bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 24.03.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Walne Zebranie Członków

Lista Członkiń i Członków

 1. Krzysztof Alcer
 2. Katarzyna Batko-Tołuć
 3. Teresa Bebak
 4. Monika Bienias
 5. Borys Bura
 6. Joanna Bylińska
 7. Anna Chęć
 8. Anna Cioch
 9. Marzena Czarnecka
 10. Alina Czyżewska
 11. Adam Dobrawy
 12. Anna Gdula
 13. Justyna Górnowicz
 14. Anna Gryta
 15. Dariusz Hanus
 16. Krzysztof Izdebski
 17. Krzysztof Jakubowski
 18. Piotr Kodzis
 19. Krzysztof Kowalik
 20. Katarzyna Krześniak-Dęga
 21. Wojciech Krzyżanek
 22. Agnieszka Kulesa
 23. Anna Kuliberda
 24. Kinga Kulik
 25. Jan Kunert
 26. Beata Kwiatkowska
 27. Iryna Matiyenko
 28. Maria Mazur
 29. Zenon Michajłowski
 30. Danuta Myśliwiec
 31. Jan Niedośpiał
 32. Kamil Nowak
 33. Katarzyna Okuniewska
 34. Juliusz Olszewski
 35. Szymon Osowski
 36. Wojciech Paszkowski
 37. Jacek Piech
 38. Aneta Pierzchała-Tolak
 39. Wiktor Pietrzak
 40. Ewa Podleśna
 41. Aleksandra Puławska
 42. Maciej Puławski
 43. Tymon Radzik
 44. Małgorzata Rogalska
 45. Elżbieta Samsel-Czerniawska
 46. Aleksandra Siemińska
 47. Piotr Skrzypczak
 48. Piotr Sołowij
 49. Katarzyna Tadeusiak-Jeznach
 50. Karolina Walkiewicz
 51. Areta Wasilewska-Gregorowicz
 52. Elżbieta Wąs
 53. Edyta Widawska
 54. Joanna Wieczorek
 55. Bartosz Wilk
 56. Konrad Wojciechowski
 57. Grzegorz Wójkowski
 58. Krysztof Wychowałek
 59. Przemysław Żak

W wersji Statutu (§13) z 6 października 2012 roku możliwe było zawieszenie członkiń i członków po zasięgnięciu opinii Komisji Etyku o powstaniu konfliktu interesów.

W wersji Statutu z 5 czerwca 2016 roku, zawieszenie jest możliwe tylko w sytuacji gdy konflikt interesów nie jest związany z kandydowaniem do funkcji we władzach partii politycznych lub pełnieniem funkcji publicznych, określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i generującym konflikt interesów z działalnością w stowarzyszeniu oraz z decyzją o kandydowaniu do organów władz publicznych pochodzących z powszechnych wyborów. Pozostałe osoby muszą zostać skreślone uchwałą Zarządu.

Lista osób zawieszonych wedle poprzedniej wersji statutu (obecnie decyzję o skreśleniu zobowiązany jest uchwalić Zarząd):

 • Mirosław Jankowskie od 24 maja 2014 (kandydowanie w wyborach). Wniosek własny.
 • Karol Górski od 19 marca 2019 roku w związku z działalnością zawodową, która jest związana z promowanie książki napisanej przez działaczy partii politycznej. Wniosek własny.

Osoby zawieszone nie mają prawa §14 ust. 1 pkt. 1 i 2:

1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
2) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu członków i członkiń,

Zgodnie z §21 i §22 Statutu:

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Walne Zebranie może być:

1) Zwyczajne
2) Nadzwyczajne

3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i w związku z upływem kadencji organów statutowych jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków i członkinie pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.

4. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek co najmniej ⅓ członków zwyczajnych lub członkiń zwyczajnych Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

8. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, niezależnie od liczby członków i członkiń biorących udział w Walnym Zebraniu (z wyjątkiem spraw określonych w § 38 ust. 1 i 2).

9. Na żądanie dwóch/dwojga członków lub członkiń Walnego Zebrania uchwały podejmowane są w głosowaniu imiennym.

10. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący/Przewodnicząca Walnego Zebrania wybierany lub wybierana każdorazowo w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków i członkiń Stowarzyszenia. Przewodniczący/Przewodnicząca nie może wchodzić w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

11. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos Przewodniczącego/Przewodniczącej Walnego Zebrania.

§22.
Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

1) ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
2) uchwalenie statutu i jego zmian,
3) uchwalanie Kodeksu Etyki i jego zmian,
4) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
5) zatwierdzanie regulaminu Komisji Rewizyjnej,
6) zatwierdzanie regulaminu Komisji Etyki
7) wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Etyki,
8) decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,
9) ustalanie wysokości składek członkowskich,
10) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
11) podejmowanie uchwały o powołaniu osób prawnych,
12) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
13) nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,
14) ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.Opublikował: Katarzyna Batko-Tołuć
Publikacja dnia: 24.03.2019
Podpisał: Szymon Osowski
Dokument z dnia: 14.03.2010
Dokument oglądany razy: 4 472