bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 25.11.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Statut Stowarzyszenia

STATUT STOWARZYSZENIA
Sieć obywatelska - 
Watchdog Polska

uchwalony przez Walne Zebranie Członków w dniu 6 października 2012 r.
Rozdział I
Nazwa Stowarzyszenia, jego siedziba i misja

§1
Sieć obywatelska - Watchdog Polska, zwana dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.), posiada osobowość prawną.

§2
Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§3
Siedzibą Stowarzyszenia jest m.st. Warszawa.

§4
Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. Dla właściwego realizowania celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

§5
Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tych samych lub podobnych celach statutowych oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§6
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§7
Misją stowarzyszenia jest prowadzenie działań na rzecz upowszechniania i realizacji idei dobrego rządzenia.


Rozdział II
Cele stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§8
Celem Stowarzyszenia jest upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji oraz wspieranie działań monitorujących i edukacyjnych, w szczególności podejmowanych przez członków Stowarzyszenia i osoby z nimi współpracujące, na rzecz zwiększenia przejrzystości i uczciwości życia publicznego, w tym:
1. działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji publicznej;
2. działanie na rzecz efektywnego, praworządnego, przejrzystego i otwartego na kontrolę obywatelską gospodarowania majątkiem publicznym i zarządzania politykami publicznymi;
3. wspieranie  merytoryczne i finansowe osób i organizacji w sprawowaniu kontroli obywatelskiej;
4. podejmowanie działań na rzecz propagowania etyki życia publicznego i aktywności służących przeciwdziałaniu korupcji.

§9
1.    Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1.    Monitorowanie podmiotów publicznych i innych podmiotów otrzymujących  środki publiczne.
2.    Organizowanie imprez masowych oraz innych form propagujących działalność Stowarzyszenia.
3.    Prowadzenie działalności oświatowej i kształceniowej wśród młodzieży i osób dorosłych.
4.    Doradztwo, wsparcie oraz pomoc instytucjom lub osobom działającym w obszarze celów statutowych Stowarzyszenia.
5.    Występowanie z petycjami, wnioskami i apelami do władz publicznych.
6.    Przygotowywanie i prowadzenie projektów realizowanych przez członków Stowarzyszenia.
7.    Prowadzenie działalności wydawniczej i publicystycznej.
8.    Utrzymywanie kontaktów z innymi pokrewnymi organizacjami na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
9.    Podejmowanie współpracy z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym oraz środkami masowego przekazu w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia.
10.    Udzielanie pomocy prawnej w zakresie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia w postaci zapewniania zastępstwa procesowego uprawnionych pełnomocników w postępowaniach sądowych i administracyjnych oraz doradztwa prawnego uprawnionych do tego osób .
11.    Działania związane z analizą finansowania kampanii wyborczych.
12.    Podejmowanie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów organizacji, włącznie z wykorzystaniem nowych technologii i innowacji sprzyjających skuteczności działań i upowszechnianiu ich efektów.
13.    Inicjowanie, opiniowanie i wypowiadanie się w sferze uregulowań prawnych.
14.    Dofinansowanie działań, osób fizycznych i prawnych, zbieżnych z celami statutowymi Stowarzyszenia.

2.    Zakres prowadzonej działalności nieodpłatnej lub odpłatnej pożytku publicznego Stowarzyszenie określa w uchwale Zarządu.

§10
1.    Stowarzyszenie może wnosić skargi i występować w zakresie statutowej działalności w sprawach interesów prawnych członków Stowarzyszenia oraz innych osób.
2.    Stowarzyszenie może podejmować, w ramach obowiązujących przepisów prawa, czynności procesowe w postępowaniu administracyjnym i sądowym.
3.    Stowarzyszenie ma prawo do składania wniosków o przeprowadzenie referendum w zakresie statutowej działalności Stowarzyszenia oraz prowadzenia kampanii referendalnej.


Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia


§11
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. członków zwyczajnych,
2. członków wspierających,
3. członków honorowych.

§12
1.    Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
2.    Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

§13
1.    Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która złożyła deklarację wraz z rekomendacjami dwóch członków zwyczajnych lub udokumentuje prowadzenie działań zgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia.
2.    Decyzję o przyjęciu członka podejmuje Zarząd, uchwałą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
3.    W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.
4.    W przypadku pełnienia przez członka Stowarzyszenia funkcji we władzach partii politycznych lub pełnienia funkcji publicznych, określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, generującego konflikt interesów z działalnością w stowarzyszeniu następuje zawieszenie go w prawach członka na okres pełnienia funkcji. Zawieszenie dokonuje się uchwałą Zarządu po uzyskaniu opinii Komisji Etyki o zaistnieniu konfliktu interesów.
5.    W przypadku podjęcia przez członka Stowarzyszenia decyzji o kandydowaniu do organów władz publicznych pochodzących z powszechnych wyborów, następuję zawieszenie  go w prawach członka uchwałą Zarządu.

