bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Sprawozdanie merytoryczne za 2007 rok - wersja html

Warszawa, 31 marca 2008


Sprawozdanie merytoryczne za okres
1 stycznia -31 grudnia 2007
 z działalności
Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich
(SLLGO)
ul. Szpitalna 5/5 00-031 Warszawa
wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 27 listopada 2007
pod numerem KRS: 0000181348, zarejestrowanego w systemie REGON pod numerem 015690020. Numer NIP: 526-284-28-72

 

1. Zarząd Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich:
•    Do sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zebrania Członków - 25 lutego 2007 skład zarządu był następujący:  Katarzyna Batko-Tołuć (Warszawa); Wiesław Bek (Lubaczów); Hanna Lewandowska (Pułtusk); Maria Mazur (Dębica); Grzegorz Wójkowski (Katowice).
•    25 lutego 2007 sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków, po udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi, wybrało następujący skład: Katarzyna Batko-Tołuć (Warszawa); Mirosław Jankowski (Legnica); Iryna Matiyenko (Warszawa); Maria Mazur (Dębica); Grzegorz Wójkowski (Katowice).

2. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich:

•    Do sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zebrania Członków - 25 lutego 2007 skład Komisji Rewizyjnej był następujący: Teresa Bebak (Oświęcim); Zenon Michajłowski (Nowa Sól); Zbyszek Miłosz (Warszawa).
•    25 lutego 2007 sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków, po udzieleniu absolutorium ustępującej Komisji Rewizyjnej, wybrało następujący skład: Teresa Bebak (Oświęcim); Zenon Michajłowski (Nowa Sól); Jan Szendzielorz (Ruda Śląska).

3. Komisja Etyki:
•    Została wybrana po raz pierwszy podczas sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zebrania Członków - 25 lutego 2007. W jej skład weszli: Krzysztof Izdebski (Warszawa), Anna Kuliberda (Legnica) oraz Zbyszek Miłosz (Warszawa).
•    18 listopada 2007, podczas nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków zosłał uzupełniony wakat powstały w wyniku wykluczenia jednego z członków. Od 18 listopada 2007 skład Komisji Etyki był następujący: Krzysztof Izdebski (Warszawa), Anna Kuliberda (Legnica), Wojciech Paszkowski (Stronie Śląskie).

