bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Sprawozdanie merytoryczne za 2009 rok wersja html


Warszawa, 31 marca 2010Sprawozdanie merytoryczne za okres
1 stycznia - 31 grudnia 2009
 z działalności
Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich
(SLLGO) – Organizacja Pożytku Publicznego

ul. Ursynowska 22/2 02-605 Warszawa
wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 27 listopada 2003
pod numerem KRS: 0000181348, zarejestrowanego w systemie REGON pod numerem 015690020. Numer NIP: 526-284-28-72
1. Zarząd Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich:

Katarzyna Batko-Tołuć (Warszawa) - Prezeska; Mirosław Jankowski (Legnica) - Sekretarz; Iryna Matiyenko (Warszawa) - Członkini; Maria Mazur (Dębica) - Wiceprezeska; Grzegorz Wójkowski (Katowice) - Skarbnik.

2. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich:

Aneta Pierzchała-Tolak (Morąg) – Przewodnicząca, Teresa Bebak (Oświęcim) - Sekretarz; Zenon Michajłowski (Nowa Sól) – Członek.

3. Komisja Etyki:

Krzysztof Izdebski (Warszawa), Anna Kuliberda (Warszawa), Wojciech Paszkowski (Stronie Śląskie).

4. Skład Członkowski Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich:

Do 19 kwietnia 2009: Katarzyna Batko-Tołuć; Teresa Bebak; Katarzyna Bramowska-Rybczyńska; Marzena Czarnecka; Krzysztof Izdebski; Mirosław Jankowski; Roman Jaskulski; Teresa Kalota; Dariusz Kraszewski; Anna Kuliberda; Małgorzata Kuś-Konieczna; Paweł Lelito; Artur Łazowy; Iryna Matiyenko; Maria Mazur; Zenon Michajłowski; Danuta Myśliwiec; Julisz Olszewski, Szymon Osowski; Wojciech Paszkowski; Aneta Pierzchała-Tolak; Justyna Szkop; Krzysztof Śnioszek, Karolina Walkiewicz, Areta Wasilewska-Gregorowicz; Grzegorz Wójkowski; Krzysztof Wychowałek; Lidia Zakrzewska-Strózik.

Do 16 maja 2009: Magdalena Antoszewska; Katarzyna Batko-Tołuć; Teresa Bebak; Katarzyna Bramowska-Rybczyńska; Marzena Czarnecka; Krzysztof Izdebski; Mirosław Jankowski; Agnieszka Kondek; Dariusz Kraszewski; Anna Kuliberda; Małgorzata Kuś-Konieczna; Paweł Lelito; Artur Łazowy; Iryna Matiyenko; Maria Mazur; Zenon Michajłowski; Danuta Myśliwiec; Julisz Olszewski; Szymon Osowski; Wojciech Paszkowski; Aneta Pierzchała-Tolak; Ewa Podleśna; Aleksandra Puławska; Maciej Puławski; Krzysztof Śnioszek; Karolina Walkiewicz; Areta Wasilewska-Gregorowicz; Grzegorz Wójkowski; Krzysztof Wychowałek; Lidia Zakrzewska-Strózik.

Do 17 października 2009: Magdalena Antoszewska; Katarzyna Batko-Tołuć; Teresa Bebak; Katarzyna Bramowska-Rybczyńska; Marzena Czarnecka; Krzysztof Izdebski; Mirosław Jankowski; Agnieszka Kondek; Dariusz Kraszewski; Anna Kuliberda; Małgorzata Kuś-Konieczna; Paweł Lelito; Artur Łazowy; Krzysztof Łoś; Iryna Matiyenko; Maria Mazur; Zenon Michajłowski; Danuta Myśliwiec; Julisz Olszewski; Szymon Osowski; Wojciech Paszkowski; Aneta Pierzchała-Tolak; Ewa Podleśna; Aleksandra Puławska; Maciej Puławski; Krzysztof Śnioszek; Karolina Walkiewicz; Areta Wasilewska-Gregorowicz; Grzegorz Wójkowski; Krzysztof Wychowałek; Lidia Zakrzewska-Strózik, Przemysław Ł»ak.

