bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Opinie i udział w debacie publicznej

Opinie złożone pomiędzy styczniem 2008 roku a  czerwcem 2015 roku dostępne są tutaj; http://bip.siecobywatelska.pl/index.php?id=368

2023 rok

23 maja 2023 roku - podpisanie apelu organizacji dotyczącego Universal Periodic Review (Powszechnego Okresowego Przeglądu Praw Człowieka) skierowanego do senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

5 maja 2023 roku - podpisanie priorytetów społeczeństwa obywatelskiego ws. reformy Rady Europy przed szczytem przywódców państw Rady Europy w Rejkiawiku (Deklaracja Helsińska)

26 kwietnia 2023 roku - podpisanie apelu organizacji społecznych do Komisji Europejskiej dotyczącego Pakietu dla obrony demokracji

27 marca 2023 roku - podpisanie Deklaracji zasad demokratycznych społeczeństwa obywatelskiego.

23 marca 2023 roku - podpisanie listu organizacji społecznych do Renew Europe w sprawie raportu “Przejrzystość i odpowiedzialność organizacji pozarządowych finansowanych z budżetu UE”.

14 lutego 2023 roku - podpisanie stanowiska organizacji europejskich w sprawie raportu o praworządności.

1 lutego 2023 roku - podpisanie apelu organizacji społecznych w sprawie EMFA (European Media Freedom Act) (więcej https://siecobywatelska.pl/apel-europejskich-organizacji-w-sprawie-emfa/)

17 lutego 2023 roku - uwagi w odpowiedzi na zaproszenie Komisji Europejskiej w sprawie komunikatu dotyczącego zwalczania korupcji w UE (link do portalu przejrzystości)

20 stycznia 2023 roku - wkład we wspólnym raporcie organizacji społecznych dotyczącym rządów prawa (w odpowiedzi na zaproszenie Komisji Europejskiej)

22 stycznia 2023 roku - podpis pod stanowiskiem organizacji społecznych w sprawie zmian w kodeksie wyborczym (więcej https://siecobywatelska.pl/nie-dla-pospiesznych-i-nieprzemyslanych-zmian-w-kodeksie-wyborczym/)

2022 rok

8 grudnia 2022 roku - list otwarty 125 organizacji w sprawie odwołania Hanny Machińskiej ze stanowiska Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich

22 listopada 2022 roku - list do Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie o przysłanie pełnej misji na wybory parlamentarne w 2023 roku (więcej https://siecobywatelska.pl/obserwacja_wyborow_obwe/)

7 listopada 2022 - opinia do do projektu ustawy z 18 października 2022 roku o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw. (projekt otrzymany od Ministra Cyfryzacji)

28 października 2022 - uwagi złożone w konsultacjach Komisji Europejskiej na temat międzynarodowej działalności stowarzyszeń. Link do stanowiska złożonego w konsultacjach.

8 czerwca 2022 - opinia Stowarzyszenia w sprawie rejestru umów, skierowana do Senatorów. (Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw)

7 czerwca 2022 - Podpis pod listem do Przewodniczącej Komisji Europejskiej i Komisarzy Unii Europejskiej w sprawie podjęcia działań w związku z kontynuowaniem kryzysu praworządności wynikającym m.in. z nieprawidłowym powołaniem Krajowej Rady Sądownictwa, prowadzącym do jej uzaleznienia od większości rządzącej. List oryginalny w języku angielskim. Tłumaczenie listu w języku polskim.

12 maja 2022 - Uwagi do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem e-administracji - UD372. Treść konsultowanego projektu.

31 marca 2022 - Uwagi do Powszechnego Okresowego Przeglądu Praw Człowieka ONZ (Universal Periodic Review).