4. Skład Członkowski Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich:

•    Do 24 lutego 2007 skład członkowski był następujący: Katarzyna Batko-Tołuć; Teresa Bebak; Wiesław Bek; Katarzyna Bramowska; Marzena Czarnecka; Piotr Frączak; Mirosław Jankowski; Roman Jaskulski; Dariusz Kraszewski; Małgorzata Kuś-Konieczna; Paweł Lelito; Hanna Lewandowska; Artur Łazowy; Wioletta Mandela; Maria Mazur; Zenon Michajłowski; Magdalena Miklas; Zbyszek Miłosz; Danuta Myśliwiec; Wojciech Paszkowski; Aneta Pierzchała-Tolak; Tadeusz Podymiak; Ryszard Skrzypiec; Tomasz Soliński; Anna Szczechowicz; Jan Szendzielorz; Areta Wasilewska-Gregorowicz; Krystyna Wojdyła; Grzegorz Wójkowski; Krzysztof Wychowałek; Adrian Zacharewicz.
•    Od 24 lutego do 15 kwietnia 2007 skład członkowski był następujący: Katarzyna Batko-Tołuć; Teresa Bebak; Wiesław Bek; Katarzyna Bramowska; Marzena Czarnecka; Piotr Frączak; Krzysztof Izdebski; Mirosław Jankowski; Roman Jaskulski; Teresa Kalota; Dariusz Kraszewski; Anna Kuliberda; Iryna Matiyenko; Małgorzata Kuś-Konieczna; Paweł Lelito; Hanna Lewandowska; Artur Łazowy; Maria Mazur; Zenon Michajłowski; Zbyszek Miłosz; Danuta Myśliwiec; Szymon Osowski; Wojciech Paszkowski; Aneta Pierzchała-Tolak; Tadeusz Podymiak; Ryszard Skrzypiec; Jan Szendzielorz; Justyna Szkop; Areta Wasilewska-Gregorowicz; Krystyna Wojdyła; Grzegorz Wójkowski; Krzysztof Wychowałek; Lidia Zakrzewska-Strózik
•    Od 15 kwietnia do 27 października 2007 skład członkowski był następujący: Katarzyna Batko-Tołuć; Teresa Bebak; Katarzyna Bramowska; Marzena Czarnecka; Krzysztof Izdebski; Mirosław Jankowski; Roman Jaskulski; Teresa Kalota; Dariusz Kraszewski; Anna Kuliberda; Małgorzata Kuś-Konieczna; Paweł Lelito; Hanna Lewandowska; Artur Łazowy; Iryna Matiyenko; Maria Mazur; Zenon Michajłowski; Zbyszek Miłosz; Danuta Myśliwiec; Szymon Osowski; Wojciech Paszkowski; Aneta Pierzchała-Tolak; Tadeusz Podymiak; Ryszard Skrzypiec; Jan Szendzielorz; Justyna Szkop; Areta Wasilewska-Gregorowicz; Krystyna Wojdyła; Grzegorz Wójkowski; Krzysztof Wychowałek; Lidia Zakrzewska-Strózik
•    Od 27 października 2007 skład członkowski był następujący: Katarzyna Batko-Tołuć; Teresa Bebak; Katarzyna Bramowska; Marzena Czarnecka; Krzysztof Izdebski; Mirosław Jankowski; Roman Jaskulski; Teresa Kalota; Dariusz Kraszewski; Anna Kuliberda; Małgorzata Kuś-Konieczna; Paweł Lelito; Artur Łazowy; Iryna Matiyenko; Maria Mazur; Zenon Michajłowski; Danuta Myśliwiec; Szymon Osowski; Wojciech Paszkowski; Aneta Pierzchała-Tolak; Jan Szendzielorz; Justyna Szkop; Areta Wasilewska-Gregorowicz; Grzegorz Wójkowski; Krzysztof Wychowałek; Lidia Zakrzewska-Strózik

Na koniec okresu sprawozdawczego, czyli na 31 grudnia 2007 w Stowarzyszeniu reprezentowane były następujące miejscowości (nie we wszystkich podejmowane były działania strażnicze): Bielawa; Dębica; Dzierżoniów; Gdów; Grodzisk Mazowiecki; Legnica; Łódź; Katowice; Morąg; Nowa Sól; Piła; Płock; Poddębice; Ruda Śląska; Stanisławów; Stronie Śląskie; Szklarska Poręba; Szczecin; Warszawa. Z kolejnymi miejscowościami podejmowano współpracę na zasadach innych niż członkowskie – więcej na temat znajduje się w części 7, gdzie opisane są projekty Stowarzyszenia.

5. Ważniejsze wydarzenia związane z funkcjonowaniem Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich

•    Walne Zebrania Członków: 25 lutego 2007 i 17/18 listopada 2007
•    Posiedzenia Zarządu – 24 lutego 2007; 15 kwietnia 2007; 2 września 2007; 21 września 2007; 27 października 2007
•    Posiedzenia Komisji Rewizyjnej – 25 lutego 2007 i 17 listopada 2007;
•    Kontrole przeprowadzone przez Komisje Rewizyjną – 22 lutego 2007, 10 grudnia 2007.
•    Przegląd sprawozdania finansowego za 2006 rok, na zamówienie Zarządu SLLGO przez firmę Finans Service sp. z o.o.
•    Zapytania do Komisji Etyki – 15 listopada 2007.

6. Celami statutowymi Stowarzyszenia jest wspieranie działań podejmowanych przez Lokalne Grupy Obywatelskie, na rzecz zwiększenia przejrzystości i uczciwości życia publicznego w tym w szczególności:
•    działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji publicznej,
•    propagowanie działań etycznych;
•    podejmowanie innych aktywności służących przeciwdziałaniu korupcji

7. W 2007 Stowarzyszenie wypełniało swoje cele statutowe poprzez realizację następujących projektów:


7.1 Laboratorium Monitoringu Budżetu

Przedmiotem projektu było wypracowanie i przetestowanie narzędzi służących do monitorowania jawności i przejrzystości informacji o budżecie gminy oraz warunków uczestnictwa obywateli w procesach decyzyjnych w gminach.