Od 17 października 2009: Magdalena Antoszewska; Katarzyna Batko-Tołuć; Teresa Bebak; Katarzyna Bramowska-Rybczyńska; Marzena Czarnecka; Krzysztof Izdebski; Mirosław Jankowski; Agnieszka Kondek; Dariusz Kraszewski; Anna Kuliberda; Małgorzata Kuś-Konieczna; Paweł Lelito; Artur Łazowy; Krzysztof Łoś; Iryna Matiyenko; Maria Mazur; Zenon Michajłowski; Danuta Myśliwiec; Julisz Olszewski; Szymon Osowski; Wojciech Paszkowski; Aneta Pierzchała-Tolak; Ewa Podleśna; Aleksandra Puławska; Maciej Puławski; Aleksandra Siemińska, Krzysztof Śnioszek; Karolina Walkiewicz; Areta Wasilewska-Gregorowicz; Grzegorz Wójkowski; Krzysztof Wychowałek; Lidia Zakrzewska-Strózik, Przemysław Ł»ak.

Na koniec okresu sprawozdawczego, czyli na 31 grudnia 2009 w Stowarzyszeniu reprezentowane były następujące miejscowości (nie we wszystkich podejmowane były działania strażnicze): Bielawa; Dębica; Dzierżoniów; Gdów; Legnica; Łódź; Katowice; Kraków, Morąg; Nowa Sól; Oświęcim, Piła; Płock; Poddębice; Skarżysko-Kamienna, Stanisławów; Stronie Śląskie; Szklarska Poręba; Szczecin; Tłuszcz, Warszawa.

5. Ważniejsze wydarzenia związane z funkcjonowaniem Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich

 • Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków: 17 maja 2009;
 • Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków: 17 października 2009;
 • Posiedzenia Zarządu –  19 kwietnia 2009, 16 maja 2009, 3 sierpnia 2009, 16 października 2009 oraz 4 grudnia 2009 (ostatnie on-line);
 • Posiedzenia Komisji Rewizyjnej – 29-30 stycznia 2009, 28 marca 2009, 04 maja 2009, 14 maja 2009, 6 października 2009, 17 października 2009;
 • Zmiany statutu – 17 maja 2009: Paragraf 7; Paragraf 9, ustęp 2;  Paragraf 13, ustęp 2, punkt 5; Paragraf 20, ustęp 8; Paragraf 23 – dodanie ustępu 5a;  Paragraf 26 – dodanie ustępu 4a; Paragraf 27 – dodanie ustępu 7; Paragraf 29 ustęp 1; Paragraf 29 - dodanie ustępu 2; Paragraf 29 - dodanie ustępu 4; Paragraf 29 – zmiana numeracji ustępów w całym paragrafie; Paragraf 30 - dodanie ustępu 1a; Paragraf 31 - dodanie nowego paragrafu; Paragraf 32 - dodanie nowego paragrafu; Paragraf 33 i 34 - zmieniona numeracja paragrafów. 17 października 2009:  Paragraf 23 – modyfikacja dodanego 17 maja 2009 ust. 5a  (zgodnie z sugestiami organu nadzoru); Paragraf 29 ust. 4 – modyfikacja dodanego 17 maja 2009 ust. 4 (usunięcie); Paragraf 20, ust. 8 – modyfikacja w stosunku do zmian z 17 maja  2009 (zmiana numeracji odwołań).
 • Nadanie statusu organizacji pożytku publicznego – 30 października 2009.                                                                   


6. Celem Stowarzyszenia jest upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji oraz wspieranie działań, w szczególności podejmowanych przez Lokalne Grupy Obywatelskie, na rzecz zwiększenia przejrzystości i uczciwości życia publicznego w tym:
1.    działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji publicznej,    
2.    propagowanie działań etycznych,    
3.    podejmowanie innych aktywności służących przeciwdziałaniu korupcji.

7. W 2009 roku Stowarzyszenie wypełniało swoje cele statutowe poprzez realizację następujących projektów:


7.1 Budżet Obywatelski. Uczestnictwo w tworzeniu budżetu na poziomie lokalnym.

Celem projektu jest wsparcie procesu wprowadzania funduszu sołeckiego w polskich gminach (na podstawie ustawy o funduszu sołeckim z dnia 20 lutego 2009 roku). Proces ten odbywa się poprzez  diagnozę problemu (badania) oraz przygotowanie metodologii efektywnej pracy z funduszem sołeckim na poziomie sołectwa, tak aby mieszkańcy faktycznie decydowali o wydawaniu  pieniędzy z funduszu. Projekt zaplanowany jest na dwa lata (od kwietnia 2009 do marca 2011) i finansowany jest ze środków Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe.