10 marca 2022 roku - Stanowisko organizacji społecznych przeciwko korupcjogennym przepisom zawartym w ustawie o pomocy obywatelkom i obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną. (wspólnie z innymi organizacjami)

8 marca 2022 roku - Opinia stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska na temat projektu ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (druk sejmowy nr 2069 i 2069-A)

4 marca 2022 - Apel do Państw-Stron Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego (wspólny z innymi organizacjami)

4 marca 2022 - Apel organizacji społecznych w sprawie równego traktowania uchodźców na granicy (wspólny z innymi organizacjami)

24 lutego 2022 - Oświadczenie solidarności polskich organizacji społecznych z Ukrainą

16 stycznia 2022 - Apel organizacji do senatorów o systemowe rozwiązania braku kontroli nad działaniami służb.

10 stycznia 2022 roku - Głos Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska w konsultacjach dotyczących działań UE przeciwdziałających nadużywaniu drogi sądowej (SLAPP) wobec dziennikarzy i obrońców praw (konsultacje publiczne do 10 stycznia 2022 roku)
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13192-Dzia%C5%82ania-UE-przeciwdzia%C5%82ajace-naduzywaniu-drogi-sadowej-SLAPP-wobec-dziennikarzy-i-obroncow-praw_pl

24 stycznia 2022 roku - Wspólny wkład Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Fundacja im. Stefana Batorego, Instytutu Spraw Publicznych i Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych do raportu Komisji Europejskiej dotyczącego praworządności w krajach członkowskich w 2021 roku (Polska).

2021

14 grudnia 2021 roku - opinia prawna w sprawie zasadności wniosku I Prezes Sądu Najwyższego z dnia 16.2.2021 (znak sądu najwyższego: bsa iv-4 11-1/21) o zbadanie z Konstytucją RP niektórych przepisów ustawy z dnia 6.9.2001 o dostępie do informacji publicznej. Autor: dr hab. Michał Bernaczyk

17 listopada 2021 roku stanowisko Fundacji „Akademia Antykorupcyjna”, Fundacji im. Stefana Batorego, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Instytutu Spraw Publicznych, Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność 80 oraz Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska w konsultacjach projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa z 14 października 2021 r.

11 pazdziernika 2021 roku opinia dla Sejmu do uchwały senatu do ustawy o zmianie ustawy kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (do druku senackiego nr 495u) Link do całego procesu legislacyjnego w Senacie RP

6 pażdziernika 2021 roku przedstawienie Senatowi opinii do ustawy o zmianie ustawy kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (do druku senackiego nr 495)

30 sierpnia 2021 roku opinia Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska oraz Fundacji Prawnej Ochrony Zwierząt Lex Nova dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (druk sejmowy: 1454)

24 sierpnia 2021 roku podpis pod petycją do Prezesa Rady Ministrów dotyczącej uchodźców
i uchodźczyń przetrzymywanych w Usnarzu Górnym oraz łapanych i nielegalnie wydalanych
z Polski w innych miejscach. Uchwała zarządu i treść apelu

12 sierpnia 2021 roku podpis pod listem solidarności z prof. Markiem Safjanem

15 czerwca 2021 roku podpis pod stanowiskiem organizacji społecznych w sprawie planów dotyczących zmian w nadzorze nad edukacją.

7 czewrca 2021 roku podpis pod oświadczeniem organizacji społecznych w sprawie represji w Białorusi.

6 maja 2021 roku list solidarności z Ivanem Pavlovem, rosyjskim działaczem na rzecz praw człowieka i prawnikiem, który został oskarżony na podstawie artykułu 310 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej, zgodnie z którym dane z postępowania przygotowawczego prokuratury są niejawne, a Pavlov miał je ujawnić (oryginał po angielsku, tłumaczenie na język polski)

23 kwietnia 2021 roku złożenie petycji do Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego o wycofanie wniosku z Trybunału Konstytucyjnego

16 kwietnia 2021 roku - oświadczenie organizacji społecznych w sprawie zakończenia kandencji Rzecznika Praw Obywatelskich.

