bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Sprawozdanie finansowe za 2009 rok - Wprowadzenie - wersja html


WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

„STOWARZYSZENIA LIDERÓW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH”
za okres 01.01.2009 – 31.12.2009


1.    Nazwa, siedziba i adres organizacji
STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH
adres siedziby: 02-605 Warszawa ul. Ursynowska 22 lok. 2.

2.    Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe, jak też niesporządzających takich sprawozdań)

Nie posiada.

3.    Podstawowy przedmiot działalności wg PKD

9499Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana

4.    Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON
STOWARZYSZENIA LIDERÓW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH zostało wpisane do rejestru Stowarzyszeń i innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000181348 dnia 27.11.2003, podmiot nie jest wpisany do Rejestru Przedsiębiorców.

Podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego od 30.10.2009.
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Stowarzyszenie uzyskało i posługuje się następującymi numerami identyfikacyjnymi:
1/ REGON nr: 015690020
2/ NIP 526-284-28-72

5.    Dane dotyczące członków zarządu (nazwisko i imię oraz funkcja)

1/ Batko-Tołuć Katarzyna – Prezes Zarządu
2/ Jankowski Mirosław – Sekretarz
3/ Matiyenko Iryna – Członek Zarządu
4/ Mazur Maria – Wiceprezes Zarządu
5/ Wójkowski Grzegorz – Skarbnik

6.    Określenie celów statutowych organizacji

Celem STOWARZYSZENIA LIDERÓW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH jest upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji oraz wspieranie działań, w szczególności podejmowanych przez Lokalne Grupy Obywatelskie, na rzecz zwiększenia przejrzystości i uczciwości życia publicznego w tym:
1.    działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji publicznej,    
2.    propagowanie działań etycznych,    
3.    podejmowanie innych aktywności służących przeciwdziałaniu korupcji.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1.    Monitorowanie działań władz samorządowych i innych instytucji.
2.    Organizowanie imprez masowych oraz innych form propagujących działalność Stowarzyszenia.
3.    Prowadzenie działalności oświatowej i kształceniowej wśród młodzieży i osób dorosłych.
4.    Doradztwo, wsparcie lub pomoc instytucjom lub osobom działającym w obszarze celów statutowych Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem osób zainteresowanych utworzeniem Lokalnej Grupy Obywatelskiej.
5.    Występowanie z petycjami, wnioskami i apelami do władz publicznych.
6.    Przygotowywanie i prowadzenie projektów realizowanych przez członków Stowarzyszenia.
7.    Prowadzenie działalności wydawniczej i publicystycznej.
8.    Utrzymywanie kontaktów z innymi pokrewnymi organizacjami na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
9.    Podejmowanie współpracy z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym oraz środkami masowego przekazu w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia.
10.    Udzielanie pomocy prawnej w zakresie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia w postaci zapewniania zastępstwa procesowego uprawnionych pełnomocników w postępowaniach sądowych i administracyjnych oraz doradztwa prawnego uprawnionych do tego osób .
11.    Działania związane z analizą finansowania kampanii wyborczych.
12.    Podejmowanie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów organizacji.
13.    Inicjowanie, opiniowanie i wypowiadanie się w sferze uregulowań prawnych.


7.    Wskazanie okresu trwania działalności organizacji, jeżeli jest on ograniczony w statucie

Okres trwania działalności nie jest ograniczony.

8.    Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009 trwający od 01 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009. Dane porównawcze obejmują okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

9.    Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład organizacji wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe

Nie zawiera.

10.    Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez nią działalności
Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie w okresie, co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym tj. po dniu 31 grudnia 2009. Zarząd Stowarzyszenia nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuowania działalności przez organizację w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności.

11.     Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawiła jednostce prawo wyboru

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne, za wyjątkiem stosowania zasady ostrożności.PRZYJĘTE ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCIKsięgi rachunkowe za rok obrotowy 2009 Stowarzyszenie powierzyło firmie Biuro Rachunkowe Taxus Anna Pyrz z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 16/32.