Osiągnięte rezultaty:

 • odbyła się wizyta studyjna zespołu projektowego w Wielkiej Brytanii w organizacjach zajmujących się partycypacją mieszkańców w procesach budżetowych (Participatory Budgeting Unit w Manczesterze i New Economics Foundation w Londynie) oraz w londyńskiej dzielnicy Tower Hamlets, która wprowadziła pilotażowy program dotyczący obywatelskiego budżetu.
 • przeprowadzone zostały badania dotyczące wprowadzania funduszu sołeckiego – 80 rozmów telefonicznych z gminami woj. mazowieckiego, zapytania w formie wniosku o informację publiczną wysłano do wszystkich gmin w Polsce, zrobienie 20 wywiadów pogłębionych z przedstawicielami lokalnych samorządów;
 • stworzona została strona internetowa www.funduszesoleckie.pl, która jest forum dyskusji i wymiany opinii na temat funduszu sołeckiego, w ramach strony prowadzone jest również poradnictwo z zakresu objętego ustawą, zbierane są dobre praktyki wykorzystywania środków sołeckich;
 • nawiązany został kontakt z projektem Pyrzycka Akademia Zmiany prowadzonym przez Stowarzyszenie Polites ze Szczecina, w  którym zostały przeprowadzone pilotażowe dla niniejszego programu działania w zakresie pracy lokalnej przy wdrażaniu funduszu sołeckiego.

7.2  Pozarządowe Centrum Dostępu do Informacji Publicznej

Przedmiotem projektu jest propagowanie prawa do informacji publicznej i monitorowanie administracji oraz organizacji pozarządowych w zakresie przestrzegania prawa. Jego celem jest poprawa praktyki udzielania obywatelom informacji o charakterze publicznym.

Osiągnięte rezultaty:

 • zwiększenie ilości treści na stronie www.informacjapubliczna.org.pl;
 • przeprowadzenie trzeciej edycji Tygodnia Informacji Publicznej pod hasłem „20 lat wolności i jawności”, a w jego ramach 6 szkoleń dla około 70 osób w Kłodzku, Krośnie, Morągu, Oświęcimiu, Skarżysku Kamiennej, Szczecinie.
 • przygotowanie debaty panelowej zatytułowanej „20 lat wolności i jawności”;
 • prowadzenie 5 postępowań, w których SLLGO występowało jako uczestnik postępowania;
 • udzielenie około 200 porad w zakresie dostępu do informacji publicznej;
 • rozpoczęcie wyspecjalizowanego szkolenia pt. "Na straży prawa do informacji" dla 15 lokalnych strażników tego prawa;
 • opiniowanie aktów prawnych związanych z prawem do informacji.

7.3 Organizacje strażnicze – budowa zaplecza merytorycznego

Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia działań strażniczych wśród organizacji pozarządowych oraz rozpowszechnianie informacji
o roli i zakresie działań organizacji strażniczych. Projekt realizowany jest w partnerstwie
z Fundacją im. Stefana Batorego, która przydziela dotacje na działania strażnicze.

Osiągnięte rezultaty:

 • prowadzenie strony internetowej www.watchdog.org.pl zbierającej dobre praktyki oraz informacje o strażnictwie;
 • zrealizowanie seminarium dla organizacji strażniczych z Europy Środkowo-Wschodniej „Budowanie zaufania społecznego dla działań strażniczych”, w którym wzięło udział około 100 osób z Bułgarii, Czech, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Węgier i Polski;
 • przeprowadzenie kursy stacjonarno-internetowego dla 60 strażników we współpracy
 • z Helsińską Fundacją Praw Człowieka;
 • zrealizowanie wizyty studyjnej do Stanów Zjednoczonych do organizacji zajmujących się kontrolą społeczną i rozpowszechnienie jej rezultatów.


7.4 Samorząd pod obywatelską lupą. Wspieranie reformy samorządu terytorialnego w Ukrainie poprzez lokalne działania kontroli obywatelskiej.

