bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Walne Zebranie Członków

Lista Członkiń i Członków

 1. Katarzyna Batko-Tołuć
 2. Teresa Bebak
 3. Monika Bienias
 4. Borys Bura
 5. Joanna Bylińska
 6. Anna Chęć
 7. Anna Cioch
 8. Marzena Czarnecka
 9. Alina Czyżewska
 10. Adam Dobrawy
 11. Anna Gdula
 12. Justyna Górnowicz
 13. Karol Górski
 14. Anna Gryta
 15. Dariusz Hanus
 16. Krzysztof Izdebski
 17. Krzysztof Jakubowski
 18. Piotr Kodzis
 19. Jacek Kotuła
 20. Krzysztof Kowalik
 21. Katarzyna Krześniak-Dęga
 22. Wojciech Krzyżanek
 23. Agnieszka Kulesa
 24. Anna Kuliberda
 25. Kinga Kulik
 26. Jan Kunert
 27. Beata Kwiatkowska
 28. Krzysztof Łoś
 29. Dorota Markiewicz
 30. Maria Mazur
 31. Zenon Michajłowski
 32. Danuta Myśliwiec
 33. Jan Niedośpiał
 34. Kamil Nowak
 35. Katarzyna Okuniewska
 36. Szymon Osowski
 37. Wojciech Paszkowski
 38. Jacek Piech
 39. Aneta Pierzchała-Tolak
 40. Wiktor Pietrzak
 41. Aleksandra Puławska
 42. Maciej Puławski
 43. Tymon Radzik
 44. Małgorzata Rogalska
 45. Elżbieta Samsel-Czerniawska
 46. Aleksandra Siemińska
 47. Piotr Skrzypczak
 48. Piotr Sołowij
 49. Katarzyna Tadeusiak-Jeznach
 50. Karolina Walkiewicz
 51. Areta Wasilewska-Gregorowicz
 52. Elżbieta Wąs
 53. Edyta Widawska
 54. Joanna Wieczorek
 55. Bartosz Wilk
 56. Konrad Wojciechowski
 57. Mateusz Wojcieszak
 58. Grzegorz Wójkowski
 59. Krysztof Wychowałek
 60. Lidia Zakrzewska-Strózik
 61. Przemysław Żak

W wersji Statutu (§13) z 6 października 2012 roku możliwe było zawieszenie członkiń i członków po zasięgnięciu opinii Komisji Etyku o powstaniu konfliktu interesów.

W wersji Statutu z 5 czerwca 2016 roku, zawieszenie jest możliwe tylko w sytuacji gdy konflikt interesów nie jest związany z kandydowaniem do funkcji we władzach partii politycznych lub pełnieniem funkcji publicznych, określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i generującym konflikt interesów z działalnością w stowarzyszeniu oraz z decyzją o kandydowaniu do organów władz publicznych pochodzących z powszechnych wyborów. Pozostałe osoby muszą zostać skreślone uchwałą Zarządu.

Lista osób zawieszonych wedle poprzedniej wersji statutu (obecnie decyzję o skreśleniu zobowiązany jest uchwalić Zarząd):

 • Teresa Bebak od 5 listopada 2013 (praca w urzędzie gminy). Wniosek własny.
 • Mirosław Jankowskie od 24 maja 2014 (kandydowanie w wyborach). Wniosek własny.
 • Dariusz Kraszewski od 30 października 2014 (kandydowanie w wyborach). Wniosek własny.
 • Łukasz Prykowski od 2 stycznia 2012 r. (praca w urzędzie miasta)

Osoby zawieszone nie mają prawa §14 ust. 1 pkt. 1 i 2:

1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
2) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu członków i członkiń,

Zgodnie z §21 i §22 Statutu:

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie może być:
1) Zwyczajne
2) Nadzwyczajne
3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i w związku z upływem kadencji organów statutowych jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków i członkinie pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
4. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek co najmniej ⅓ członków zwyczajnych lub członkiń zwyczajnych Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
8. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, nie później niż 20 dni po terminie pierwszym. W takim wypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków i członkinie.
8. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności, co najmniej połowy członków i członkiń zwyczajnych Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania (z zastrzeżeniem ust. 7 oraz z wyjątkiem spraw określonych w § 38 ust. 1 i 2).
10. Na żądanie dwóch/dwojga członków lub członkiń Walnego Zebrania uchwały podejmowane są w głosowaniu imiennym.
11. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący/Przewodnicząca Walnego Zebrania wybierany lub wybieranaa każdorazowo w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków i członkinie i Członkiń Stowarzyszenia. Przewodniczący/Przewodnicząca nie może wchodzić w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
12. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos Przewodniczącego/Przewodniczącej Walnego Zebrania.

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
1) ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
2) uchwalenie statutu i jego zmian,
3) uchwalanie Kodeksu Etyki i jego zmian,
4) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
5) zatwierdzanie regulaminu Komisji Rewizyjnej,
6) zatwierdzanie regulaminu Komisji Etyki
7) wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Etyki,
8) decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,
9) ustalanie wysokości składek członkowskich,
10) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
11) podejmowanie uchwały o powołaniu osób prawnych,
12) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
13) nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,
14) ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.Opublikował: Katarzyna Batko-Tołuć
Publikacja dnia: 14.06.2018
Podpisał: Szymon Osowski
Dokument z dnia: 14.03.2010
Dokument oglądany razy: 3 508