14 kwietnia 2021 roku - podpis pod petycją organizacji społecznych do Petycją do Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, Sejmu i Senatu o powołanie organu nadzorczego, którego zadaniem będzie weryfikacja zgodności z prawem tych działań służb, które ingerują w prawa i wolności obywateli i obywatelek (w szczególności nadzór nad prowadzeniem czynności operacyjno-rozpoznawczych) oraz stworzenie mechanizmu informacyjnego, dzięki któremu obywatele i obywatelki zostaną powiadomieni, jeśli w przeszłości byli przedmiotem zainteresowania ze strony służb.

12 kwietnia 2021 roku o podpisaniu listu zbiorowego do Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie doktora Pawła Grzesiowskiego.

1 kwietnia 2021 roku wkład do Krajowego Planu Odbudowy (treść złożona przez formularz)

24 marca 2021 roku - petycja do Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego o wycofanie jej wniosku do Trybunału Konstytucucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją szeregu przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.

8 marca 2021 roku - wkład do raportu Komisji Europejskiej o stanie praworządności w 2021 roku. W języku angielskim i w języku polskim.

3 marca 2021 roku - wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący zaskarżenia  decyzji Prezesa UOKIK nr DKK-34/2021 z dn. 05.02.2021 r.

12 lutego 2021 - opinia dr hab. Michała Bernaczyka do ustawy o służbie zagranicznej, dotycząca tajemnicy dyplomatycznej, sporządzona na zamówienie Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska i przesłana parlamentarzystom.

14 stycznia 2020 - Podpis pod pismem do posłów Parlamentu Europejskiego w sprawie poparcia zmian zwiększających przejrzystość w dyrektywie dotyczącej kontroli rybołówstwa. Wersja orygnialna - angielska oraz tłumaczenie na język polski.

2020

17 grudnia 2020 roku - podpis pod zbiorczym listem organizacji europejskich do Prezydencji Portugalskiej w sprawie zwiększenia przejrzystości lobbingu na rząd i Przedstawicielstwo przy UE oraz ograniczenia kontaktów lobbingowych z przemysłem paliw kopalnianych. Po angielsku (wersja oryginalna). Po polsku (tłumaczenie).

14 grudnia 2020 roku - podpis pod zbiorczym pismem organizacji społecznych do Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie prowadzenia rozpraw sądowych za pomocą środków komunikacji na odległość.

9 grudnia 2020 roku - podpis pod zbiorczym listem organizacji europejskich w sprawie otwartych rejestrów przedsiębiorstw. Po angielsku (wersja oryginalna). Po polsku (tłumaczenie)

27 listopada 2020 roku - oświadczenie organizacji społecznych przeciwko bezprawnym działaniom policji

9 października 2020 roku - uwagi do propozycji jawnościo finansowania polityki przedstawionych przez Instytut "Strategie 2050". Link do komentowanego dokumentu.

28 września 2020 roku - opinia do Programu NOWEFIO na lata 2021-2030

25 września 2020 roku - międzynarodowe stanowisko dotyczące konieczności umorzenia postępowania karnego o zniesławienie wszczętego wobec Jahora Marcinowicza, redaktora naczelnego „Nasha Niva” (Białoruś) Po angielsku (oryginał); tłumaczenie polskie.

23 września 2020 roku - opinia Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska do projektu ustawy z 21 sierpnia 2020 roku o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

10 września 2020 roku - międzynarodowe stanowisko w sprawie aresztowania 9 września 2020 r. dwóch białoruskich adwokatów – Ilji Saleja i Maksima Znaka. Sygnatariusze oceniają aresztowanie jako motywowaną politycznie ingerencję w niezależność i działalność zawodową prawników. Po angielsku (oryginał); tłumaczenie polskie.

24 sierpnia 2020 roku - Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska i Fundacji na Rzecz Prawnej Ochrony Zwierząt i Kontroli Obywatelskiej “Lex Nova” w zakresie wybranych propozycji zawartych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (numer w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów – UC35).

