegane jako próba przekupstwa lub łapówkarstwa.

Działalność na szkodę Stowarzyszenia

Członek, członkini Stowarzyszenia nie może posługiwać się szyldem Stowarzyszenia w sposób narażający jego dobre imię na uszczerbek, w sposób nieuprawniony powoływać się na mandat Stowarzyszenia bądź w jakikolwiek sposób działać na szkodę Stowarzyszenia.

Komisja Etyki

Tworzy się Komisję Etyki, która jest niezależnym ciałem doradczym Stowarzyszenia, powołanym do rozwiązania problemów etycznych. W skład Komisji Etyki wchodzi co najmniej 3 członków (członkiń) zwykłych Stowarzyszenia, wybieranych w głosowaniu jawnym przez Walne Zebranie Stowarzyszenia. Członkowie i członkinie Komisji Etyki nie mogą jednocześnie pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia, powoływanych zgodnie ze statutem. Kadencja Komisji Etyki jest równa kadencji Zarządu. Komisja Etyki podejmuje działania na prośbę członka  lub członkini Stowarzyszenia, odpowiada na zapytania złożone przez władze Stowarzyszenia lub podejmuje działania z własnej inicjatywy.

Wdrażanie kodeksu etyki

Każdy Członek i każda członkini Stowarzyszenia jest zobowiązany/a do wypełniania zasad określonych niniejszym kodeksem oraz ich upowszechniania. Oznacza to, że jego/jej działalność będzie dokumentowana. Komisja Etyki monitoruje wdrażanie Kodeksu Etyki, i proponuje rozwiązania problemów i kary, jeśli zapisy niniejszego Kodeksu są łamane.

Sankcje

Za nie przestrzeganie postanowień Kodeksu Etyki członek, członkini Stowarzyszenia  może ponieść sankcje przewidziane w Statucie.

Zmiany w Kodeksie

Zmiana niniejszego Kodeksu może nastąpić tylko w drodze uchwały podjętej przez Walne Zebranie stowarzyszenia Sieć Obywatelska - Watchdog Polska z inicjatywy jednego z organów Stowarzyszenia lub z inicjatywy członka lub członkini.Opublikował: Katarzyna Batko-Tołuć
Publikacja dnia: 26.11.2019
Podpisał: Walne Zebranie
Dokument z dnia: 01.06.2008
Dokument oglądany razy: 6 096