Projekt partnerski realizowany przez Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich (Polska) i Obywatelską Sieć OPORA (Ukraina). Stanowił rozwinięcie współpracy z lat poprzednich.
Projekt "Samorząd pod obywatelską lupą" polegał na zaangażowaniu mieszkańców do procesu rozliczania władz lokalnych. W ramach Szkoły Kontroli Obywatelskiej doświadczeni strażnicy-trenerzy wyposażyli aktywnych mieszkańców z 18 miejscowości w wiedzę oraz umiejętności realizowania kampanii monitoringu obywatelskiego działań samorządowych. Wspólnie z uczestnikami na Szkole była opracowana metodologia monitoringu funkcjonowania władz lokalnych, celem której było ustalenie stanu faktycznego spełnienia zasad przejrzystości, otwartości i rozliczalności w organach władz samorządowych.

Liczbowe określenie skali działań:

 • 18 ukraińskich trenerów i ekspertów w dziedzinie rozwoju samorządu terytorialnego było uczestnikami seminarium w Krakowie, na którym przygotowano wstępną metodologię monitoringu i wzbogacono wypracowany wcześniej program szkoleniowy o treści na temat samorządu w Ukrainie i jego reformowaniu;
 • 25 uczestników wzięło udział w 10-cio dniowej Szkole Kontroli Obywatelskiej;
 • 30 osób bezpośrednio zaangażowało się w realizację 14 kampanii lokalnych;
 • 500 mieszkańców 13 miast, w których był realizowany monitoring odwiedziło w sumie 39 publicznych spotkań, poświęconych monitorowaniu władz lokalnych (po 3 w każdej miejscowości);
 • 13 raportów z monitoringu „Przejrzystość, otwartość, rozliczalność organów władz samorządowych w mieście N” (w tym publikacje dla mieszkańców w formie broszury o wynikach monitoringu w Użhorodzie, Czernihowie, Kołomyji i Nadwirnej) zostało przygotowanych;
 • przygotowano podręcznik w języku ukraińskim na temat kontroli obywatelskiej w 1 000 egzemplarzy.


Osiągnięte rezultaty:

 • w 18 miejscowościach zostały opracowane i przetestowane mechanizmy kontroli obywatelskiej nad działaniami organów i osób publicznych na poziomie samorządu terytorialnego;
 • w 10 miastach udało się wprowadzić zmiany w instytucjach samorządu terytorialnego w celu zapewnienia przejrzystości ich funkcjonowania oraz włączenia mieszkańców
 • w procedury podejmowania decyzji;
 • udało się podbudować siłę wspólnoty, pokazać władzom, że jest to zintegrowana grupa ludzi, a nie samodzielne jednostki;
 • 20 uczestników podczas realizacji monitoringu podniosło swoje kompetencje
 • w relacjach z władzami, poczuli się partnerami władz i przestali się bać czytania ustaw i procedur regulujących pracę samorządu, oraz cytować ich przy rozmowach z przedstawicielami władz lokalnych.


7.5 Projekt Społeczny 2012


Projekt realizowany jest we współpracy z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich jest odpowiedzialne za realizację części strażniczej  projektu, która obejmuje monitoring procesów uspołeczniania i podejmowania decyzji na przykładzie Euro 2012. Odpowiedzialne jest także za koordynacje prac lokalnych partnerów projektu. Działania w ramach projektu realizowane są w następujących miastach polskich: Chorzów, Gdańsk, Katowice, Kraków, Ostróda, Poznań, Warszawa, Wrocław oraz na Ukrainie.

W ramach projektu prowadzone są następujące typy działań:

 • monitoring  (w ramach działań monitorujących: wywiady, wysyłanie wniosków, obserwacja uczestnicząca, analiza dokumentów) 
 • uzupełnianie strony www.ps2012.pl w dziale miasta (uzupełnianie stron przez lokalnych przedstawicieli),
 • koordynacja prac lokalnych przedstawicieli,
 • działania na Ukrainie (zbieranie informacji na temat Euro 2012, identyfikowanie potencjalnych partnerów do projektu, pisanie artykułów na temat sytuacji przygotowań na Ukrainie).