24 sierpnia 2020 roku - stanowisko koalicji organizacji pozarządowych w sprawie przepisów o bezkarności polityków w związku z decyzjami podejmowanymi w związku z COVID-19

17 sierpnia 2020 roku - Podpis pod listem do Prezesa Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji w sprawie 1) zniesienia opłat za telefonowanie do Białorusi, tak jak to zrobił litewski operator Tele2 Lietuva; 2) zredukowania lub całkowite zniesienie opłat roamingowych z Białorusią na czas protestów; 3) zwiększenia zasięgu sieci stacji bazowych (BTS) przy granicy z Białorusią, aby ułatwić kontakt z mieszkańcami miast przy granicy z Polską.

4 sierpnia 2020 - Stanowisko przedstawicieli polskiego społeczeństwa obywatelskiego wobec działań władz białoruskich

15 lipca 2020 - poparcie Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz jako społecznej kandydatki na Rzecznika Praw Obywatelskich

16 czerwca 2020  - list otwarty organizacji społecznych w sprawie cięć funduszy unijnych na wsparcie społeczeństwa obywatelskiego w krajach UE

15 czerwca 2020 - opnia dotycząca ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 133 z 29 maja 2020 r.)

8 czerwca 2020 - policy paper dotyczący spraw SLAPP - apel do instytucj Unii Europejskiej o dyrektywę wyznaczającą standard minimum w sprawie (tłumaczenie)

20 marca 2020 - opinia dotycząca zakazu wstępu na sesje rady gminy, powiatu i sejmiku województwa oraz możliwości prowadzenia sesji "online"

5 marca 2020 roku - podpisanie petycji do Frontexu - Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej w sprawie nieobciązania kosztami zewętrznej firmy prawniczej obywateli wnioskujących o informację.

4 marca 2020 roku - Pytanie do komitetów wyborczych kandydatów na prezydenta dotyczące ich stosunku do artykułu 212 kodeksu karnego podpisane przez Helsińską Fundację Praw Człowieka, Press Club Polska, Centrum Cyfrowe, ePaństwo, Izbę Wydawców Prasy, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Gazet Lokalnych, Towarzystwo Dziennikarskie, Sieć Obywatelską Watchdog Polska, Stowarzyszenie Amnesty International.

2 marca 2020 roku - Opinia stowarzyszenia na temat Projektu ustawy o zmianie ustawy – prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Projekt z 28 stycznia 2020 r.

11 lutego 2020 roku - wspólny list Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Towarzystwa Dziennikarskiego i Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska do Komitetu MInistrów Rady Europy w sprawie wdrażania zmian prawnych po wyrokach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczących zniesławienia (art. 212 KK)

14 stycznia 2020 roku - wystąpienie w Senacie podczas obrad Parlamentarnego Zespołu Obrony Praworządności, w związku z procedowaniem ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 30, druki sejmowe nr 69 i 107).

18 lutego 2020 roku - Podpis pod stanowiskiem przygotowanym przez Environmental Partnership do instytucji Unii Europejskiej zawierającycm rekomendacje dotyczące kompleksowej polityki i strategii Unii Europejskiej w sprawie społeczeństwa obywatelskiego.

27 lutego 2020 roku - list otwarty do Związku Nauczycielstwa Polskiego z prośbą o spotkanie i porozmawianie o jawności zarobków.


2019

1 października 2019 roku - List do przewodniczącego Komisji Europejskiej o niezwłoczne skierowanie skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie systemu sądownictwa dyscyplinarnego w Polsce oraz ustanowienia zabezpieczenia na czas trwania procesu. Także na stronie https://publicystyka.ngo.pl/zbiorka-podpisow-ngo-pod-listem-do-komisji-europejskiej-ws-przywrocenia-praworzadnosci-w-polsce

20 września 2019 roku - Opinia stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska na temat Ustawy o lotach najważniejszych osób w państwie, druk senacki nr 1297

12 lipca 2019 roku - Przyłączenie się do apelu o niepowoływanie Pana Balázsa Hidvéghi na zastępcę w Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) w Parlamencie Europejskim. Apel adresowany do członków Komisji LIBE.

2018

1 sierpnia 2018 roku - list do Prezesa PiS, w sprawie przeproszenia Draginji Nadażdin, szefowej Amnesty International Polska przez posłankę Krystynę Pawłowicz.

