bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Statut Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia
Sieć Obywatelska Watchdog Polska


uchwalony przez Walne Zebranie Członków i Członkiń 24 czerwca 2023 roku

Rozdział I
Nazwa Stowarzyszenia, jego siedziba i misja

§1. Sieć Obywatelska Watchdog Polska, zwana dalej Stowarzyszeniem, posiada osobowość prawną oraz działa na podstawie prawa powszechnie obowiązującego, w tym ustawy prawo o stowarzyszeniach, a także ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jak również niniejszego Statutu.
§2. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.
§3. Siedzibą Stowarzyszenia jest m.st. Warszawa.
§4. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. Dla właściwego realizowania celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.
§5. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tych samych lub podobnych celach statutowych oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
§6. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i członkiń. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników i pracownice.
§7. Misją stowarzyszenia jest prowadzenie działań na rzecz upowszechniania i realizacji idei dobrego rządzenia.

Rozdział II
Cele stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§8.
Celem Stowarzyszenia jest upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji oraz wspieranie działań monitorujących i edukacyjnych, w szczególności podejmowanych przez członków i członkinie Stowarzyszenia i osoby z nimi współpracujące, na rzecz zwiększenia przejrzystości i uczciwości życia publicznego, w tym:

 1. działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji publicznej;
 2. działanie na rzecz efektywnego, praworządnego, przejrzystego i otwartego na kontrolę obywatelską gospodarowania majątkiem publicznym i zarządzania politykami publicznymi;
 3. wspieranie merytoryczne i finansowe osób i organizacji w sprawowaniu kontroli obywatelskiej;
 4. podejmowanie działań na rzecz propagowania etyki życia publicznego i aktywności służących przeciwdziałaniu korupcji.

§9.
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez następującą działalność statutową:

 1. Monitorowanie podmiotów publicznych i innych podmiotów otrzymujących środki publiczne.
 2. Organizowanie imprez masowych oraz innych form propagujących działalność Stowarzyszenia.
 3. Prowadzenie działalności oświatowej i kształceniowej wśród młodzieży i osób dorosłych.
 4. Doradztwo, wsparcie oraz pomoc instytucjom lub osobom działającym w obszarze celów statutowych Stowarzyszenia.
 5. Występowanie z petycjami, wnioskami i apelami do władz publicznych.
 6. Przygotowywanie i prowadzenie projektów realizowanych przez członków i członkinie Stowarzyszenia.
 7. Prowadzenie działalności wydawniczej i publicystycznej.
 8. Utrzymywanie kontaktów z innymi pokrewnymi organizacjami na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
 9. Podejmowanie współpracy z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym oraz środkami masowego przekazu w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia.
 10. Udzielanie pomocy prawnej w zakresie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia w postaci zapewniania zastępstwa procesowego uprawnionych pełnomocników w postępowaniach sądowych i administracyjnych oraz doradztwa prawnego uprawnionych do tego osób.
 11. Działania związane z analizą finansowania kampanii wyborczych.
 12. Podejmowanie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów organizacji, włącznie z wykorzystaniem nowych technologii i innowacji sprzyjających skuteczności działań i upowszechnianiu ich efektów.
 13. Inicjowanie, opiniowanie i wypowiadanie się w sferze uregulowań prawnych.
 14. Dofinansowanie działań, osób fizycznych i prawnych, zbieżnych z celami statutowymi Stowarzyszenia.


2. Zakres prowadzonej działalności nieodpłatnej lub odpłatnej pożytku publicznego Stowarzyszenie określa w uchwale Zarządu.


§10.

1. Stowarzyszenie może wnosić skargi i występować w zakresie statutowej działalności w sprawach interesów prawnych członków i członkiń Stowarzyszenia oraz innych osób.


2. Stowarzyszenie może podejmować, w ramach obowiązujących przepisów prawa, czynności procesowe w postępowaniu administracyjnym i sądowym.