Osiągnięte rezultaty:

 • zorganizowanie zespołu realizującego projekt lokalnie - jego Lokalnymi przedstawicielami stały się następujące organizacje: Stowarzyszenie Kultura Miejska (Gdańsk); Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Bona Fides (Katowice/województwo śląskie); Stowarzyszenie "U Siemachy" (Katowice/Chorzów); Obywatelskie Forum Demokratyczne (Kraków); Fundacja Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka (Kraków); Stowarzyszenie Razem dla Innych (Ostróda/Morąg); Centrum Innowacji Społecznej SIC! (Poznań); Wielkopolska Rada Koordynacyjna (Poznań); Stowarzyszenie Semper Avanti (Wrocław); Warszawska Grupa Obywatelska (Warszawa);
 • przygotowanie narzędzia do monitoringu konsultacji społecznych i sposobu informowania (ze szczególnym uwzględnieniem Euro 2012) wykorzystywanego do przeprowadzenia lokalnych działań monitorujacych i przygotowania diagnozy sytuacji w każdym z miast;stworzenie przez partnerów podstron monitorowanych miast na stronie www.ps.2012.pl;
 •  stworzenie podstrony Ukraina na stronie www.ps2012.pl,  na której umieszczane są materiały o Ukrainie, przede wszystkim o miastach, w których będą odbywać się rozgrywki Euro 2012;
 • przeprowadzenie dwugodzinnej sondy wśród mieszkańców Lwowa na temat ich odbioru przygotowań do Euro 2012;
 • przygotowanie relacji z sondy w formie filmu krótkometrażowego, który jest dostępny na stronie www.ps2012.pl oraz w serwisie youtube.


7.6 ECON - Europejska Sieć Organizatorów Społecznościowych.


Projekt międzynarodowy prowadzony wspólnie z  organizacjami z Niemiec (FOCO –forum community organizing.de);  Rumunii (Asociatia Romana de Consiliere si Sprijin) – która jednocześnie pełni rolę koordynatora partnerstwa i Węgier (Dorcas Aid Hungary).

Polega na wymianie doświadczeń pomiędzy krajami oraz rozpowszechnianiu i praktycznemu stosowaniu w Polsce metody organizowania społecznościowego polegającej na mobilizowaniu grup słabszych mieszkańców i mieszkanek polskich gmin do dbania o swoje interesy i egzekwowania swoich praw. Mogą to być przykładowo mieszkańcy zaniedbanego osiedla w mieście czy grupa kobiet mieszkających w jednej wsi, która przez lata nie jest słuchana, gdy prosi o zbudowanie i zagospodarowanie placu zabaw.

W 2009 roku odbyły się jedynie działania przygotowawcze do przedsięwzięć zaplanowanych na lata 2010-2011.

7.7 Europejskie Puzzle

Projekt międzynarodowy stanowiący kontynuację wcześniejszej inicjatywy, do której zostało zaproszone SLLGO przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Na poziomie międzynarodowym projekt jest realizowany wspólnie z University College Dublin, Adult Education Centre (Irlandia), ÄŒeská andragogická společnost, o. s. (Czechy), Filozofická fakulta PreŁ¡ovská univerzita v PreŁ¡ove (Słowacja).

W ramach projektu rozwijane są umiejętności kadry zajmującej się szkoleniem osób dorosłych w zakresie aktywności obywatelskiej. SLLGO skupione jest na rozwoju umiejętności edukatorów związanych z partycypacją. Tym samym projekt wspiera realizację programu „Budżet obywatelski”.

W 2009 roku odbyły się jedynie działania przygotowawcze do przedsięwzięć zaplanowanych na lata 2010-2011.

7.8 Projekty partnerskie

W 2009 roku SLLGO podjęło współpracę w ramach projektów partnerskich z:

 • Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych przy projekcie „Jawnie, przejrzyście, odpowiedzialnie”;
 • Stowarzyszeniem Semper Avanti przy projekcie „Budowa i rozwój mechanizmów partycypacji i rzecznictwa interesów młodzieży na Dolnym Śląsku – Gmina Przyjazna Młodzieży”;
 • Stowarzyszeniem Razem dla Innych przy projekcie „Jak zasiejesz tak zbierzesz” ;
 • Towarzystwem na rzecz Ziemi z Oświęcimia przy projekcie „Emisariusze lokalnej aktywności obywatelskiej”.


7.9 Udział liderów Lokalnych Grup Obywatelskich reprezentowanych w Stowarzyszeniu w innych działaniach związanych z kontrolą władz publicznych

W 2009 roku organizacje związane z członkami SLLGO brały udział w Akcji Masz Głos Masz Wybór. Akcja ma na celu rozliczanie władz samorządowych z obietnic wyborczych. Jej  organizatorami są Fundacja im. Stefana Batorego oraz Stowarzyszenie Szkoła Liderów. Zaangażowani członkowie SLLGO związani byli z organizacjami z Dębicy - Dębicka Grupa Obywatelska, Krakowa – Obywatelskie Forum Demokratyczne, Piły - Lokalna Grupa Społeczna „Obywatele przeciw korupcji”, Tłuszcza – Stowarzyszenie Kastor i gazeta Stacja Tłuszcz.