Działania w projekcie adresowane były do członków i członkiń stowarzyszenia, absolwentów i absolwentek Szkoły Inicjatyw Strażniczych, mieszkańców oraz władz samorządowych gmin, na terenie których projekt był realizowany.

Osiągnięte rezultaty:

-   Przygotowanie materiałów promocyjnych o projekcie – ulotki, plakaty, naklejki oraz przekazanie ich grupom realizującym projekt, w celu ich upowszechnienia.

- Przygotowanie narzędzia służącego do monitoringu jawności i przejrzystości informacji budżetowych. Na potrzeby narzędzia została opracowana również ekspertyza możliwości i zalet partycypacji społecznej w procesach budżetowych.
- Powstała podstrona projektu www.lgo.pl/lmb

-  W 14 gminach podjęte zostały czynności monitorujące, z czego w przypadku 8 zakończone zostały raportami dostępnymi min. na stronie projektu.
- Opracowany został program warsztatów budżetowych dla mieszkańców. Na podstawie programu przeprowadzonych zostało 6 warsztatów w 4 gminach (Katowice, Oświęcim, Lublin, Biała Rawska).
- Odbyło się 9 lokalnych debat publicznych poświęconych wynikom monitoringów (Katowice, Bukowno, Lublin, Warszawa, Piła, Biała Rawska, Stronie Śląskie, Szklarska Poręba, Oświęcim).
- W wyniku podjętych działań pomonitoringowych udało się doprowadzić do zmiany funkcjonujących praktyk w monitorowanych urzędach. Podjęte zostały inicjatywy zmiany  aktów prawa miejscowego w celu poprawy dostępu do informacji budżetowej, poprawy warunków partycypacji obywatelskiej, oraz przepływu informacji na linii władze – obywatele.


7.2  Pozarządowe Centrum Dostępu do Informacji Publicznej

Przedmiotem projektu było propagowanie prawa do informacji publicznej i monitorowanie samorządów w zakresie przestrzegania prawa. Jego celem była poprawa praktyki udzielania obywatelom informacji o charakterze publicznym.

Stowarzyszenie adresowało swoje działania do dwóch grup: do obywateli – klientów urzędów – oraz do administracji na szczeblu samorządowym.

Osiągnięte rezultaty:
-    przygotowanie materiałów promocyjnych o informacji publicznej – ulotki i plakatu oraz rozesłanie ich do około 200 samorządów biorących udział w akcji Przejrzysta Polska;
-    udzielenie około 300 w zakresie dostępu do informacji publicznej zgłaszającym się do Centrum organizacjom i obywatelom oraz uczestnikom szkoleń na temat prawa do informacji;
-    stworzenie stale aktualizowanej strony internetowej www.informacjapubliczna.org.pl
i odwiedzenie jej przez około 2000 organizacji lub osób poszukujących informacji;
-    zorganizowanie Tygodnia Dostępu do Informacji Publicznej – przygotowanie programu szkoleniowego na temat prawa do informacji i jego pilotażowe przeprowadzenie w 5 miejscowościach w Polsce – Katowicach, Lublinie, Poznaniu, Słupsku i Toruniu; 
-    rozpoczęcie 3 litygacji strategicznych, które mogą doprowadzić do rozstrzygnięć sądowych kluczowych dla funkcjonowania Ustawy o dostępie do informacji publicznej;
-    doprowadzenie do zmiany praktyki funkcjonowania w kilkunastu urzędach podlegających monitoringowi, np. zmiany aktów prawa miejscowego, zadecydowanie przez niektóre urzędy o przeszkoleniu pracowników; wyeliminowanie zachowań zakazanych przez prawo, np. zadawania pytań o cel wnioskowania o informację.

7.3. Szkoła Inicjatyw Strażniczych
Celem projektu było wzmocnienie ruchu strażniczego w Polsce poprzez przygotowanie do działania i wzmocnienie lokalnych inicjatyw kontroli obywatelskiej.
Projekt składał się z następujących komponentów – przygotowania i przeprowadzenia kursu dla liderów LGO oraz przygotowania i przeprowadzenia spotkań lokalnych.    
Adresatami projektu były osoby (reprezentujące grupy nieformalne bądź organizacje), które chciały rozpocząć działania kontroli obywatelskiej na terenie swoich gmin lub miejscowości. W realizację projektu zaangażowana była grupa trenerów i trenerek SLLGO, którzy mieli możliwość podniesienia swoich kompetencji trenerskich.  

