bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 02.08.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Opinie i udział w debacie publicznej

Opinie złożone pomiędzy styczniem 2008 roku a  czerwcem 2015 roku dostępne są tutaj; http://bip.siecobywatelska.pl/index.php?id=368

1 sierpnia 2018 roku - list do Prezesa PiS, w sprawie przeproszenia Draginji Nadażdin, szefowej Amnesty International Polska przez posłankę Krystynę Pawłowicz.

18 lipca 2018 r. - prorest w sprawie niewysłuchania rocznej informacji Rzecznika Praw Obywatelskich przez sejmową Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka,z  powodu gwałtownego zakończenia obrad przez jej przewodniczącego posła Stanisława Piotrowicza.

5 lipca 2018 - uwagi do projektu Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 złożone w konsultacjach publicznych.

3 lipca 2018 - podpis pod listem otwartym do europejskich parlamentarzystów i mediów w  sprawie europejskiej reformy prawa autorskiego

2 lipca 2018 - podpis pod stanowiskiem w sprawie „zdania odrębnego” Mariusza Muszyńskiego do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, w którym w publicystycznym tonie zarzuca Rzecznikowi Praw Obywatelskich m.in. „braki etyczne” oraz „bezprawną aktywność”.

30 czerwca 2018 - stanowisko w związku z przygotowaniem opracowania informacji dla organów samorządu zawodowego w zakresie stosowania przepisów o dostępie do informacji publicznej (o którym mowa w piśmie Kierownika Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych z 4 czerwca 2018 r., L.dz.838/2018).

22 czerwca 2018 opinia do komunikatu Komisji Europejskiej ”Zwalczanie dezinformacji w internecie: podejście europejskie”, na zaproszenie Ministerstwa Cyfryzacji.

21 czerwca 2018 – podpis pod apelem do Ministra Spraw Zagranicznych i Prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie podjęcia działań na rzecz uwolnienia osób więzionych ze względów politycznych przez Federację Rosyjską

4 czerwca 2018 -podpis pod apelem  do Jeana-Claudea Junckera, Przewodniczącego Komisji Europejskiej o skierowanie ustawy o Sądzie Najwyższym do Trybunału Sprawiedliwości UE.

16 kwietnia 2018 indywidualne listy do polskich europarlamentarzystów w sprawie poparcia rezolucji Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Listy przypominały o apelu organizacji społecznych w sprawie utworzenia instrumentu na rzecz ochrony wartości.

13 kwietnia 2018 - podpis pod listem do parlamentarzystów europejskich i wszelkich władz, po śmierci słowackiego dziennikarza Jana Kuciaka, o ochronę osób wnioskujących o informację. Materiały dodatkowe: raport Organized Crime and Corruption Reporting Project

1 marca 2018petycja do Naczelnego Sądu Administracyjnego dotycząca uzupełnienia rejestru umów i wyeliminowania ograniczenia kwotowego (tylko umowy powyżej 3500 zł).

26 lutego 2018opinia do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw

21 lutego 2018 rokuApel 16 organizacji do Premiera Mateusza Morawieckiego o wycofanie się z projektu ustawy o jawności życia publicznego

19 lutego 2018 roku -podpis pod listem solidarności z organizacjami węgierskimi w związku z pakietem niszczących ustaw

2 stycznia 2018 roku - Opinia Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska do projektu ustawy o jawności życia publicznego z 12.12.2017 r.

28 listopada 2017 roku - Stanowisko w sprawie projektu prawa o szkolnictwie wyższym z 16 września 2017 r.

23 listopada 2017 roku - Opinia Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska do projektu ustawy o jawności życia publicznego z 13.11.2017 r.

7 listopada 2017 roku Skarga do Pani Premier w sprawie złamania Regulaminu Pracy Rady Ministrów przy konsultacjach publicznych ustawy o jawności życia publicznego

2 listopada 2017 rokuOpinia mec. Jana Stefanowicza o ustawie o jawności życia publicznego (złożona przez Sieć Obywatelską Watchdog Polska)

24 października 2017 roku - Opinia Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska do projektu ustawy o jawności życia publicznego z 23.10.2017 r.