18 lipca 2018 r. - protest w sprawie niewysłuchania rocznej informacji Rzecznika Praw Obywatelskich przez sejmową Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka,z  powodu gwałtownego zakończenia obrad przez jej przewodniczącego posła Stanisława Piotrowicza.

5 lipca 2018 - uwagi do projektu Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 złożone w konsultacjach publicznych.

3 lipca 2018 - podpis pod listem otwartym do europejskich parlamentarzystów i mediów w  sprawie europejskiej reformy prawa autorskiego

2 lipca 2018 - podpis pod stanowiskiem w sprawie „zdania odrębnego” Mariusza Muszyńskiego do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, w którym w publicystycznym tonie zarzuca Rzecznikowi Praw Obywatelskich m.in. „braki etyczne” oraz „bezprawną aktywność”.

30 czerwca 2018 - stanowisko w związku z przygotowaniem opracowania informacji dla organów samorządu zawodowego w zakresie stosowania przepisów o dostępie do informacji publicznej (o którym mowa w piśmie Kierownika Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych z 4 czerwca 2018 r., L.dz.838/2018).

22 czerwca 2018 opinia do komunikatu Komisji Europejskiej ”Zwalczanie dezinformacji w internecie: podejście europejskie”, na zaproszenie Ministerstwa Cyfryzacji.

21 czerwca 2018 – podpis pod apelem do Ministra Spraw Zagranicznych i Prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie podjęcia działań na rzecz uwolnienia osób więzionych ze względów politycznych przez Federację Rosyjską

4 czerwca 2018 -podpis pod apelem  do Jeana-Claudea Junckera, Przewodniczącego Komisji Europejskiej o skierowanie ustawy o Sądzie Najwyższym do Trybunału Sprawiedliwości UE.

16 kwietnia 2018 indywidualne listy do polskich europarlamentarzystów w sprawie poparcia rezolucji Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Listy przypominały o apelu organizacji społecznych w sprawie utworzenia instrumentu na rzecz ochrony wartości.

13 kwietnia 2018 - podpis pod listem do parlamentarzystów europejskich i wszelkich władz, po śmierci słowackiego dziennikarza Jana Kuciaka, o ochronę osób wnioskujących o informację. Materiały dodatkowe: raport Organized Crime and Corruption Reporting Project

1 marca 2018petycja do Naczelnego Sądu Administracyjnego dotycząca uzupełnienia rejestru umów i wyeliminowania ograniczenia kwotowego (tylko umowy powyżej 3500 zł).

26 lutego 2018opinia do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw

21 lutego 2018 rokuApel 16 organizacji do Premiera Mateusza Morawieckiego o wycofanie się z projektu ustawy o jawności życia publicznego

19 lutego 2018 roku -podpis pod listem solidarności z organizacjami węgierskimi w związku z pakietem niszczących ustaw

2 stycznia 2018 roku - Opinia Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska do projektu ustawy o jawności życia publicznego z 12.12.2017 r.

28 listopada 2017 roku - Stanowisko w sprawie projektu prawa o szkolnictwie wyższym z 16 września 2017 r.

23 listopada 2017 roku - Opinia Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska do projektu ustawy o jawności życia publicznego z 13.11.2017 r.

7 listopada 2017 roku Skarga do Pani Premier w sprawie złamania Regulaminu Pracy Rady Ministrów przy konsultacjach publicznych ustawy o jawności życia publicznego

2 listopada 2017 rokuOpinia mec. Jana Stefanowicza o ustawie o jawności życia publicznego (złożona przez Sieć Obywatelską Watchdog Polska)

24 października 2017 roku - Opinia Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska do projektu ustawy o jawności życia publicznego z 23.10.2017 r.

14 października 2017 rokuwnioski z art. 241 KPA do ministrów w sprawie wprowadzenia w podległym urzędzie rozwiązań sprzyjających przejrzystości procesu decyzyjnego i dokumentowaniu go.