Osiągnięte rezultaty:
-  przygotowanie 14. osobowej grupy trenerów do przeprowadzenia cyklu szkoleniowego SIS – za pomocą  spotkania podsumowującego kurs trenerski oraz konsultacjom związanym z programami szkolenia;
- powstanie szczegółowego programu cyklu szkoleniowego dla liderów Lokalnych Grup Obywatelskich -  konspekty 5 sesji szkoleniowych Szkoły Inicjatyw Strażniczych;
- przeprowadzenie 80. godzin szkoleń, które przekazywały wiedzę i umiejętności, pozwalające kontrolować działania lokalnych instytucji samorządowych oraz wpływać dzięki temu na poprawę jakości życia w gminach i miejscowościach objętych projektem. Cykl edukacyjny został podzielony na pięć sesji tematycznych. Udział w nim wzięło 15 uczestników i uczestniczek, 14 otrzymało certyfikaty ukończenia Szkoły Inicjatyw Strażniczych;
Kurs dotyczył takich obszarów działania LGO jak: stworzenie planu monitoringu lokalnej władzy i administracji, posługiwanie się narzędziami monitoringu, wprowadzanie zmian w lokalnym ustawodawstwie bądź w praktyce funkcjonowania samorządu oraz stosowanie standardów i zasad etycznych „strażnika”.
W efekcie tego działania powstało 12 inicjatyw strażniczych, których członkowie zostali przygotowani do zainicjowania działalności w swoim miejscu zamieszkania.
-  przeprowadzenie 5 spotkań lokalnych wspierających rozwój nowych inicjatyw kontroli obywatelskiej (3 planowania strategiczne, 2 debaty ze społecznością lokalną)
- powstanie materiałów promujących 5 Lokalnych Grup Obywatelskich
- powstanie planów działania i rozwoju 3 LGO
- przeprowadzenie szczegółowej ewaluacji końcowej, w celu usprawnienia kluczowych elementów projektu – programu i przebiegu kursu dla nowych grup, zadań praktycznych – monitoringu oraz schematu interwencji lokalnych
- rozpropagowanie działań kontroli obywatelskiej dzięki artykułom regularnie ukazującym się na portalu www.ngo.pl (w ramach umowy patronackiej)

7.4 Organizacje strażnicze – budowa zaplecza merytorycznego

Przedmiotem projektu jest m.in. podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia działań strażniczych wśród organizacji pozarządowych. Równie ważnym celem projektu jest rozpowszechnianie informacji o roli i zakresie działań organizacji strażniczych wśród innych organizacji pozarządowych, administracji publicznej i opinii publicznej. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją im. Stefana Batorego, która przydziela dotacje na działania strażnicze.

Osiągnięte rezultaty:
Projekt rozłożony jest na trzy lata, w 2007 roku zbudowane zostały podstawy do działań, które miały miejsce na początku 2008 roku. Były to m. in.
- przeprowadzenie szkolenia dla wnioskodawców programu „Działania strażnicze” Fundacji im. Stefana Batorego.
- stworzenie strony internetowej www.watchdog.org.pl na platformie Cyklotron, która została użyczona przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
- przygotowanie seminarium dla organizacji strażniczych „Obywatele na straży interesu publicznego”

7.5 Przejrzystość w życiu publicznym – trójstronna wymiana doświadczeń i dobrych praktyk (Polska-Rosja-Ukraina)
Projekt miał na celu dzielenie się doświadczeniami w zakresie działania na rzecz przejrzystości życia publicznego z organizacjami z krajów partnerskich – Rosji i Ukrainy. Były to Charkowska Grupa Praw Człowieka i Stowarzyszenie „Razem w Przyszłość” z Nowosybirska. Oprócz tego, innowacyjnym oraz wyjątkowo cennym elementem projektu był udział w nim przedstawicieli urzędów. Urzędnicy, którzy wykazali zainteresowanie podwyższeniem przejrzystości pracy władz zostali zaproszeni do udziału w projekcie przez organizacje partnerskie.