1.    Format oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. nr 76 z 2002 roku, poz. 694, z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz.U. nr 137 z 2001 r., poz. 1539)
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z konwencją kosztu historycznego. Organizacja sporządziła rachunek wyników zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz.U. nr 137 z 2001 r., poz. 1539).

2.    Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów

2.1.     Środki trwałe

Wartość początkowa środków trwałych ujmowana jest w wysokości ceny nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację. Wartość początkowa środków trwałych pomniejszają do jej wartości netto skumulowane odpisy umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu środka trwałego do używania. Środki trwałe o wartości powyżej 3.500,00 zł umarzane są metodą liniową, środki trwałe o niższej wartości amortyzowane są w 100%.

2.2.     Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne ujmowane są w księgach rachunkowych na zasadach stosowanych przy środkach trwałych i od wszystkich ich tytułów dokonuje się planowego umorzenia.

2.3.     Należności i zobowiązania
Należności i zobowiązania w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie.
Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia po kursie:
-  kupna lub sprzedaży walut stosowanych przez bank z którego usług korzysta jednostka – w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań.
-  średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień – w przypadku pozostałych operacji.
Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień. Różnice kursowe odnoszone są odpowiednio do przychodów i kosztów finansowych.

Zgodnie z paragrafem 2 punkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej, Dz. U. 01.137.1539 z późniejszymi zmianami Stowarzyszenie nie stosuje zasady ostrożnej wyceny.

2.4.     Środki pieniężne

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

2.5.     Fundusz statutowy

W tej pozycji bilansu wykazywana jest wielkość funduszu statutowego powiększona lub pomniejszona o wynik finansowy. Fundusz statutowy jest to fundusz podstawowy jednostki, tworzony na podstawie przepisów prawa i statutu jednostki, przeznaczony na finansowanie jej działalności statutowej.
Fundusz statutowy wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej.

2.6.     Wynik finansowy
Nadwyżkę przychodów nad kosztami ustaloną za poprzedni rok obrotowy zalicza się do pozostałych przychodów statutowych roku obrotowego. Nadwyżkę kosztów nad przychodami ustaloną za poprzedni rok obrotowy zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych.DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA1. Przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości stosowane są w sposób ciągły

Nie nastąpiła zmiana stosowanych metod wyceny aktywów, ani pasywów.

2. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych

Nie nastąpiły zdarzenia gospodarcze po dniu bilansowym, nieujęte w księgach handlowych.

3. Rzeczowe aktywa trwałe – środki trwałe i ich umorzenie

Wyszczególnienie    Urządzenia techniczne i maszyny    Pozostałe środki trwałe
I. Wartość początkowa       
Stan na początek roku                                 24.047,26                                0,00
Zwiększenia                                                           0,00                                0,00
Zmniejszenia                                                          0,00                                0,00
Stan na koniec roku                                      24.047,26                                0,00
II. Umorzenie       
Stan na początek roku                                    9.786,62                                0,00
Zwiększenia                                                     5.967,85                                0,00
Zmniejszenia                                                           0,00                                0,00
Stan na koniec roku                                       15.754,47                                0,00
III. Wartość księgowa                               8.292,79                                0,00


4. Grunty użytkowane wieczyście

Stowarzyszenie nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście i nie dokonała zakupu żadnych gruntów użytkowanych wieczyście w roku obrotowym 2009.


5. Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy

Stowarzyszenie wynajmuje lokal przy ul. Ursynowskiej 22/2, w którym mieści się siedziba organizacji.

6. Wartości niematerialne i prawne i ich umorzenie


Wyszczególnienie                               Programy  komputerowe
I. Wartość początkowa   
Stan na początek roku                       12.680,84
Zwiększenia                                                 0,00
Zmniejszenia                                                0,00
Stan na koniec roku                            12.680,84
II. Umorzenie   
Stan na początek roku                          8.792,09
Zwiększenia                                           2.745,00
Zmniejszenia                                                 0,00
Stan na koniec roku                             11.537,09
III. Wartość księgowa                     1.143,75


7. Inwestycje długoterminowe
Stowarzyszenie nie posiada ani nie dokonało w roku obrotowym 2009 żadnych inwestycji długoterminowych.

8. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Stan należności na dzień 31.12.2009 w wysokości 7.758,96 zł.

Należności krótkoterminowe                              01.01.08 – 31.12.08    01.01.09 – 31.12.09
Należności z tyt. dostaw i usług                                              116,23                       1.326,91
Rozrachunki z darczyńcami                                                        20,00                              0,00
Rozrachunki z partnerami projektu                                       5.222,87                             0,00
      Kaucja za lokal                                                                 4.800,00                     4.800,00
      Rozrachunki z US z tyt. PIT-8A                                               0,00                        770,00
      Pozostałe rozrachunki z pracownikami                                174,96                        582,49
      Rozrachunki z członkami Stowarzyszenia                                0,00                        279,56
                                                                                            10.334,06                   7.758,96

9. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2009 wynosi 38.932,17 zł.

     Zobowiązania krótkoterminowe                      01.01.08 – 31.12.08    01.01.09 – 31.12.09
     Zobowiązania z tyt. dostaw i usług                                   4.562,24                      2.825,60
     Rozrachunki z darczyńcami                                                1.505,06                    35.085,73
     Zobowiązania z tyt. podatków, ceł,
     ubezpieczeń społecznych.                                                         0,00                            0,00
     Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń                                    1.097,00                        123,00
     Rozrachunki pozostałe z pracownikami                                  105,94                        358,70
     Rozrachunki z członkami Stowarzyszenia                               529,73                        539,14
                                                                                                7.799,97                 38.932,17

10. Rozliczenia międzyokresowe czynne

W okresie sprawozdawczym wystąpiły zdarzenia gospodarcze podlegające rozliczeniom międzyokresowym.

Rozliczenia międzyokresowe czynne
Tytuły                                                                                            stan na
                                                                                            31.12.08    31.12.09
1.Rozliczenia międzyokresowe czynne:

-    Brak dofinansowania na koszty programowe
realizowane w ramach podpisanych umów                       58.984,88    19.008,67   

                                                                       Razem   58.984,88    19.008,67


     Krótkoterm. rozliczenia międzyokresowe             01.01.08 – 31.12.08    01.01.09 – 31.12.09
     Umowa 9906/JFK/AK/26 UKIE                                              30.605,06                              0,00
     Umowa 10040/JFK/PPT-DG/2007-2005                                  9.832,70                              0,00
     Umowa 9683/FOP07/I/MA/230                                             18.547,12                              0,00
     Umowa 10801/FOP08 zgodnie z rozlicz.                                         0,00                    19.008,67
                                                                                                  58.984,88                   19.008,67

11. Rozliczenia międzyokresowe bierne

Rozliczenia międzyokresowe bierne
Tytuły                                stan na                                                 31.12.08                    31.12.09
Zarachowany PDOF od wynagrodzeń
nie wypłaconych do dnia 31.12, który nie
stanowi zobowiązania budżetowego do
momentu ich wypłaty                                                                         203,00                   27,00
Rezerwa na koszty roku 2009                                                                0,00                  224,93
                            Razem inne rozliczenia międzyokesowe    203,00                 251,93    

Dotacje i granty nie wydatkowane na dzień bilansowy 31.12      304.514,53           498.209,72
Razem rozliczenia międzyokresowe                                 304.717,53           498.461,65


Dotacje i granty nie wydatkowane na dzień 31.12.2009:   498.209,72 zł
       
UNIWERSYTET WARSZAWSKI                                                  4.727,89
FUNDUSZ WSPÓŁPRACY                                                       123.580,38
FUNDACJA IM. STEFANA BATOREGO                                     90.227,23
TRUST FOR CIVIL SOCIETY                                                   202.210,12
FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI                            77.464,10

12. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych
W roku obrotowym 2009 nie wystąpiły zyski ani straty nadzwyczajne.