9 sierpnia 2017 rokupetycja do Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego w sprawie publikacji rejestru umów

9 sierpnia 2017 rokupetycja do Prezes Trybunału Konstytucyjnego w sprawie publikacji rejestru umów

9 sierpnia 2017 rokupetycja do Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie publikacji rejestru umów

22 lipca 2017 rokuwniosek w ramach artykułu 241 KPA do Prezydenta RP w sprawie zawetowania ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw; ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw; ustawy o Sądzie Najwyższym, uchwalonych w lipcu 2017 r.

5 kwietnia 2017 roku list do Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego w sprawie wycofania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności wybranych przepisów ustawy o dostępie do informacji z Konstytucją RP

22 marca 2017 roku - Podpis pod listem do Fransa Timmermansa, Pierwszego Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej, w przededniu 60 rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich, w sprawie wzmocnienia polityki i kierunku antykorupcyjnego.

21 marca 2017 roku - Podpis pod listem organizacji społecznych w sprawie sposobu wydania wyroku dotyczącego zgromadzeń publicznych przez Trybunał Konstytucyjny.

Podpis pod listem otwartym z 16 marca 2017 roku, w sprawie negocjacji pomiędzy instytucjami UE dotyczących jawności lobbingu w Unii Europejskiej. Polskie tłumaczenie.

Podpis pod listem otwartym z 16 lutego 2017 roku do Kolegium Komisarzy Komisji Europejskiej w sprawie uruchomienia artykułu 7 TUE i rozliczenia Polski z nieprzestrzeganie zobowiązań wynikających z Traktatów założycielskich UE. Aneks do listu. Polskie tłumaczenie.

31 stycznia 2017 roku - Poparcie stanowiska Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w sprawie projektu ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Podpis pod apelem organizacji pozarządowych z 13 grudnia 2016 roku skierowanym do Prezydenta RP w sprawie zawetowania zmian w ustawie o zgromadzeniach.

Podpis pod apelem organizacji pozarządowych z 6 grudnia 2016 roku skierowanym do Senatorów RP w sprawie odrzucenia zmian w prawie o zgromadzeniach

30 listopada 2016 roku - wnioski do Rzecznika Praw Obywatelskich o skierowanie do Trybunału Konstytucynego  art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, o skierowanie do Trybunału Konstytucjnego art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz o wystapienie z wnioskiem do NSA o podjęcie kilku uchwał rozwiązujących wskazane przez nas problemy w orzecznictwie.

19 października 2016 roku - podpis pod apelem 90 organizacji z Europy do polskiego Prezydenta i Premier Rady Ministrów, wzywając ich do wdrożenia zaleceń dotyczących ochrony praworządności przedstawionych przez Komisję Europejską na początku lipca tego roku.

14 października 2016 roku - wystąpienie do Naczelnej Rady Adwokackiej, w związku z organizowaną przez nią konferencją "Adwokatura w obronie praw człowieka", zwracając uwagę na problemy związane z dostępem do informacji. Pada w nim pytanie: Czy profesjonalny pomocnik może pomagać w ukrywaniu informacji? oraz Czy adwokaci zaskarżą ustawę o dostępie do informacji publicznej do Trybunału Konstytucyjnego?

7 października 2016 roku - apel do Marszałka Sejmu RP w sprawie poszanowanie prawa do informacji, w związku z zawieszeniem dziennikarzowi Pawłowi Dąbrowskiemu na rok (do 20 września 2017 r.) prawa wstępu do budynków i na tereny pozostające w Kancelarii Sejmu. Powodem takiego działania miało być naruszenie powagi parlamentu przez zdjęcie, które wykonał dziennikarz.

2 września 2016 roku - podpis pod listem organizacji obywatelskich do sędziów w związku z Nadzwyczajnym Kongresem Sędziów Polskic

30 czerwca 2016 roku - Opinia przyjaciela sądu, wspólnie złożona przez Helsińską Fundację Praw Człowieka i Sieć Obywatelską Watchog Polska do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zbadania konstytucyjności zawartego w ustawie o dostępie do informacji publicznej wymogu, że informację przetworzoną można uzyskać w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego.