§14
1. Członek zwyczajny ma prawo:
1)    wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
2)    uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,
3)    zgłaszać wnioski i postulaty pod adresem władz Stowarzyszenia,
4)    korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z celami statutowymi,
5)    uczestniczyć w zebraniach, zjazdach i konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie.
2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
1)    przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2)    czynnego uczestniczenia w realizacji celów Stowarzyszenia,
3)    regularnego płacenia składek na rzecz Stowarzyszenia,
4)    dbania o mienie Stowarzyszenia,
5)    przestrzegania zasad Kodeksu Etyki uchwalonego przez Walne Zebranie Członków.

§15
1.    Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji. W takim samym trybie może nastąpić ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenia.
2.    Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.
3.    Członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.

§16
1.    Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
2.    Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
3.    Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa jak członek zwyczajny.
4.    Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§17
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu
a) ustaje na skutek:

1) rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszystkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
2) śmierci lub utraty zdolności do czynności prawnych,

b) ulega zawieszeniu na warunkach wskazanych w paragrafie 13 ust. 4 i 5.

§18
1.  Członkostwo w Stowarzyszeniu traci się na skutek:
1) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu niepłacenia składek członkowskich,
2) nieprzestrzegania postanowień statutu, Kodeksu Etyki, uchwał władz Stowarzyszenia i regulaminów.
2.  Uchwały Zarządu dotyczące wykluczenia członków zapadają większością 2/3 głosów.
3.  Członkowi wykluczonemu w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji Zarządu przysługuje prawo odwołania  się za pośrednictwem Zarządu do Walnego Zebrania Członków zwołanego w terminie najbliższym bezpośrednio po złożeniu odwołania. Do czasu rozpatrzenia odwołania przez Walne Zebranie członek pozostaje zawieszony w prawach członkowskich. Uchwała Walnego Zebrania dotycząca odwołania jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§19
Władzami Stowarzyszenia są:
1.    Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej Walnym Zebraniem,
2.    Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej Zarządem,
3.    Komisja Rewizyjna.

§20
Wybory Prezesa Zarządu, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej odbywają się podczas Walnego Zebrania w głosowaniu tajnym i zapadają zwykłą większością głosów.

§21
1.    Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2.    Walne Zebranie Członków może być:
1)    Zwyczajne
2)    Nadzwyczajne
3.    Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i w związku z upływem kadencji organów statutowych jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
4.    Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
5.    Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
    1)    Z własnej inicjatywy,
    2)    Na żądanie Komisji Rewizyjnej,
    3)    Na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
6.    Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
7.    W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, nie później niż 20 dni po terminie pierwszym. W takim wypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków.
8.    Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności, co najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania (z zastrzeżeniem ust. 7 oraz z wyjątkiem spraw określonych w § 38 ust. 1 i 2).
9.    Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków Stowarzyszenia. Przewodniczący nie może wchodzić w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
10.    W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania.

§22
Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
1.    ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
2.    uchwalenie statutu i jego zmian,
3.    uchwalanie Kodeksu Etyki i jego zmian,
4.    zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
5.    zatwierdzanie regulaminu Komisji Rewizyjnej,
6.    wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Etyki,
7.    decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,
8.    ustalanie wysokości składek członkowskich,
9.    podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
9a.  podejmowanie uchwały o powołaniu osób prawnych,
10.    rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
11.    nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,
12.    ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

§23
1.    W skład Zarządu wchodzi od trzech do siedmiu osób, w tym Prezes. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Sekretarza i Skarbnika, a także może wybrać Wiceprezesa.
2.    Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
3.    Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
4.    Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub dwoje członków Zarządu.
5.    Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy składu Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.
6.    W przypadku rezygnacji lub niemożności dalszego sprawowania funkcji członka Zarządu, uzupełnienie składu następuje w drodze wyborów w trakcie najbliższego Walnego Zebrania.

§24
Do zakresu działań Zarządu należy:
1.    realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,
2.    ustalanie planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych,
3.    sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
4.    uchwalanie regulaminu wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia,
5.    podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
5a. podejmowanie decyzji w sprawie podjęcia lub rozszerzenia zakresu działalności  gospodarczej Stowarzyszenia, przy czym działalność gospodarcza może być prowadzona jedynie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych,
6.    podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,
7.    zwoływanie Walnego Zebrania,
8.    podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania, wykluczania i zawieszania członków zwyczajnych i wspierających,
9.    rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,
10.    składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
11.    uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
12.    w szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich,
13.    reprezentowanie Stowarzyszenie na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
14.    zapewnienie warunków i środków dla prawidłowego przeprowadzania kontroli przez Komisję Rewizyjną.

§25
Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie.