3. Stowarzyszenie ma prawo do składania wniosków o przeprowadzenie referendum w zakresie statutowej działalności Stowarzyszenia oraz prowadzenia kampanii referendalnej.


Rozdział III
Członkowie i Członkinie Stowarzyszenia


§11.

Członkowie i członkinie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych i członkinie zwyczajne,
 2. członków wspierających i członkinie wspierające,
 3. członków honorowych i członkinie honorowe.


§12.

1. Członkami lub członkiniami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, w tym osoby małoletnie, i osoby prawne. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.


§13.
1. Członkiem zwyczajnym lub członkinią zwyczajną może być osoba fizyczna, która spełnia następujące warunki:
- od co najmniej 9 miesięcy jest członkiem wspierającym Stowarzyszenia,
- złoży Zarządowi pisemną deklarację członkowską z rekomendacją co najmniej dwóch obecnych członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
- udokumentowała prowadzenie działań zgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia.
2. Decyzję o przyjęciu członka lub członkini podejmuje Zarząd, uchwałą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.


3. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków i członkiń, zainteresowany lub zainteresowana ma prawo w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania członków i członkiń. Walne Zebranie członków i członkiń rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.


4. W przypadku pełnienia przez członka lub członkinię Stowarzyszenia funkcji we władzach partii politycznych lub pełnienia funkcji publicznych, określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, generującego konflikt interesów z działalnością w stowarzyszeniu następuje skreślenie go z listy członków i członkiń. Skreślenia dokonuje się uchwałą Zarządu po uzyskaniu opinii Komisji Etyki o zaistnieniu konfliktu interesów.


5. W przypadku podjęcia przez członka lub członkinię Stowarzyszenia decyzji o kandydowaniu do organów władz publicznych pochodzących z powszechnych wyborów, następuje skreślenie go lub jej z listy członków i członkiń uchwałą Zarządu.


6. Zawieszenia dokonuje Zarząd na własny wniosek członka lub członkini, w sytuacji generującej konflikt interesów z działalnością Stowarzyszenia lub inną, która czasowo może powodować naruszenie dobrego imienia Stowarzyszenia.


§14.
1. Członek zwyczajny i członkini zwyczajna ma prawo na zasadach zgodnych z powszechnie obowiązującym prawem:

 1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
 2. uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu członków i członkiń,
 3. zgłaszać wnioski i postulaty pod adresem władz Stowarzyszenia,
 4. korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z celami statutowymi,
 5. uczestniczyć w zebraniach, zjazdach i konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie.


2. Członek zwyczajny i członkini zwyczajna zobowiązani są do:

 1. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 2. czynnego uczestniczenia w realizacji celów Stowarzyszenia,
 3. regularnego płacenia składek na rzecz Stowarzyszenia,
 4. dbania o mienie Stowarzyszenia,
 5. przestrzegania zasad Kodeksu Etyki uchwalonego przez Walne Zebranie Członków i Członkiń,
 6. wprowadzenia do stowarzyszenia i opieki nad osobami, którym udzieliły rekomendacji na Członkinie i Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia.


§15.
1. Członkiem wspierającym lub członkinią wspierającą może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji. W takim samym trybie może nastąpić ustanie członkostwa wspierającego.


2. Członek wspierający lub członkini wspierająca ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.


3. Członek wspierający lub członkini wspierająca zobowiązani są do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji, w tym do opłacenia składki członkowskiej.

§16.
1. Członkiem honorowym lub członkinią honorową może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.


2. Godność członka honorowego lub członkini honorowej nadaje Walne Zebranie Członków i Członkiń na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.


3. Członek honorowy lub członkini honorowa nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa jak członek zwyczajny lub członkini zwyczajna.