13. Zatrudnienie i wynagrodzenia wraz z narzutami na wynagrodzenia
Liczba zatrudnionych osób na umowę o pracę wyniosła 6 osób.
Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Stowarzyszenie z tytułu umowy o pracę:
-    Wynagrodzenia             182.944,00 zł
-    Premie                            0,00 zł
-    nagrody                         0,00 zł
-    narzuty składek ZUS     33.668,19 zł
Razem                              216.612,19 zł

Wypłacono w roku 2009 wynagrodzenia dla Członków Zarządu z tytułu koordynacji projektu w kwocie brutto 26.640,00 zł na podstawie umowy o pracę.  Nie wypłacono Członkom Zarządu premii. 

Na podstawie umowy o pracę w okresie sprawozdawczym w Stowarzyszeniu zatrudnione były następujące osoby:
-    Agnieszka Podgórska – koordynatorka projektów
-    Anna Kuliberda – koordynatorka projektów
-    Dariusz Kraszewski – koordynator projektu
-    Krzysztof Łoś - webmaster
-    Barbara Klimek – koordynatorka projektów
-    Irena Matiyenko - koordynatorka projektów

14. Dane o wydatkach na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło

W roku obrotowym 2009 koszt wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło i umów zlecenia wyniósł w łącznej kwocie: 125.448,73 zł, w tym nie wypłacono do dnia 31.12.2009 wynagrodzeń na kwotę 150,00 zł.

15. Przychody z działalności statutowej – źródła i wysokość


    Przychody z działalności statutowej           01.01.08 – 31.12.08    01.01.09 – 31.12.09
    Składki brutto określone statutem                                    479,00                      1.597,00
    Inne przychody określone statutem                          876.100,48                  988.684,78
    - Dotacje, granty i darowizny                                    873.748,06                  988.684,78
    - Nadwyżka przychodów z lat poprzednich                    2.352,42                             0,00
                                                                                     876.579,48                  990.281,78

Stowarzyszenie nie otrzymało przychodów z odpłatnych świadczeń realizowanych przez organizację w ramach celów statutowych.
Stowarzyszenie nie otrzymało przychodów z działalności gospodarczej.

16. Informacje o strukturze kosztów realizacji zadań statutowych i kosztów administracyjnych

                                                                                          31.12.2008    31.12.2009
Koszty realizacji zadań statutowych                                 784.601,87    906.145,34
       
Koszty administracyjne                                                   114.686,47    96.612,45
- zużycie materiałów i energii                                              15.660,69    9.370,22
- usługi obce                                                                       87.852,29    83.904,23
- wynagrodzenia oraz narzuty na wynagrodzenia               6.307,89    280,00
- podatki i opłaty                                                                        60,00    590,00
- amortyzacja                                                                        3.452,60    1.118,00
- pozostałe koszty                                                                 1.353,00    1.350,00

17. Podział kosztów ze względu na źródła finansowania


Koszty działalności statutowej obejmują koszty ponoszone przez Stowarzyszenie na finansowanie lub dofinansowanie działalności zgodnie ze statutem. Koszty realizacji zadań statutowych w stosunku do kosztów ogółem kształtują na poziomie 90,37 % kosztów ogółem.

Koszty działalności administracyjnej obejmują w szczególności: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia oraz narzuty na wynagrodzenia, opłaty sądowe, amortyzację i pozostałe koszty.

Koszty administracyjne są finansowane z części środków przeznaczonych na zadania statutowe w ramach obsługi administracyjnej realizowanych programów. Koszty administracyjne stanowią 9,63 % kosztów ogółem.

Procentowy udział poszczególnych kosztów administracyjnych do kosztów administracyjnych ogółem kształtuje się następująco:

-    zużycie materiałów i energii                9,7 %
-    usługi obce                                      86,85 %
-    podatki i opłaty                                   0,6 %
-    wynagrodzenia oraz narzuty             0,29 %
-    amortyzacja                                       1,16 %
-    pozostałe                                             1,4 %


18. Pozostałe przychody – źródła i wysokość

  Pozostałe przychody operacyjne    01.01.08 – 31.12.08    01.01.09 – 31.12.09
- Zaokrąglenia vat, zus                                                0,00                             0,00
                                                                                    0,00                            0,00