29 czerwca 2016 roku - List do Marszałka Sejmu w sprawie wyproszenia dziennikarzy ze spotkania Komisji Sejmowej przez jej przewodniczącego. Interwencja.

16 czerwca 2016 roku - Uwagi do projektu otwierania danych publicznych (Raport z konsultacji przygotowany przez Ministerstwo Cyfryzacji)

23 maja 2016 roku - List organizacji pozarządowych do Prezesa TVP

9 maja 2016 roku - Apel organizacji społecznych przeciwko niebezpiecznym propozycjom zawartym w projekcie ustawy o działaniach antyterrorystycznych

10 marca 2016 rokupetycja do Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014 r. poz. 1195) o niezwłoczne opublikowanie w Dzienniku Ustaw wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016 r. (sygn. akt K 47/15)

8 marca 2016 roku – list 318 organizacji pozarządowych do Pani Premier o stanowcze potępienie powtarzających się ataków nienawiści i przemocy wobec osób i organizacji pozarządowych działających na rzecz obrony praw człowieka, równych praw i tolerancji oraz podjęcie konkretnych kroków w kierunku przeciwdziałania narastającej fali agresji i nienawiści wobec innych.

19 lutego 2016 roku pismo Koalicji Otwartego Rządu do Pani Premier Beaty Szydło w sprawie planów rządu dotyczących Strategii Sprawne Państwo 2020 i Rządowej Strategii Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-19

8 lutego 2016 roku - wniosek do RPO dotyczące przyłączenia się do sprawy przed siedmioosobowym składem sędziów NSA dotyczącej ograniczenia prawa do sądu.

4 lutego 2016 rokuwezwanie do publicznej debaty o Trybunale Konstytucyjnym „10 tez o naturze konfliktu, potrzebie kompromisu i kierunku reformy Trybunału Konstytucyjnego”

1 lutego 2016 rokuzgłoszenie organizacji społecznej w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie wniosku o ograniczenie prawa do sądu.

29 grudnia 2015 roku - Opinia od ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (druk sejmowy 141) oraz załącznik (opinia Koalicji Otwartego Rządu z 16 czerwca 2014 roku).

28 grudnia 2015 roku - Wniosek w trybie art. 241 KPA o przesłanie do Komisji Weneckiej tej wersji ustawy, która ostatecznie została przyjęta przez Sejm i Senat. Na stronach sejmowych widnieje pod niniejszym linkiem: http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/122_u.htm.

24 grudnia 2015 roku - Apel do Prezydenta w sprawie noweli ustawy o TK z 22 grudnia 2015 roku

23 lipca 2015 roku - List otwarty organizacji działających lokalnie w sprawie wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich

27 sierpnia 2015 roku - poparcie do listu otwartego do Posłanek i Posłów Sejmu RP w sprawie nowelizacji ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

23 listopada 2015 roku - Oświadczenie Członkiń i Członków Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska w sprawie sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego.

3 grudnia 2015 roku - Oświadczenie organizacji pozarządowych przeciwko atakom medialnym na Fundację Rzecznik Praw Rodziców

17 grudnia 2015 roku - Apel do Posłanek i Posłów w sprawie dokładnego rozważenia zmian w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym oraz załączona opinia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

17 grudnia 2015 roku - Wniosek do Marszałka Sejmu, Przewodniczących Klubów Parlamentarnych i Posłów o zorganizowanie wysłuchania publicznego w sprawie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.

17 grudnia 2015 roku - Apel do Marszałka Senatu, Przewodniczących Klubów Parlamentarnych i Senatorów o zorganizowanie wysłuchania publicznego w sprawie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.Opublikował: Katarzyna Batko-Tołuć
Publikacja dnia: 03.06.2023
Podpisał: Katarzyna Batko-Tołuć
Dokument z dnia: 18.07.2015
Dokument oglądany razy: 4 575