14 października 2017 rokuwnioski z art. 241 KPA do ministrów w sprawie wprowadzenia w podległym urzędzie rozwiązań sprzyjających przejrzystości procesu decyzyjnego i dokumentowaniu go.

9 sierpnia 2017 rokupetycja do Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego w sprawie publikacji rejestru umów

9 sierpnia 2017 rokupetycja do Prezes Trybunału Konstytucyjnego w sprawie publikacji rejestru umów

9 sierpnia 2017 rokupetycja do Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie publikacji rejestru umów

22 lipca 2017 rokuwniosek w ramach artykułu 241 KPA do Prezydenta RP w sprawie zawetowania ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw; ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw; ustawy o Sądzie Najwyższym, uchwalonych w lipcu 2017 r.

5 kwietnia 2017 roku list do Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego w sprawie wycofania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności wybranych przepisów ustawy o dostępie do informacji z Konstytucją RP

22 marca 2017 roku - Podpis pod listem do Fransa Timmermansa, Pierwszego Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej, w przededniu 60 rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich, w sprawie wzmocnienia polityki i kierunku antykorupcyjnego.

21 marca 2017 roku - Podpis pod listem organizacji społecznych w sprawie sposobu wydania wyroku dotyczącego zgromadzeń publicznych przez Trybunał Konstytucyjny.

Podpis pod listem otwartym z 16 marca 2017 roku, w sprawie negocjacji pomiędzy instytucjami UE dotyczących jawności lobbingu w Unii Europejskiej. Polskie tłumaczenie.

Podpis pod listem otwartym z 16 lutego 2017 roku do Kolegium Komisarzy Komisji Europejskiej w sprawie uruchomienia artykułu 7 TUE i rozliczenia Polski z nieprzestrzeganie zobowiązań wynikających z Traktatów założycielskich UE. Aneks do listu. Polskie tłumaczenie.

31 stycznia 2017 roku - Poparcie stanowiska Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w sprawie projektu ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Podpis pod apelem organizacji pozarządowych z 13 grudnia 2016 roku skierowanym do Prezydenta RP w sprawie zawetowania zmian w ustawie o zgromadzeniach.

Podpis pod apelem organizacji pozarządowych z 6 grudnia 2016 roku skierowanym do Senatorów RP w sprawie odrzucenia zmian w prawie o zgromadzeniach

30 listopada 2016 roku - wnioski do Rzecznika Praw Obywatelskich o skierowanie do Trybunału Konstytucynego  art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, o skierowanie do Trybunału Konstytucjnego art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz o wystapienie z wnioskiem do NSA o podjęcie kilku uchwał rozwiązujących wskazane przez nas problemy w orzecznictwie.

19 października 2016 roku - podpis pod apelem 90 organizacji z Europy do polskiego Prezydenta i Premier Rady Ministrów, wzywając ich do wdrożenia zaleceń dotyczących ochrony praworządności przedstawionych przez Komisję Europejską na początku lipca tego roku.

14 października 2016 roku - wystąpienie do Naczelnej Rady Adwokackiej, w związku z organizowaną przez nią konferencją "Adwokatura w obronie praw człowieka", zwracając uwagę na problemy związane z dostępem do informacji. Pada w nim pytanie: Czy profesjonalny pomocnik może pomagać w ukrywaniu informacji? oraz Czy adwokaci zaskarżą ustawę o dostępie do informacji publicznej do Trybunału Konstytucyjnego?

7 października 2016 roku - apel do Marszałka Sejmu RP w sprawie poszanowanie prawa do informacji, w związku z zawieszeniem dziennikarzowi Pawłowi Dąbrowskiemu na rok (do 20 września 2017 r.) prawa wstępu do budynków i na tereny pozostające w Kancelarii Sejmu. Powodem takiego działania miało być naruszenie powagi parlamentu przez zdjęcie, które wykonał dziennikarz.