19. Pozostałe koszty – źródła i wysokość


 Pozostałe koszty operacyjne                          01.01.08 – 31.12.08    01.01.09 – 31.12.09
- Zaokrąglenia vat, zus                                                             0,10                               0,18
- Nadwyżka kosztów nad przychodami roku 2008                     0,00                     35.407,21
                                                                                                 0,10                    35.407,39


20. Przychody finansowe – źródła i wysokość

Przychody finansowe                                        01.01.08 – 31.12.08    01.01.09 – 31.12.09
- Odsetki                                                                                      0,00                      8.196,96
- Nadwyżka dodatnich różnic kursowych                                     0,00                      9.467,53
                                                                                                    0,00                   17.664,49

21. Koszty finansowe – źródła i wysokość


 Koszty finansowe                                                 01.01.08 – 31.12.08    01.01.09 – 31.12.09
- Ujemne różnice kursowe                                                      10.654,76                              0,00
- wynik na odsetkach                                                               2.043,49                              0,00
                                                                                                12.698,25                          0,00


22. Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania

                                                                                               31.12.2008    31.12.2009             Zmiana
Przychody               
Przychody z darowizn 1% OPP                                                         0,00                 0,00                0,00
Przychody statutowe ogółem                                                 876.579,48    990.281,78       113.702,30
Przychody finansowe                                                                         0,00      17.664,49         17.664,49
Koszty               
Koszty działalności statutowej                                                784.601,87    906.145,34       121.543,47
Koszty administracyjne                                                           114.686,47       96.612,45    (-) 18.074,02
Koszty finansowe                                                                      12.698,25                0,00    (-) 12.698,25
Składniki majątku           
Rzeczowe aktywa trwałe                                                           18.146,39        9.436,54       (-) 8.712,85
Środki pieniężne                                                                        278.054,32    470.970,74       192.916,42
Źródła finansowania           
Fundusz statutowy                                                                             0,00                0,00                   0,00
Wynik finansowy                                                                       -35.407,21      -30.218,91           5.188,30
Zobowiązania                                                                              95.799,97        38.932,17    (-) 56.867,80
Należności                                                                                    10.334,06         7.758,96      (-) 2.575,10


24. Źródła zwiększenia i wykorzystania funduszu statutowego


Wyszczególnienie                                              Fundusz statutowy
1. Stan na początek roku obrotowego                                     0,00
a. zwiększenia                                                                          0,00
b. zmniejszenia                                                                         0,00
2. Stan na koniec okresu obrotowego                                      0,00


25. Rozliczenie wyniku finansowego na całkowitej działalności

Zarząd rekomenduje aby stratę z roku obrotowego (nadwyżkę kosztów nad przychodami) pokryć z przychodów bieżącej działalności statutowej Stowarzyszenia w latach następnych.

26. Zobowiązania związane z działalnością statutową

Stowarzyszenie nie udzielało gwarancji, poręczeń, pożyczek ani żadnych innych zobowiązań tym podobnych.

27. Struktura środków pieniężnych


    Środki pieniężne                                         01.01.08 – 31.12.08    01.01.09 – 31.12.09
    Środki pieniężne w kasie                                                2.983,11                    13.213,26
    Środki pieniężne w banku                                           175.071,21                  307.757,48
    Lokaty bankowe                                                          100.000,00                 150.000,00
                                                                                        278.054,32                 470.970,74

28. Dane o nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie

Stowarzyszenie nie nabyło w okresie sprawozdawczym nieruchomości.

29. Dane o działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe

Stowarzyszenie nie realizowała zadań zleconych w roku 2009.

30. Informacja o ciążących zobowiązaniach podatkowych, oraz o składanych deklaracjach podatkowych

Stowarzyszenie na dzień 31.12.2009 nie zalega z zapłatą zobowiązań podatkowych.
Stowarzyszenie składa do dnia 31 marca każdego roku deklarację CIT-8, CIT-8O, CIT-D.
Stowarzyszenie składa do 31 marca każdego roku PIT-4R z tytułu potrącania zaliczek na podatek doOpublikował: Katarzyna Batko-Tołuć
Publikacja dnia: 05.04.2010
Podpisał: Zarząd Stowarzyszenia
Dokument z dnia: 31.03.2010
Dokument oglądany razy: 3 387