bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Walne Zebranie Członków

Lista Członkiń i Członków

 1. Krzysztof Alcer
 2. Katarzyna Batko-Tołuć
 3. Teresa Bebak
 4. Monika Bienias
 5. Borys Bura
 6. Joanna Bylińska
 7. Anna Chęć
 8. Anna Cioch
 9. Marzena Czarnecka
 10. Alina Czyżewska
 11. Adam Dobrawy
 12. Anna Gdula
 13. Justyna Górnowicz
 14. Karol Górski
 15. Anna Gryta
 16. Dariusz Hanus
 17. Krzysztof Izdebski
 18. Krzysztof Jakubowski
 19. Piotr Kodzis
 20. Krzysztof Kowalik
 21. Katarzyna Krześniak-Dęga
 22. Wojciech Krzyżanek
 23. Agnieszka Kulesa
 24. Anna Kuliberda
 25. Kinga Kulik
 26. Jan Kunert
 27. Beata Kwiatkowska
 28. Dorota Markiewicz
 29. Iryna Matiyenko
 30. Maria Mazur
 31. Zenon Michajłowski
 32. Danuta Myśliwiec
 33. Jan Niedośpiał
 34. Kamil Nowak
 35. Katarzyna Okuniewska
 36. Szymon Osowski
 37. Wojciech Paszkowski
 38. Jacek Piech
 39. Aneta Pierzchała-Tolak
 40. Wiktor Pietrzak
 41. Ewa Podleśna
 42. Aleksandra Puławska
 43. Maciej Puławski
 44. Tymon Radzik
 45. Małgorzata Rogalska
 46. Elżbieta Samsel-Czerniawska
 47. Aleksandra Siemińska
 48. Piotr Skrzypczak
 49. Piotr Sołowij
 50. Katarzyna Tadeusiak-Jeznach
 51. Karolina Walkiewicz
 52. Areta Wasilewska-Gregorowicz
 53. Elżbieta Wąs
 54. Edyta Widawska
 55. Joanna Wieczorek
 56. Bartosz Wilk
 57. Konrad Wojciechowski
 58. Grzegorz Wójkowski
 59. Krysztof Wychowałek
 60. Przemysław Żak

W wersji Statutu (§13) z 6 października 2012 roku możliwe było zawieszenie członkiń i członków po zasięgnięciu opinii Komisji Etyku o powstaniu konfliktu interesów.

W wersji Statutu z 5 czerwca 2016 roku, zawieszenie jest możliwe tylko w sytuacji gdy konflikt interesów nie jest związany z kandydowaniem do funkcji we władzach partii politycznych lub pełnieniem funkcji publicznych, określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i generującym konflikt interesów z działalnością w stowarzyszeniu oraz z decyzją o kandydowaniu do organów władz publicznych pochodzących z powszechnych wyborów. Pozostałe osoby muszą zostać skreślone uchwałą Zarządu.

Lista osób zawieszonych wedle poprzedniej wersji statutu (obecnie decyzję o skreśleniu zobowiązany jest uchwalić Zarząd):

 • Mirosław Jankowskie od 24 maja 2014 (kandydowanie w wyborach). Wniosek własny.

Osoby zawieszone nie mają prawa §14 ust. 1 pkt. 1 i 2:

1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
2) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu członków i członkiń,

Zgodnie z §21 i §22 Statutu:

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Walne Zebranie może być:

1) Zwyczajne
2) Nadzwyczajne

3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i w związku z upływem kadencji organów statutowych jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków i członkinie pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.

4. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek co najmniej ⅓ członków zwyczajnych lub członkiń zwyczajnych Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

8. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, niezależnie od liczby członków i członkiń biorących udział w Walnym Zebraniu (z wyjątkiem spraw określonych w § 38 ust. 1 i 2).

9. Na żądanie dwóch/dwojga członków lub członkiń Walnego Zebrania uchwały podejmowane są w głosowaniu imiennym.

10. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący/Przewodnicząca Walnego Zebrania wybierany lub wybierana każdorazowo w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków i członkiń Stowarzyszenia. Przewodniczący/Przewodnicząca nie może wchodzić w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

11. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos Przewodniczącego/Przewodniczącej Walnego Zebrania.

§22.
Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

1) ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
2) uchwalenie statutu i jego zmian,
3) uchwalanie Kodeksu Etyki i jego zmian,
4) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
5) zatwierdzanie regulaminu Komisji Rewizyjnej,
6) zatwierdzanie regulaminu Komisji Etyki
7) wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Etyki,
8) decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,
9) ustalanie wysokości składek członkowskich,
10) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
11) podejmowanie uchwały o powołaniu osób prawnych,
12) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
13) nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,
14) ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.Opublikował: Katarzyna Batko-Tołuć
Publikacja dnia: 31.10.2018
Podpisał: Szymon Osowski
Dokument z dnia: 14.03.2010
Dokument oglądany razy: 3 583