4. Członek honorowy jest zwolniony lub członkini honorowa jest zwolniona z obowiązku opłacania składek członkowskich.


§16a
Zawieszona członkini oraz zawieszony członek zachowuje prawa, wymienione w § 14 ust. 1 pkt 3-5 oraz podlega obowiązkom, określonym w § 14 ust. 2 pkt 1 oraz pkt 3-5. Zawieszona członkini oraz zawieszony członek ma prawo brać udział w Walnym Zebraniu Członków i Członkiń bez głosu stanowiącego


§17.
1. Członek lub członkini może:

 1. zostać skreślony przez Zarząd uchwałą na skutek:

a. niepłacenia składek,
b. powodów określonych w § 13 ust. 4 i 5,

        2. zostać wykluczony ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu w przypadku nieprzestrzegania postanowień statutu, Kodeksu Etyki, uchwał władz Stowarzyszenia i regulaminów, w wyniku uchwały Zarządu, po uprzednim zasięgnięciu opinii Komisji Etyki,

       3. zostać zawieszony lub zawieszona na wniosek własny, zgodnie z §13 ust. 6.


2. Uchwały Zarządu dotyczące wykluczenia jak i skreślenia członka lub członkini zapadają większością ⅔ głosów.


3. Członkowi wykluczonemu lub skreślonemu lub członkini wykluczonej lub skreślonej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji Zarządu przysługuje prawo odwołania się za pośrednictwem Zarządu do Walnego Zebrania Członków i Członkiń zwołanego w terminie najbliższym bezpośrednio po złożeniu odwołania. Do czasu rozpatrzenia odwołania przez Walne Zebranie członek pozostaje zawieszony lub członkini pozostaje zawieszona w prawach członkowskich. Uchwała Walnego Zebrania rozstrzygająca odwołanie jest ostateczna.


§18.
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje również na skutek:

 1. rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej w pisemnym oświadczeniu Zarządowi,
 2. śmierci lub utraty zdolności do czynności prawnych albo wygaśnięcia osobowości prawnej.


Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§19.
Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków i Członkiń Stowarzyszenia, zwane dalej Walnym Zebraniem,
 2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej Zarządem,
 3. Komisja Rewizyjna.

§20.
Wybory Prezesa Zarządu, Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Etyki odbywają się podczas Walnego Zebrania w głosowaniu tajnym i zapadają zwykłą większością głosów.


§21.

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Walne Zebranie może być:

 1. Zwyczajne
 2. Nadzwyczajne


3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i w związku z upływem kadencji organów statutowych jako sprawozdawczo-wyborcze.

4. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

 1. z własnej inicjatywy,
 2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
 3. na pisemny wniosek co najmniej ⅓ członków zwyczajnych lub członkiń zwyczajnych Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

5a. W przypadku jeśli przez 14 dni od złożenia wniosku, Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, prawo jego zwołania przysługuje wnioskodawcy.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

7. Zwołujący Walne Zgromadzenie Członków i Członkiń zawiadamia członków i członkinie pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania

8. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, osobistym, niezależnie od liczby członków i członkiń biorących udział w Walnym Zebraniu (z wyjątkiem spraw określonych w § 38 ust. 1 i 2). Każdy z Członków i każda z Członkiń posiada prawo do jednego głosu. Uchwały głosowane mogą być tylko osobiście.

9. Na żądanie dwóch/dwojga członków lub członkiń Walnego Zebrania uchwały podejmowane są w głosowaniu imiennym.

10. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący/Przewodnicząca Walnego Zebrania wybierany lub wybierana każdorazowo w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków i członkiń Stowarzyszenia. Przewodniczący/Przewodnicząca nie może wchodzić w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.


§22.
Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

 1. ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
 2. uchwalenie statutu i jego zmian,
 3. uchwalanie Kodeksu Etyki i jego zmian,
 4. zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
 5. zatwierdzanie regulaminu Komisji Rewizyjnej,
 6. zatwierdzanie regulaminu Komisji Etyki
 7. wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Etyki,
 8. decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,
 9. ustalanie wysokości składek członkowskich,
 10. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 11. podejmowanie uchwały o powołaniu osób prawnych,
 12. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 13. nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,
 14. ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 15. podjęcie decyzji o zmniejszeniu wysokości zapasu finansowego.