W wyniku realizacji projektu:
- w Polsce zaplanowany został rozszerzony oraz bardziej systematyczny monitoring organów władzy pod kątem dostępu do informacji publicznej, biorąc pod uwagę doświadczenie Charkowskiej Grupy Obrony Praw Człowieka.
- zaplanowane i zrealizowane zostały równoległe działania w Polsce i w Ukrainie w ramach „Tygodnia dostępu do informacji publicznej”  (wrzesień 2007).
- w Rosji (w Nowosybirsku) zaplanowane zostały 2 projekty – „Przejrzysty Nowosybirsk” oraz „Monitoring Dostępu do informacji publicznej w organach władzy Nowosybirska”.
- zapoczątkowana została nowa sieć współpracy polsko – ukraińskiej, zajmująca się działalnością monitoringową (watchdog) na poziomie lokalnym.
- stworzona została sieć wymiany informacji w postaci listy dyskusyjnej vostok@lgo.pl.

7.6 Autostrady do społeczności
Głównym celem projektu była wymiana oraz rozwój różnych modeli, doświadczeń, w szczególności dobrych praktyk dotyczących angażowania ludzi o niskim poziomie wykształcenia w aktywność obywatelską oraz promocja edukacji nieformalnej. Cel ten był realizowany poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności wśród osób objętych działaniami projektu.
Projekt miał charakter międzynarodowy. W przedsięwzięcie zaangażowały się organizacje i instytucje z pięciu krajów europejskich:
•    Volkshochschule Löbau-Zittau, Zittau, Niemcy;
•    Uniwersitates Tehnicazny Gheorghe Asachi, Iasi, Rumunia;
•    Lärcentrum, Östersund, Szwecja;
•    CROSSCARE, Dublin, Irlandia;
•    Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Szklarskiej Poręby, Polska.
Projekt koncentrował się na dwóch grupach odbiorców:
- mieszkańcach społeczności lokalnych. W Polsce jako adresatów wybrano defaworyzowaną ekonomicznie i społecznie grupę mieszkańców Szklarskiej Poręby z dzielnicy Dolna. Działania w ramach Autostrady do Społeczności były prowadzone jako część szerszej strategii, podjętej na rzecz rewitalizacji tej części Szklarskiej Poręby przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Tematami podejmowanymi w ramach przedsięwzięcia były: aktywność obywatelska, integracja ze środowiskiem lokalnym, umiejętność dostrzegania i przezwyciężania barier związanych z uczestnictwem w społecznym życiu swojej miejscowości;   
- animatorach i trenerach – pracownikach zaangażowanych w przedsięwzięcie organizacji. Mieli oni możliwość spotkania się z innymi trenerami pracującymi w różnych dziedzinach edukacji dorosłych oraz wymiany doświadczeń i metod pracy.
Osiągnięte rezultaty:
- stworzenie diagnozy lokalnej sytuacji Szklarskiej Poręby Dolnej. Opis posłużył jako podstawa do kolejnego etapu projektu – planowania działań: dotarcia do grupy docelowej oraz przetestowania nowej oferty warsztatów i seminariów w objętych projektem społecznościach lokalnych;
-  przeprowadzenie warsztatów lokalnego dziennikarstwa;
-  udział w spotkaniu międzynarodowym w Östersund (Szwecja) - podsumowanie i poddanie ewaluacji działań i rezultatów osiągniętych w ramach projektu w poszczególnych krajach, uzgodnienie kierunku działań w kolejnym roku projektowym;
-  publikacja anglojęzycznej ulotki SLLGO, opisującej prowadzone przez Stowarzyszenie projekty.