7.10 Rozwój instytucjonalny
W 2009 roku SLLGO podjęło działania zmierzające w kierunku zreformowania sposobu zarządzania organizacją i zaplanowania działań na kolejne lata. Reforma instytucjonalna ma trwać dwa lata – 2009 i 2010.

8. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich:

 • Uchwała 1/I/2009 z dnia 19 kwietnia 2009 o przyjęciu nowych członków Agnieszki Kondek, Magdaleny Antoszewskiej, Aleksandry Puławskiej, Macieja Puławskiego, Ewy Podleśnej.
 • Uchwała 2/I/2009 z dnia 19 kwietnia 2009 o zwołaniu Walnego Zebrania Członków w dniu 17 maja 2009.
 • Uchwała 3/I/2009 z dnia 19 kwietnia 2009  w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego SLLGO za rok 2008.
 • Uchwała 4/I/2009 z dnia 19 kwietnia 2009 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego SLLGO za rok 2008.
 • Uchwała 5/I/2009 z dnia 19 kwietnia 2009 o przystąpieniu do postępowania ze skargi Mirosława Jankowskiego (IV SAB/Wr 4/09).
 • Uchwała 6/I/2009 z dnia 19 kwietnia 2009 o przystąpieniu do postępowania przed Sądem Rejonowym Wydziałem Cywilnym w Nowej Soli w sprawie z powództwa Zenona Michajłowskiego.
 • Uchwała 7/I/2009 z dnia 19 kwietnia 2009 o przystąpieniu do postępowania przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe I Wydziałem Cywilnym w sprawie z powództwa Jakuba Kluzińskiego przeciwko Kolejom Mazowieckim
 • Uchwała 8/I/2009 z dnia 19 kwietnia 2009 - do postępowania przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy I Wydziałem Cywilnym w sprawie z powództwa Jakuba Kluzińskiego przeciwko PKP Przewozy Regionalne Sp. z o. o.
 • Uchwała 1/II/2009 z dnia 16 maja 2009 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego SLLGO za rok 2008.
 • Uchwała 2/II/2009 z dnia 16 maja 2009 w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego SLLGO za rok 2008.
 • Uchwała 3/II/2009 z dnia 16 maja 2009 w sprawie zgłoszenia do postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecina ze skargi Anny Magryty-Urban (IV SAB/Sz 188/09).
 • Uchwała 4/II/2009  z dnia 16 maja 2009 w sprawie usunięcia następujących członków Roman Jaskulski, Teresa Kalota, Justyna Szkop.
 • Uchwała 5/II/2009 z dnia 16 maja 2009 w sprawie przyjęcie Przemysława Ł»aka i Krzysztofa Łosia do grona członków Stowarzyszenia.   Uchwała 1/III/2009 z dnia 3 sierpnia 2009 o przystąpieniu do postępowania ze skargi Artura Łazowego w przedmiocie ustalenia kosztów udostępnienia informacji publicznej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile.
 • Uchwała 2/III/2009 z dnia 3 sierpnia 2009 o przystąpieniu do postępowania ze skargi Artura Łazowego w przedmiocie bezczynności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile.
 • Uchwała 3/III/2009 z dnia 3 sierpnia 2009 o przystąpieniu do postępowania ze skargi Jakuba Kluzińskiego w sprawie o sygnaturze akt. VIII SAB Wa 17/09
 • Uchwała 4/III/2009z dnia 3 sierpnia 2009 o przystąpieniu do postępowania ze skargi Jakuba Kluzińskiego w sprawie o sygnaturze akt. VIII SAB Wa 19/09
 • Uchwała 1/IV/2009 z dnia 17 października 2009 o przyjęciu Aleksandry Siemińskiej do grona członków Stowarzyszenia.
 • Uchwała 2/IV/2009 z dnia 17 października 2009, o przyznaniu urlopu szkoleniowego w wymiarze 14 dni pracowniczce Barbarze Klimek na uczestniczenie w zajęciach Akademii Treningu Antydyskryminacyjnego.
 • Uchwała 3/IV/2009 z dnia 17 października 2009 o powierzeniu koordynacji Pozarządowego Centrum Dostępu do Informacji Publicznej Szymonowi Osowskiemu.
 • Uchwała 1/IVa/2009 z dnia 4 grudnia 2009 - o przystąpieniu do postępowania w zakresie informacji publicznej ze skargi Mirosłąwa Jankowskiego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym (IV SA/Wr 413/09) - podjęta w trybie obiegowym, zgodnie z Regulaminem prac Zarządu z 15 kwietnia 2007


9. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich dysponowało w 2009 następującymi rachunkami bankowymi:


9.1 Rachunki złotowe:
VOLKSWAGEN BANK direct:
29 2130 0004 2001 0343 2101 0001  - konto bieżące
02 2130 0004 2001 0343 2101 0002 – konto wydzielone na 1%


72 2130 0004 2001 0343 2101 0003;
45 2130 0004 2001 0343 2101 0004

Millenium Bank S.A.:
33 1160 2202 0000 0000 8259 0375
10 1160 2202 0000 0000 9420 3823
43 1160 2202 0000 0001 0339 3397
10 1160 2202 0000 0001 0339 3603

9.2 Rachunki w EURO:
Millenium Bank S.A.:
88 1160 2202 0000 0000 8259 0452
79 1160 2202 0000 0000 8259 0711

9.3 Rachunek w USD:
Millenium Bank S.A.:
57 1160 2202 0000 0001 3837 1733

10. Liczba osób zatrudnionych w Stowarzyszeniu Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich z tytułu umowy o pracę (wszystkie stanowiska to koordynatorzy projektów):
- od 1 stycznia – do 28 lutego 2009 - 4 osoby na 3,35 etatu.
- od 1 marca do 30 kwietnia 2009 - 5 osób 4,1 etatu.
- od 1 maja do 31 lipca 2009 – 5 osób na 4,5 etatu.
- od 1 sierpnia do 30 listopada 2009 – 6 osób na 5 etatów.
- od 1 do 31 grudnia 2009 – 6 osób na 5,5 etatu.

11. Stowarzyszenie należy do następujących organizacji i koalicji:

 • Antykorupcyjna Koalicja Organizacji Pozarządowych,
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych,
 • FOI Advocates Network,
 • CEE Citizens Network.


12. Dotacje i granty wydatkowane:       910 813,68


Środki prywatne                                         487 290,67


Fundacja im. Stefana Batorego                                                                                                                 211 228,98

-    Organizacje strażnicze – budowanie zaplecza merytorycznego (ze środków CEE TRUST)                                             173 725,02
-     Dotacja instytucjonalna                                                                                                                                                    36 252,70
-     Masz Głos Masz Wybór (Lokalna Grupa Obywatelska w Dębicy)                                                                                         1251,26


Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe                                                                          150 944,71
-    Budżet Obywatelski                                                                                                                                                          113 661,87                   -   Dotacja na podróże międzynarodowe osób uczestniczących
w projekcie„Organizacje strażnicze – budowanie zaplecza merytorycznego”.                                                                       37 282,84

Uniwersytet Warszawski 
                                                                                                                              95 272,11
-    Projekt Społeczny 2010 (ze środków CEE TRUST)                                                                                                          95 272,11

Fundacja Edukacja dla Demokracji                                                                                                            29 844,87
-    Program RITA ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności                                                                             29 844,87

Środki publiczne                                     423 523,01


Ministerstwo Spraw Zagranicznych                                                                                                            227 834,40

-    Polska Pomoc 2009                                                                                                                                                       227 834,40

Fundacja Fundusz Współpracy                                                                                                                     177 381,67

-    Fundusz dla Organizacji Pozarządowych – projekt
„Organizacje strażnicze – budowanie zaplecza merytorycznego”                                                                                     139 494,05
-    Fundusz dla Organizacji Pozarządowych – projekt „Na straży prawa do informacji”                                                     37 887,62

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji                                                                                                           18 306,94

    Projekty Partnerskie Grundtviga – Europejska Sieć Organizatorów Społecznościowych                                                11 197,30
    Projekty Partnerskie Grundtviga – Europejskie Puzzle                                                                                                       7109,64

Sprawozdanie zostało przyjęte przez Zarząd Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich.

                    Opublikował: Katarzyna Batko-Tołuć
Publikacja dnia: 05.04.2010
Podpisał: Zarząd Stowarzyszenia
Dokument z dnia: 31.03.2010
Dokument oglądany razy: 3 798