§26
1.    Do wykonywania zadań Zarządu określonych w § 24 pkt 1 i 2 statutu Zarząd może powołać Dyrektora Programowego Stowarzyszenia.
2.    Zarząd może udzielać pełnomocnictw Dyrektorowi Programowemu do jednoosobowego składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań, w tym finansowych.
3.    Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia.
4.    Biuro działa na podstawie regulaminu uchwalanego przez Zarząd.

§27
1.    Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2.    Komisja Rewizyjna w składzie trzech członków wybierana jest przez Walne Zebranie.
3.    Członkowie Komisji wybierają spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza.
4.    Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata.
4a.W przypadku rezygnacji lub niemożności dalszego sprawowania funkcji członka Komisji Rewizyjnej, uzupełnienie składu następuje w drodze wyborów w trakcie najbliższego Walnego Zebrania.
5.    Komisja Rewizyjna przedkłada raz do roku Walnemu Zebraniu Członków ramowy roczny plan pracy.

§28
Do zakresu działań Komisji Rewizyjnej należy:
1.    kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2.    występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień,
3.    prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
4.    zwołanie Walnego Zebrania, w razie niezwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
5.    składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu,
6.    składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
7.    powoływanie podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego w razie gdy obowiązek takiego badania wynika z obowiązujących przepisów prawa albo decyzji Komisji Rewizyjnej.

§ 29
Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2 członków Komisji. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Na podstawie  jednomyślnie podjętej uchwały wskazującej uzasadnienie, Komisja może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§ 30
1.    Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia, ani pozostawać z członkami zarządu w związku małżeńskim ani stosunku pokrewieństwa i powinowactwa, ani też być pracownikami Stowarzyszenia.
2.    Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. W przypadku prawomocnego skazania za takie przestępstwo członka Komisji Rewizyjnej z mocy statutu przestaje on pełnić tę funkcję.
3.    Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
4.    Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez Walne Zebranie regulaminu.
5.    Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

Rozdział V
Komisja Etyki


§31
1.    Komisja Etyki jest niezależnym ciałem doradczym Stowarzyszenia powołanym do rozwiązywania problemów etycznych Stowarzyszenia.
2.    Komisja Etyki w składzie co najmniej trzech członków wybierana jest przez Walne Zebranie w głosowaniu jawnym.
3.    Członkowie Komisji Etyki mogą wybrać spośród siebie Przewodniczącego.
4.    Kadencja Komisji Etyki Stowarzyszenia trwa 4 lata.
5.    W przypadku rezygnacji lub niemożności dalszego sprawowania funkcji członka Komisji Etyki, uzupełnienie składu następuje w drodze wyborów w trakcie najbliższego Walnego Zebrania.

§ 32
1.    Komisja Etyki działa w oparciu o statut i Kodeks Etyki Stowarzyszenia.
2.    Komisja Etyki podejmuje działania na prośbę członka Stowarzyszenia, odpowiada na zapytania złożone przez władze Stowarzyszenia lub podejmuje działania z własnej inicjatywy.
3.    Opinie Komisji Etyki nie mają mocy wiążącej.

§ 33
1.    Członkowie Komisji Etyki nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia, ani pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim ani stosunku pokrewieństwa i powinowactwa.
2.    Członkiem Komisji Etyki nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. W przypadku prawomocnego skazania za takie przestępstwo członka Komisji Etyki z mocy statutu przestaje on pełnić tę funkcję.


Rozdział VI
Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa


§ 34
Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1.    składki członkowskie,
1a: Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Walne Zebranie, w ciągu czterech tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
2.    darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne,
3.    wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),
4.    dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia,
5.    dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług,
6.    dochody z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów.

§ 35
Działalność gospodarcza
1.    Stowarzyszenie może powadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
2.    Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w następujących dziedzinach:

1) Reprodukcja zapisanych nośników informacji - 18.20.Z
2)    Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach - 47.11.Z
3)    Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet - 47.91.Z
4)    Działalność portali internetowych - 63.12.Z
5)    Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana -63.99.Z
6)    Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych - 72.20.Z
7)    Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów - 82.30.Z

§ 36
Zabrania się:
1.    udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
2.    przekazywania  majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3.    wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
4.    zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy, oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 37
Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych, Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział VII
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 38
1.    Uchwalenie statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie Członków wymaga co najmniej 2/3 głosów członków obecnych i uprawnionych do głosowania na Walnym Zebraniu.
2.    Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.
3.    Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie. Prawo do zgłoszenia zmian w statucie przysługuje Zarządowi Stowarzyszenia (na podstawie podjętej przez Zarząd uchwały) lub każdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia pod warunkiem zgłoszenia zmian Zarządowi.
4.    Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zebranie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe do Stowarzyszenia, nie nastawione na osiąganie zysku, na rzecz których przejdzie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.Opublikował: Aneta Pierzchała-Tolak
Publikacja dnia: 25.11.2013
Podpisał: Walne Zebranie
Dokument z dnia: 06.10.2010
Dokument oglądany razy: 4 880