2 września 2016 roku - podpis pod listem organizacji obywatelskich do sędziów w związku z Nadzwyczajnym Kongresem Sędziów Polskic

30 czerwca 2016 roku - Opinia przyjaciela sądu, wspólnie złożona przez Helsińską Fundację Praw Człowieka i Sieć Obywatelską Watchog Polska do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zbadania konstytucyjności zawartego w ustawie o dostępie do informacji publicznej wymogu, że informację przetworzoną można uzyskać w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego.

29 czerwca 2016 roku - List do Marszałka Sejmu w sprawie wyproszenia dziennikarzy ze spotkania Komisji Sejmowej przez jej przewodniczącego. Interwencja.

16 czerwca 2016 roku - Uwagi do projektu otwierania danych publicznych (Raport z konsultacji przygotowany przez Ministerstwo Cyfryzacji)

23 maja 2016 roku - List organizacji pozarządowych do Prezesa TVP

9 maja 2016 roku - Apel organizacji społecznych przeciwko niebezpiecznym propozycjom zawartym w projekcie ustawy o działaniach antyterrorystycznych

10 marca 2016 rokupetycja do Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014 r. poz. 1195) o niezwłoczne opublikowanie w Dzienniku Ustaw wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016 r. (sygn. akt K 47/15)

8 marca 2016 roku – list 318 organizacji pozarządowych do Pani Premier o stanowcze potępienie powtarzających się ataków nienawiści i przemocy wobec osób i organizacji pozarządowych działających na rzecz obrony praw człowieka, równych praw i tolerancji oraz podjęcie konkretnych kroków w kierunku przeciwdziałania narastającej fali agresji i nienawiści wobec innych.

19 lutego 2016 roku pismo Koalicji Otwartego Rządu do Pani Premier Beaty Szydło w sprawie planów rządu dotyczących Strategii Sprawne Państwo 2020 i Rządowej Strategii Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-19

8 lutego 2016 roku - wniosek do RPO dotyczące przyłączenia się do sprawy przed siedmioosobowym składem sędziów NSA dotyczącej ograniczenia prawa do sądu.

4 lutego 2016 rokuwezwanie do publicznej debaty o Trybunale Konstytucyjnym „10 tez o naturze konfliktu, potrzebie kompromisu i kierunku reformy Trybunału Konstytucyjnego”

1 lutego 2016 rokuzgłoszenie organizacji społecznej w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie wniosku o ograniczenie prawa do sądu.

29 grudnia 2015 roku - Opinia od ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (druk sejmowy 141) oraz załącznik (opinia Koalicji Otwartego Rządu z 16 czerwca 2014 roku).

28 grudnia 2015 roku - Wniosek w trybie art. 241 KPA o przesłanie do Komisji Weneckiej tej wersji ustawy, która ostatecznie została przyjęta przez Sejm i Senat. Na stronach sejmowych widnieje pod niniejszym linkiem: http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/122_u.htm.

24 grudnia 2015 roku - Apel do Prezydenta w sprawie noweli ustawy o TK z 22 grudnia 2015 roku

23 lipca 2015 roku - List otwarty organizacji działających lokalnie w sprawie wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich

27 sierpnia 2015 roku - poparcie do listu otwartego do Posłanek i Posłów Sejmu RP w sprawie nowelizacji ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

23 listopada 2015 roku - Oświadczenie Członkiń i Członków Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska w sprawie sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego.

3 grudnia 2015 roku - Oświadczenie organizacji pozarządowych przeciwko atakom medialnym na Fundację Rzecznik Praw Rodziców

17 grudnia 2015 roku - Apel do Posłanek i Posłów w sprawie dokładnego rozważenia zmian w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym oraz załączona opinia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

17 grudnia 2015 roku - Wniosek do Marszałka Sejmu, Przewodniczących Klubów Parlamentarnych i Posłów o zorganizowanie wysłuchania publicznego w sprawie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.

17 grudnia 2015 roku - Apel do Marszałka Senatu, Przewodniczących Klubów Parlamentarnych i Senatorów o zorganizowanie wysłuchania publicznego w sprawie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.Opublikował: Katarzyna Batko-Tołuć
Publikacja dnia: 02.08.2018
Podpisał: Katarzyna Batko-Tołuć
Dokument z dnia: 18.07.2015
Dokument oglądany razy: 2 185