§23.
1. W skład Zarządu wchodzi od trzech do siedmiu osób, w tym Prezes. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Sekretarza lub Sekretarzę i Skarbnika lub Skarbniczkę, a także może wybrać Wiceprezesa lub Wiceprezeskę.

2. Kadencja Zarządu trwa 4 lata. Kadencja Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia WZCC zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy.

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Prezeska lub dwoje członków i członkiń Zarządu.

5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy składu Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.

6. Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją

6. W przypadku rezygnacji lub niemożności dalszego sprawowania funkcji członka lub członkini Zarządu, uzupełnienie składu następuje w drodze wyborów w trakcie najbliższego Walnego Zebrania.


§24.

Do zakresu działań Zarządu należy:

 1. realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,
 2. ustalanie planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych,
 3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 4. uchwalanie regulaminu wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia,
 5. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
 6. podejmowanie decyzji w sprawie podjęcia lub rozszerzenia zakresu działalności gospodarczej Stowarzyszenia, przy czym działalność gospodarcza może być prowadzona jedynie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych,
 7. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,
 8. zwoływanie Walnego Zebrania,
 9. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania, wykluczania i zawieszania członków i członkiń zwyczajnych i wspierających,
 10. rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami i członkiniami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,
 11. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
 12. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
 13. w szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich,
 14. reprezentowanie Stowarzyszenie na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 15. zapewnienie warunków i środków dla prawidłowego przeprowadzania kontroli przez Komisję Rewizyjną,
 16. Podejmowanie decyzji w sprawie budowania zapasu finansowego


§25. Zarząd działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zebranie.


§26.

1. Do wykonywania zadań Zarządu określonych w § 24 pkt 1 i 2 statutu Zarząd może powołać Dyrektora Zarządzającego/Dyrektorkę Zarządzającą.

2. Zarząd może udzielać pełnomocnictw Dyrektorowi/Dyrektorce do jednoosobowego składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań, w tym finansowych.

3. Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia.

4. Biuro działa na podstawie regulaminu uchwalanego przez Zarząd.


§27.
1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2. Komisja Rewizyjna w składzie trzech członków lub członkiń wybierana jest przez Walne Zebranie.

3. Członkowie i członkinie Komisji wybierają spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza.

4. Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata.

5. W przypadku rezygnacji lub niemożności dalszego sprawowania funkcji członka lub członkini Komisji Rewizyjnej, uzupełnienie składu następuje w drodze wyborów w trakcie najbliższego Walnego Zebrania.

6. Komisja Rewizyjna przedkłada raz do roku Walnemu Zebraniu Członków i Członkiń ramowy roczny plan pracy.


§28.
Do zakresu działań Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień,
 3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
 4. zwołanie Walnego Zebrania, w razie niezwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
 5. składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu,
 6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
 7. powoływanie podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego w razie gdy obowiązek takiego badania wynika z obowiązujących przepisów prawa, decyzji Komisji Rewizyjnej lub z wniosku Zarządu skierowanego do Komisji Rewizyjnej.

§29.
Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2 członków lub członkiń Komisji. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego lub Przewodniczącej. Na podstawie jednomyślnie podjętej uchwały wskazującej uzasadnienie, Komisja może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§ 30.
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia, ani pozostawać z członkami lub członkiniami Zarządu w związku małżeńskim ani stosunku pokrewieństwa i powinowactwa, ani też być pracownikami lub pracownicami Stowarzyszenia.

2. Członkiem lub członkinią Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. W przypadku prawomocnego skazania za takie przestępstwo członka Komisji Rewizyjnej z mocy statutu przestaje on pełnić tę funkcję.

3. Członkowie i członkinie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

4. Komisja Rewizyjna działa na podstawie zatwierdzonego przez Walne Zebranie regulaminu.

5. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i członkiń władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.