7.7 Wizyty studyjne:
W 2007 roku, dzięki wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego, przedstawiciele SLLGO odbyli kilka wizyt studyjnych do zagranicznych organizacji. Przyczyniły się one do poszerzenia horyzontów merytorycznych i pokazania możliwości rozwoju.
Wizyty miały miejsce w Stanach Zjednoczonych (18-29 kwietnia 2007) i Wielkiej Brytanii (23-28 kwietnia 2007).
Organizacje odwiedzone w Stanach Zjednoczonych: Acorn, Better Government Association, Common Cause, Center on Budget and Policy Priorities, Center for Tax and Budget Accountability , Civic Federation, DC Fiscal Policy Institute, National Security Archive, OMB Watch, Voices for Illinois Children.
Organizacje odwiedzone w Wielkiej Brytanii: Article XIX, Campaign for Freedom of Information, Privacy International, TIRI.
W marcu 2007 odbyliśmy także wizytę studyjną na Słowacji. Stroną zapraszającą było Transparency International Słowacja.
Rozpowszechnianie wyników wizyt odbyło się 12 lipca 2007, podczas Szkoły Inicjatyw Strażniczych.  Zdobyte doświadczenia i kontakty wykorzystywane są w projekcie budowania zaplecza merytorycznego dla organizacji strażniczych, punkt. 7.4.

7.8 Udział Lokalnych Grup Obywatelskich reprezentowanych w Stowarzyszeniu w innych działaniach związanych z kontrolą władz publicznych
W 2007 Dębicka Grupa Obywatelska, Lokalna Grupa Społeczna „Obywatele przeciw korupcji” z Piły oraz Szklarskoporębska Grupa Obywatelska brały udział w akcji „Masz głos, masz wybór” mającej na celu rozliczanie władz samorządowych z obietnic wyborczych. Organizatorami akcji są Fundacja im. Stefana Batorego oraz Stowarzyszenie Szkoła Liderów.

8. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich:

•    Uchwała 1/2007 z 24 lutego 2007 w sprawie przyjęcia nowych członków Stowarzyszenia.
•    Uchwała 2/2007 z 24 lutego 2007 w sprawie wykluczenia członków Stowarzyszenia.
•    Uchwała 3/2007 z 24 lutego 2007 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2006 rok .
•    Uchwała 4/2007 z 24 lutego 2007 w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego za 2006 rok.
•    Uchwała 5/2007 z 15 kwietnia 2007 w sprawie Regulaminu pracy Zarządu.
•    Uchwała 6/2007 z 15 kwietnia 2007 w sprawie upoważnień dla Dyrektorki biura -Magdaleny Chusteckiej.
•    Uchwała 7/2007 z 15 kwietnia 2007 w sprawie upoważnienia dla koordynatora projektu Laboratorium Monitoringu Budżetu – Dariusza Kraszewskiego, do akceptowania dokumentów finansowych dotyczących projektu pod względem merytorycznym.
•    Uchwała 8/2007 z 15 kwietnia 2007 - Regulaminu Pracy Biura Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich.
•    Uchwała 9/2007 z 15 kwietnia 2007 w sprawie regulaminu wynagradzania.
•    Uchwała 10/2007 z 15 kwietnia 2007 w sprawie przyjęcia rezygnacji dwóch członków SLLGO.
•    Uchwała 11/2007 z 2 września 2007 w sprawie obserwowania procesu, którego stroną jest członek SLLGO  - Wojciech Paszkowski;
•    Uchwała 12/2007 z 27 października 2007 w sprawie wykluczenia członków Stowarzyszenia z tytułu nieopłacenia składek członkowskich.
•    Uchwała 13/2007 z 27 października 2007 w sprawie wyboru delegata do Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

Ponadto, w okresie sprawozdawczym, dwukrotną kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.
•    22 lutego 2007 w celu sprawdzenia, czy można udzielić absolutorium ustępującemu Zarządowi;
•    10 grudnia 2007 w celu badania dokumentacji organów i dokumentacji pracowniczej Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. 

9. Informacja o przychodach uzyskanych przez Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich, wraz z wyodrębnieniem źródeł.

Przychody z działalności statutowej    01.01.07 – 31.12.07
    Składki brutto określone statutem    571,00
    Inne przychody określone statutem    518.372,82
    - Dotacje i darowizny    517.816,46
    - Nadwyżka przychodów z roku 2006           133,72
    - Darowizna           422,64
    518.943,82

