bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Listopad 2015 - cz. 2

27 listopada 2015 - Polskie Stronnictwo Ludowe
Wnosimy o udostępnienie zestawienia wydatków związanych z ostatnią kampanią wyborczą do parlamentu poprzez podanie: nazwy wydatku, kwoty, daty zapłaty, zleceniobiorcy.

27 listopada 2015 - Nowoczesna.pl
Wnosimy o udostępnienie zestawienia wydatków związanych z ostatnią kampanią wyborczą do parlamentu poprzez podanie: nazwy wydatku, kwoty, daty zapłaty, zleceniobiorcy.

Odpowiedź: 10.12.2015

27 listopada 2015 - Prawo i Sprawiedliwość
Wnosimy o udostępnienie zestawienia wydatków związanych z ostatnią kampanią wyborczą do parlamentu poprzez podanie: nazwy wydatku, kwoty, daty zapłaty, zleceniobiorcy.

Odpowiedź 11.12.2015

27 listopada 2015 - Platforma Obywatelska
Wnosimy o udostępnienie zestawienia wydatków związanych z ostatnią kampanią wyborczą do parlamentu poprzez podanie: nazwy wydatku, kwoty, daty zapłaty, zleceniobiorcy.

Odpowiedź 22.12.2015

27 listopada 2015 - Kukiz'15
Wnosimy o udostępnienie zestawienia wydatków związanych z ostatnią kampanią wyborczą do parlamentu poprzez podanie: nazwy wydatku, kwoty, daty zapłaty, zleceniobiorcy.

23 listopada 2015 roku - Urząd Miasta Koszalin
1. Liczbę przeprowadzonych konkursów na wolne stanowiska urzędnicze do Urzędu Miejskiego w Koszalinie w latach 2014­2015 w podziale na poszczególne komórki organizacyjne Urzędu?
2. Liczbę przeprowadzonych konkursów na wolne stanowiska urzędnicze w latach 2014 i 2015 do Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej (wcześniej zwanego Wydziałem Rozwoju, Współpracy Zagranicznej i Promocji) ze wskazaniem stanowisk na które ogłoszono konkursy?
3. Liczbę konkursów na wolne stanowiska urzędnicze w latach 2014­2015 do Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej, w których do II etapu zakwalifikowano każdorazowo ponad 15 osób i zorganizowano testy kompetencji (jako II etap rekrutacji kandydatów)?
4. Z ilu konkursów na wolne stanowiska urzędnicze w latach 2014­2015 do Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej (wartość wykazana w pkt.3 niniejszego wniosku) do rozmów kwalifikacyjnych zakwalifikowano kandydatów wybranych z listy osób, którzy uzyskali najlepsze wyniki w testach kompetencyjnych?
5. Z ilu konkursów na wolne stanowiska urzędnicze w latach 2014­2015 do Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej (wartość wykazana w pkt.3 wniosku) do rozmów kwalifikacyjnych zakwalifikowano wszystkich kandydatów, bez względu na uzyskany wynik w testach kompetencyjnych?
6. Jakie przesłanki/powody determinują sposób postępowania Komisji podczas kwalifikowania kandydatów na rozmowy kwalifikacyjne (wartości wykazane w punkcie 4 i pkt. 5) – bez względu na osiągnięty wynik w testach kompetencyjnych?
7. Ile średnio trwa procedura naboru pracowników do Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej w odniesieniu do ogłoszonych konkursów w latach 2014­2015 (od dnia zamieszczenia informacji o onkursie na BIP, do dnia umieszczenia informacji o wyborze kandydatów) ?
8. Z jakich powodów, konkurs na 3 wolne stanowiska urzędnicze Podinspektora/inspektora do Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej z dnia 17 sierpnia 2015 r. trwał aż 93 dni ?

Odpowiedź: 4.12.2015

18 listopada 2015 - Prezydent RP
Wnosimy o udostępnienie dokumentu, który roboczo został w mediach nazwany "raport otwarcia Kancelarii Prezydenta RP" albo dokumentów jeżeli raport składa się w wielu dokumentów.

Odpowiedź: 8.12.2015

17 listopada 2015 - Prezydent RP
Wnosimy o udostępnienie:
­- daty złożenia wniosku/innego dokumentu (dokumentów) o ułaskawienie Mariusza Kamińskiego, ­ kto złożył taki wniosek/dokument (dokumenty), ­ skanu tego wniosku/dokumentu (dokumentów), wymienienie imion i nazwisk osób, które podejmowały decyzję w tej sprawie,

­-  listy dokumentów, które powstały w związku z ułaskawieniem Mariusza Kamińskiego (w szczególności opinie, analizy, maile, notatniki),
­ udostępnienie dokumentów, które powstały w związku z ułaskawieniem Mariusza Kamińskiego (w szczególności opinie, analizy, maile, notatniki),
­do kogo Prezydent RP/Kancelaria RP zwracała się o opinię w sprawię ułaskawienia Mariusza Kamińskiego oraz wnosimy o ewentualne udostępnienie tych stanowisk jeżeli zostały przekazane,
­- wymienienie każdego spotkania jakie odbył Prezydent RP od 17 października 2015 r. poprzez wskazanie daty oraz osoby (osób), z którą (którymi) to spotkanie miało miejsce,
­ uzasadnienia ułaskawienia Mariusza Kamińskiego.

Odpowiedź: 1.12.2015

13 listopada 2015 roku - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Wnosimy o udostępnienie w wersji elektronicznej wniosków, które zostały wskazane do sfinansowania w komponencie wsparcia działań strażniczych (Priorytet 3) oraz komponencie działań systemowych (Priorytet 4) wraz z kartami ocen.

13 listopada 2015 roku - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Wnosimy o udostępnienie w wersji elektronicznej wniosków, które nie zostały wskazane do sfinansowania w komponencie wsparcia działań strażniczych (Priorytet 3) oraz komponencie działań systemowych (Priorytet 4) wraz z kartami ocen.

13 listopada 2015 - Samorządowe Kolegia Odwoławcze
Wnosimy o udostępnienie następującej informacji publicznej:
Wszystkie decyzje i postanowienia wydane przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze jako organ II instancji w postępowaniach o udostępnienie informacji publicznej wydanych w roku 2014 i 2015.Opublikował: Katarzyna Batko-Tołuć
Publikacja dnia: 26.12.2015
Podpisał: Katarzyna Batko-Tołuć
Dokument z dnia: 26.12.2015
Dokument oglądany razy: 2 131