bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Sprawozdanie finansowe za rok 2010


WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

„STOWARZYSZENIA LIDERÓW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH”
za okres 01.01.2010 – 31.12.2010

1.    Nazwa, siedziba i adres organizacji

STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH
adres siedziby: 02-605 Warszawa ul. Ursynowska 22 lok. 2.

2.    Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe, jak teżniesporządzających takich sprawozdań)

Nie posiada.

3.    Podstawowy przedmiot działalności wg PKD

9499Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana

4.    Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON

STOWARZYSZENIA LIDERÓW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH zostało wpisane do rejestru Stowarzyszeń i innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Krajowym Rejestrze Sądowym
pod numerem KRS 0000181348 dnia 27.11.2003,
podmiot nie jest wpisany do Rejestru Przedsiębiorców.

Podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego od 30.10.2009.
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Stowarzyszenie uzyskało i posługuje się następującymi numerami identyfikacyjnymi:
1/ REGON nr: 015690020
2/ NIP 526-284-28-72

5.    Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja)

Zarząd II kadencji (do 18 kwietnia 2010):
1/ Katarzyna Batko-Tołuć, Prezes Zarządu
2 /Mirosław Jankowski, Sekretarz
3/ Iryna Matiyenko, Członek Zarządu
4/ Maria Mazur, Wiceprezes
5/ Grzegorz Wójkowski, Skarbnik

Zarząd III kadencji (od 18 kwietnia 2010)
1/ Szymon Osowski – Prezes Zarządu
2/ Marzena Czarnecka – Wiceprezes Zarządu, Sekretarz
3/ Maciej Puławski – Skarbnik do 04.11.2010

6.    Określenie celów statutowych organizacji

Celem Stowarzyszenia jest upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji oraz wspieranie działań, w szczególności podejmowanych przez Lokalne Grupy Obywatelskie, na rzecz zwiększenia przejrzystości i uczciwości życia publicznego w tym:

1. działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji publicznej,
2. propagowanie działań etycznych,
3. podejmowanie innych aktywności służących przeciwdziałaniu korupcji.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1.    Monitorowanie działań władz samorządowych i innych instytucji.
2.    Organizowanie imprez masowych oraz innych form propagujących działalność Stowarzyszenia.
3.    Prowadzenie działalności oświatowej i kształceniowej wśród młodzieży i osób dorosłych.
4.    Doradztwo, wsparcie lub pomoc instytucjom lub osobom działającym w obszarze celów statutowych Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem osób zainteresowanych utworzeniem Lokalnej Grupy Obywatelskiej.
5.    Występowanie z petycjami, wnioskami i apelami do władz publicznych.
6.    Przygotowywanie i prowadzenie projektów realizowanych przez członków Stowarzyszenia.
7.    Prowadzenie działalności wydawniczej i publicystycznej.
8.    Utrzymywanie kontaktów z innymi pokrewnymi organizacjami na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
9.    Podejmowanie współpracy z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym oraz środkami masowego przekazu w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia.
10.    Udzielanie pomocy prawnej w zakresie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia w postaci zapewniania zastępstwa procesowego uprawnionych pełnomocników w postępowaniach sądowych i administracyjnych oraz doradztwa prawnego uprawnionych do tego osób .
11.    Działania związane z analizą finansowania kampanii wyborczych.
12.    Podejmowanie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów organizacji.
13.    Inicjowanie, opiniowanie i wypowiadanie się w sferze uregulowań prawnych.

7.    Wskazanie okresu trwania działalności organizacji, jeżeli jest on ograniczony w statucie

Okres trwania działalności nie jest ograniczony.

8.    Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2010 trwający od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010. Dane porównawcze obejmują okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

9.    Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład organizacji wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe

Nie zawiera.

10.    Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez nią działalności

Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie w okresie, co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym tj. po dniu 31 grudnia 2010. Zarząd Stowarzyszenia nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuowania działalności przez organizację w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności.

11.     Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawiła jednostce prawo wyboru

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. 