Rozdział V
Komisja Etyki


§31.
1. Komisja Etyki jest niezależnym ciałem doradczym Stowarzyszenia powołanym do rozwiązywania problemów etycznych Stowarzyszenia.

2. Komisja Etyki w składzie co najmniej trzech członków i członkiń wybierana jest przez Walne Zebranie.

3. Członkowie Komisji Etyki mogą wybrać spośród siebie Przewodniczącego.

4. Kadencja Komisji Etyki Stowarzyszenia trwa 4 lata.

5. W przypadku rezygnacji lub niemożności dalszego sprawowania funkcji członka Komisji Etyki, uzupełnienie składu następuje w drodze wyborów w trakcie najbliższego Walnego Zebrania.


§32.
1. Komisja Etyki działa w oparciu o Statut, Kodeks Etyki Stowarzyszenia i Regulamin Komisji etyki zatwierdzany przez Walne Zebranie.

2. Komisja Etyki podejmuje działania na prośbę członka Stowarzyszenia, odpowiada na zapytania złożone przez władze Stowarzyszenia lub podejmuje działania z własnej inicjatywy.

3. Opinie Komisji Etyki nie mają mocy wiążącej.

§33.
1. Członkowie i członkinie Komisji Etyki nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia, ani pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim ani stosunku pokrewieństwa i powinowactwa.

2. Członkiem i członkinią Komisji Etyki nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. W przypadku prawomocnego skazania za takie przestępstwo członka Komisji Etyki z mocy statutu przestaje on pełnić tę funkcję.

Rozdział VI
Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa


§34.
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

 1. składki członkowskie,
 2. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne,
 3. wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),
 4. dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia,
 5. dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług,
 6. dochody z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów.


2. Składki członkowskie mogą być opłacane w całości lub w częściach, tak by pełną składkę członkowską uregulować do końca danego roku. Nowo przyjęci członkowie i członkinie wpłacają składki według zasad określonych przez Walne Zebranie.


§35.
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w następujących dziedzinach:

 1. Reprodukcja zapisanych nośników informacji - 18.20.Z
 2. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach - 47.11.Z
 3. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet - 47.91.Z
 4. Działalność portali internetowych - 63.12.Z
 5. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana - 63.99.Z
 6. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych - 72.20.Z
 7. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów - 82.30.Z
 8. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji - 85.59.B
 9. Działalność agencji reklamowych - 73.11.Z
 10. Działalność związana z oprogramowaniem – 62.01.Z
 11. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność - 63.11.Z

§36.
Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członkiń, członków i członkiń organów, pracowników, pracownic oraz osób, z którymi członkowie, członkinie, członkowie i członkinie organów, pracownicy oraz pracownice Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
 2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków i członkiń, członków i członkiń organów lub pracowników/pracownic oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków i członkiń, członków i członkiń organów lub pracowników/pracownic oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie i członkinie jego organów lub pracownicy/pracownic, oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§37.
Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych, Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch/dwie /dwoje członków i członkiń Zarządu działających łącznie.


Rozdział VII
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia


§38.
1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie wymaga co najmniej ⅔ głosów członków i członkiń obecnych i uprawnionych do głosowania na Walnym Zebraniu.

2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie wymaga kwalifikowanej większości ⅔ głosów, przy obecności co najmniej ⅔ członków i członkiń uprawnionych do głosowania.

3. Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie. Prawo do zgłoszenia zmian w statucie przysługuje Zarządowi Stowarzyszenia (na podstawie podjętej przez Zarząd uchwały) lub każdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia pod warunkiem zgłoszenia zmian Zarządowi.

4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zebranie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe do Stowarzyszenia, nie nastawione na osiąganie zysku, na rzecz których przejdzie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.Opublikował: Katarzyna Batko-Tołuć
Publikacja dnia: 01.07.2023
Podpisał: Walne Zebranie
Dokument z dnia: 06.10.2010
Dokument oglądany razy: 7 937