bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 25.05.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Walne Zebranie Członków

Lista Członkiń i Członków

 1. Katarzyna Batko-Tołuć
 2. Monika Bienias
 3. Karol Breguła
 4. Borys Bura
 5. Joanna Bylińska
 6. Anna Chęć
 7. Anna Cioch
 8. Marzena Czarnecka
 9. Alina Czyżewska
 10. Anna Gdula
 11. Justyna Górnowicz
 12. Karol Górski
 13. Anna Gryta
 14. Dariusz Hanus
 15. Krzysztof Izdebski
 16. Krzysztof Jakubowski
 17. Piotr Kodzis
 18. Jacek Kotuła
 19. Krzysztof Kowalik
 20. Iwona Krępic
 21. Katarzyna Krześniak-Dęga
 22. Wojciech Krzyżanek
 23. Agnieszka Kulesa
 24. Anna Kuliberda
 25. Kinga Kulik
 26. Jan Kunert
 27. Krzysztof Łoś
 28. Dorota Markiewicz
 29. Maria Mazur
 30. Zenon Michajłowski
 31. Danuta Myśliwiec
 32. Jan Niedośpiał
 33. Kamil Nowak
 34. Katarzyna Okuniewska
 35. Szymon Osowski
 36. Wojciech Paszkowski
 37. Jacek Piech
 38. Aneta Pierzchała-Tolak
 39. Wiktor Pietrzak
 40. Aleksandra Puławska
 41. Maciej Puławski
 42. Małgorzata Rogalska
 43. Elżbieta Samsel-Czerniawska
 44. Aleksandra Siemińska
 45. Piotr Skrzypczak
 46. Piotr Sołowij
 47. Katarzyna Tadeusiak-Jeznach
 48. Karolina Walkiewicz
 49. Areta Wasilewska-Gregorowicz
 50. Elżbieta Wąs
 51. Edyta Widawska
 52. Joanna Wieczorek
 53. Bartosz Wilk
 54. Konrad Wojciechowski
 55. Mateusz Wojcieszak
 56. Grzegorz Wójkowski
 57. Krysztof Wychowałek
 58. Lidia Zakrzewska-Strózik
 59. Przemysław Żak

W wersji Statutu (§13) z 6 października 2012 roku możliwe było zawieszenie członkiń i członków po zasięgnięciu opinii Komisji Etyku o powstaniu konfliktu interesów.

W wersji Statutu z 5 czerwca 2016 roku, zawieszenie jest możliwe tylko w sytuacji gdy konflikt interesów nie jest związany z kandydowaniem do funkcji we władzach partii politycznych lub pełnieniem funkcji publicznych, określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i generującym konflikt interesów z działalnością w stowarzyszeniu oraz z decyzją o kandydowaniu do organów władz publicznych pochodzących z powszechnych wyborów. Pozostałe osoby muszą zostać skreślone uchwałą Zarządu.

Lista osób zawieszonych wedle poprzedniej wersji statutu (obecnie decyzję o skreśleniu zobowiązany jest uchwalić Zarząd):

 • Teresa Bebak od 5 listopada 2013 (praca w urzędzie gminy). Wniosek własny.
 • Mirosław Jankowskie od 24 maja 2014 (kandydowanie w wyborach). Wniosek własny.
 • Dariusz Kraszewski od 30 października 2014 (kandydowanie w wyborach). Wniosek własny.
 • Łukasz Prykowski od 2 stycznia 2012 r. (praca w urzędzie miasta)

Osoby zawieszone nie mają prawa §14 ust. 1 pkt. 1 i 2:

1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
2) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu członków i członkiń,

Zgodnie z §21 i §22 Statutu:

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie może być:
1) Zwyczajne
2) Nadzwyczajne
3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i w związku z upływem kadencji organów statutowych jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków i członkinie pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
4. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek co najmniej ⅓ członków zwyczajnych lub członkiń zwyczajnych Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
8. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, nie później niż 20 dni po terminie pierwszym. W takim wypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków i członkinie.
8. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności, co najmniej połowy członków i członkiń zwyczajnych Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania (z zastrzeżeniem ust. 7 oraz z wyjątkiem spraw określonych w § 38 ust. 1 i 2).
10. Na żądanie dwóch/dwojga członków lub członkiń Walnego Zebrania uchwały podejmowane są w głosowaniu imiennym.
11. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący/Przewodnicząca Walnego Zebrania wybierany lub wybieranaa każdorazowo w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków i członkinie i Członkiń Stowarzyszenia. Przewodniczący/Przewodnicząca nie może wchodzić w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
12. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos Przewodniczącego/Przewodniczącej Walnego Zebrania.

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
1) ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
2) uchwalenie statutu i jego zmian,
3) uchwalanie Kodeksu Etyki i jego zmian,
4) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
5) zatwierdzanie regulaminu Komisji Rewizyjnej,
6) zatwierdzanie regulaminu Komisji Etyki
7) wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Etyki,
8) decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,
9) ustalanie wysokości składek członkowskich,
10) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
11) podejmowanie uchwały o powołaniu osób prawnych,
12) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
13) nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,
14) ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.Opublikował: Katarzyna Batko-Tołuć
Publikacja dnia: 25.05.2017
Podpisał: Szymon Osowski
Dokument z dnia: 14.03.2010
Dokument oglądany razy: 3 330