PRZYJĘTE ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

Księgi rachunkowe za rok obrotowy 2010 Stowarzyszenie powierzyło firmie Biuro Rachunkowe Taxus Anna Pyrz z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 16/32.

1.    Format oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. nr 152 z 2009 roku, poz. 1223, z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz.U. nr 137 z 2001 r., poz. 1539, z późniejszymi zmianami).
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z konwencją kosztu historycznego. Organizacja sporządziła rachunek wyników zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz.U. nr 137 z 2001 r., poz. 1539, z późniejszymi zmianami).

2.    Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów

2.1.     Środki trwałe

Wartość początkowa środków trwałych ujmowana jest w wysokości ceny nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację. Wartość początkowa środków trwałych pomniejszają do jej wartości netto skumulowane odpisy umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.

Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu środka trwałego do używania. Środki trwałe o wartości powyżej 3.500,00 zł umarzane są metodą liniową, środki trwałe o niższej wartości amortyzowane są w 100%.

2.2.     Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne ujmowane są w księgach rachunkowych na zasadach stosowanych przy środkach trwałych i od wszystkich ich tytułów dokonuje się planowego umorzenia.


2.3.     Należności i zobowiązania

Należności i zobowiązania w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie.
Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia po kursie:
-  kupna lub sprzedaży walut stosowanych przez bank z którego usług korzysta jednostka – w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań.
-  średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień – w przypadku pozostałych operacji.

Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień. Różnice kursowe odnoszone są odpowiednio do przychodów i kosztów finansowych.

Zgodnie z paragrafem 2 punkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej, Dz. U. 01.137.1539 z późniejszymi zmianami Stowarzyszenie nie stosuje zasady ostrożnej wyceny.

2.4.     Środki pieniężne

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

2.5.     Fundusz statutowy

W tej pozycji bilansu wykazywana jest wielkość funduszu statutowego powiększona lub pomniejszona o wynik finansowy. Fundusz statutowy jest to fundusz podstawowy jednostki, tworzony na podstawie przepisów prawa i statutu jednostki, przeznaczony na finansowanie jej działalności statutowej.

Fundusz statutowy wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej.

2.6.     Wynik finansowy

Nadwyżkę przychodów nad kosztami ustaloną za poprzedni rok obrotowy zalicza się do pozostałych przychodów statutowych roku obrotowego. Nadwyżkę kosztów nad przychodami ustaloną za poprzedni rok obrotowy zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości stosowane są w sposób ciągły

Nie nastąpiła zmiana stosowanych metod wyceny aktywów, ani pasywów.

2. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych

Nie nastąpiły zdarzenia gospodarcze po dniu bilansowym, nieujęte w księgach handlowych.

3. Rzeczowe aktywa trwałe – środki trwałe i ich umorzenie

Wyszczególnienie

Urządzenia techniczne i

Maszyny

Niskocenne środki

Trwałe

 

I. Wartość początkowa

 

 

Stan na początek roku

24.047,26

0,00

Zwiększenia

0,00

6.681,00

Zmniejszenia

0,00

0,00

Stan na koniec roku

24.047,26

6.681,00

II. Umorzenie

 

 

Stan na początek roku

15.754,47

0,00

Zwiększenia

4.411,63

6.681,00

4. Grunty użytkowane wieczyście

Stowarzyszenie nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście i nie dokonała zakupu żadnych gruntów użytkowanych wieczyście w roku obrotowym 2010.


5. Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy

Stowarzyszenie wynajmuje lokal przy ul. Ursynowska 22/2, w którym mieści się siedziba Stowarzyszenia.

6. Wartości niematerialne i prawne i ich umorzenie

Wyszczególnienie

Programy    komputerowe

I. Wartość początkowa

 

Stan na początek roku

12.680,84

Zwiększenia

0,00

Zmniejszenia

0,00

Stan na koniec roku

12.680,84

II. Umorzenie

 

Stan na początek roku

11.537,09

Zwiększenia

1.143,75

Zmniejszenia

Opublikował: Szymon Osowski
Publikacja dnia: 25.08.2011
Podpisał:
Dokument z dnia: 00.00.0000
Dokument oglądany razy: 3 273