Dotacje wydatkowane:       517.816,46 zł

Fundacja Im. Stefana Batorego     146.661,14
- Grant Instytucjonalny    61.950,50
- Laboratorium Mon Itoringu Budżetu    39.733,28
- Wschód – Wschód – Partnerstwo Z Rosją I Ukrainą    44.977,36
Fundusz Dla Organizacji Pozarządowych    7.407,83
Partnership For Transparency    1.634,69
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich    127.716,13
- Szkoła Inicjatyw Strażniczych    74.761,54
- Pozarządowe Centrum Dostępu Do Informacji Publicznej    32.717,10
- Budżet Gminy Bez Tajemnic    20.237,49
Fundusz Współpracy – Środki Przejściowe 2004    134.256,20
- Szkoła Inicjatyw Strażniczych    65.239,30
- Budżet Gminy Bez Tajemnic    69.016,90
Freedom House    800,04
Grundtvig     35.427,47
- Autostrady Do Społeczności – Socrates, Grundtvig 2    26.720,38
Autostrady Do Społeczności – Uczenie Się Przez Całe Ł»ycie Grundtvig 2    6.427,09
- Grundtvig 3    2.280,00
Trust For Civil Society In Central And Eastern Europe    63.912,96

10. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich dysponowało w 2007 następującymi rachunkami bankowymi:

10.1 Rachunki złotowe:

VOLKSWAGEN BANK direct:
29 2130 0004 2001 0343 2101 0001  - konto bieżące (przechowywane były środki z dotacji instytucjonalnej Fundacji im. Stefana Batorego; z dotacji Fundacji im. Stefana Batorego na projekt „Przejrzystość w życiu publicznym - trójstronna wymiana doświadczeń i dobrych praktyk (Polska-Rosja-Ukraina)”, z dotacji Fundacji im. Stefana Batorego i Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na przedsięwzięcia związane z realizacją projektu „Laboratorium Monitoringu Budżetu”)

02 2130 0004 2001 0343 2101 0002 – w 2007 roku przechowywane były środki z dotacji Fundacji im. Stefana Batorego na realizację projektu „Organizacje strażnicze – budowanie zaplecza merytorycznego”

72 2130 0004 2001 0343 2101 0003 – konto wydzielone na środki z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na realizację projektu „Szkoła Inicjatyw Strażniczych”

45 2130 0004 2001 0343 2101 0004 - konto wydzielone na środki z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na realizację projektu „Pozarządowe Centrum Dostępu do Informacji Publicznej” oraz na środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu „Autostrady do społeczności”

Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A.
60 1370 1109 0000 1701 4789 9600 (zlikwidowany w 2007 roku)

Millenium Bank S.A.:
33 1160 2202 0000 0000 8259 0375 – konto bieżące
10 1160 2202 0000 0000 9420 3823 – konto wydzielone na środki z Funduszu dla Organizacji Pozarządowych na realizację projektu „Szkoła Inicjatyw Strażniczych”

10.2 Rachunki w EURO:

Millenium Bank S.A.:
88 1160 2202 0000 0000 8259 0452 – konto wydzielone na Środki Przejściowe 2004 na realizacje projektu „Szkoła Inicjatyw Strażniczych”
79 1160 2202 0000 0000 8259 0711 – konto wydzielone na Środki Przejściowe 2004  na realizacje projektu „Laboratorium Monitoringu Budżetu”

11. Liczba osób zatrudnionych w Stowarzyszeniu Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich:

- Od 1 stycznia – do 12 kwietnia 2007 – 3 osoby na 1,85 etatu
- od 12 kwietnia do 15 maja – 4 osoby na 2,1 etatu
- od 15 maja do 3 września 2007 – 4 osoby na 2,65 etatu
- od 3 września do 1 października 2007 – 5 osób na 2,98 etatu
- od 1 października 2007 – 6 osób na 3,5 etatu.

12. Stowarzyszenie należy do następujących organizacji i koalicji:

•    Antykorupcyjna Koalicja Organizacji Pozarządowych,
•    Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych,
•    FOI Advocates Network.

Sprawozdanie zostało przyjęte przez Zarząd Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich, w składzie:Katarzyna Batko-Tołuć                    …………………………………………..

Mirosław Jankowski                         ………………………………………….

Iryna Matiyenko                              …………………………………………..

Maria Mazur                                      ……………………………………………
 
Grzegorz Wójkowski                          …………………………………………..Opublikował: Katarzyna Batko-Tołuć
Publikacja dnia: 20.11.2008
Podpisał: Zarząd Stowarzysznienia
Dokument z dnia: 31.03.2008
Dokument oglądany razy: 3 653