bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Sprawozdanie merytoryczne za 2008 rok - wersja html

Warszawa, 31 marca 2009
Sprawozdanie merytoryczne za okres
1 stycznia -31 grudnia 2008
 z działalności
Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich
(SLLGO)
ul. Ursynowska 22/2 02-605 Warszawa
wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 27 listopada 2003

pod numerem KRS: 0000181348, zarejestrowanego w systemie REGON pod numerem 015690020. Numer NIP: 526-284-28-721. Zarząd Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich:

Katarzyna Batko-Tołuć (Warszawa) - Prezeska; Mirosław Jankowski (Legnica) - Sekretarz; Iryna Matiyenko (Warszawa) - Członkini; Maria Mazur (Dębica) - Wiceprezeska; Grzegorz Wójkowski (Katowice) - Skarbnik.

2. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich:
Do 1 czerwca 2008: Teresa Bebak (Oświęcim) - Sekretarz; Zenon Michajłowski (Nowa Sól) - Członek; Jan Szendzielorz (Ruda Śląska) - Przewodniczący.

1 czerwca 2008, po rezygnacji dotychczasowego przewodniczącego Jana Szendzielorza (Ruda Śląska), Walne Zebranie Członków, wybrało na jego miejsce Anetę Pierzchałę-Tolak (Morąg). Następnie Komisja Rewizyjna wybrała swoją nową członkinię na Przewodniczącą.

3. Komisja Etyki:

Krzysztof Izdebski (Warszawa), Anna Kuliberda (Legnica), Wojciech Paszkowski (Stronie Śląskie).

4. Skład Członkowski Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich:
Do 20 stycznia 2008 skład członkowski był następujący: Katarzyna Batko-Tołuć; Teresa Bebak; Katarzyna Bramowska-Rybczyńska; Marzena Czarnecka; Krzysztof Izdebski; Mirosław Jankowski; Roman Jaskulski; Teresa Kalota; Dariusz Kraszewski; Anna Kuliberda; Małgorzata Kuś-Konieczna; Paweł Lelito; Artur Łazowy; Iryna Matiyenko; Maria Mazur; Zenon Michajłowski; Danuta Myśliwiec; Szymon Osowski; Wojciech Paszkowski; Aneta Pierzchała-Tolak; Jan Szendzielorz; Justyna Szkop; Areta Wasilewska-Gregorowicz; Grzegorz Wójkowski; Krzysztof Wychowałek; Lidia Zakrzewska-Strózik

Od 20 stycznia do 31 maja 2008 skład członkowski był następujący: Katarzyna Batko-Tołuć; Teresa Bebak; Katarzyna Bramowska-Rybczyńska; Marzena Czarnecka; Krzysztof Izdebski; Mirosław Jankowski; Roman Jaskulski; Teresa Kalota; Dariusz Kraszewski; Anna Kuliberda; Małgorzata Kuś-Konieczna; Paweł Lelito; Artur Łazowy; Iryna Matiyenko; Maria Mazur; Zenon Michajłowski; Danuta Myśliwiec; Szymon Osowski; Wojciech Paszkowski; Aneta Pierzchała-Tolak; Jan Szendzielorz; Justyna Szkop; Krzysztof Śnioszek, Karolina Walkiewicz, Areta Wasilewska-Gregorowicz; Grzegorz Wójkowski; Krzysztof Wychowałek; Lidia Zakrzewska-Strózik

Od 31 maja 2008 skład członkowski był następujący: Katarzyna Batko-Tołuć; Teresa Bebak; Katarzyna Bramowska-Rybczyńska; Marzena Czarnecka; Krzysztof Izdebski; Mirosław Jankowski; Roman Jaskulski; Teresa Kalota; Dariusz Kraszewski; Anna Kuliberda; Małgorzata Kuś-Konieczna; Paweł Lelito; Artur Łazowy; Iryna Matiyenko; Maria Mazur; Zenon Michajłowski; Danuta Myśliwiec; Julisz Olszewski, Szymon Osowski; Wojciech Paszkowski; Aneta Pierzchała-Tolak; Justyna Szkop; Krzysztof Śnioszek, Karolina Walkiewicz, Areta Wasilewska-Gregorowicz; Grzegorz Wójkowski; Krzysztof Wychowałek; Lidia Zakrzewska-Strózik

Na koniec okresu sprawozdawczego, czyli na 31 grudnia 2008 w Stowarzyszeniu reprezentowane były następujące miejscowości (nie we wszystkich podejmowane były działania strażnicze): Bielawa; Dębica; Dzierżoniów; Gdów; Grodzisk Mazowiecki; Legnica; Łódź; Katowice; Morąg; Nowa Sól; Oświęcim, Piła; Płock; Poddębice; Stanisławów; Stronie Śląskie; Szklarska Poręba; Szczecin; Warszawa. Z kolejnymi miejscowościami podejmowano współpracę na zasadach innych niż członkowskie – więcej na temat znajduje się w części 7, gdzie opisane są projekty Stowarzyszenia.

5. Ważniejsze wydarzenia związane z funkcjonowaniem Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich

 • Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków: 31 maja - 1 czerwca 2008;
 • Posiedzenia Zarządu – 20 stycznia 2008, 20 kwietnia 2008, 30-31 maja 2008; 23 lipca 2008; 15 listopada 2008;
 • Posiedzenia Komisji Rewizyjnej – 1 czerwca 2008;
 • Zapytania do Komisji Etyki – 24 czerwca 2008, 22 października 2008;
 • Zmiany statutu - 1 czerwca 2008: §8 punkt 10; §12 punkt 4; §23 punkt 8; § 27 punkt 3
 • Zmiana adresu: 31 grudnia 2008 z ul. Szpitalnej 5/5 00-031 Warszawa na ul. Ursynowską 22/2 02-605 Warszawa;
 • Stworzenie Biuletynu Informacji Publicznej SLLGO - http://www.lgo.pl/bip/.

6. Celami statutowymi Stowarzyszenia jest wspieranie działań podejmowanych przez Lokalne Grupy Obywatelskie, na rzecz zwiększenia przejrzystości i uczciwości życia publicznego w tym w szczególności:

 • działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji publicznej,
 • propagowanie działań etycznych;
 • podejmowanie innych aktywności służących przeciwdziałaniu korupcji.


7. W 2007 Stowarzyszenie wypełniało swoje cele statutowe poprzez realizację następujących projektów:


7.1 Laboratorium Monitoringu Budżetu (LMB)
Projekt realizowany był w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Szansa” z Oświęcimia oraz Stowarzyszeniem Pomocy Wzajemnej Bona Fides z Katowic.  Jego przedmiotem była realizacja działań monitorujących w zakresie funkcjonowania procedur budżetowych
i komunikacji społecznej w gminach objętych projektem oraz przeprowadzenie analizy stanu finansów w jednej z wybranych gmin.

Działania w projekcie realizowane były przez trzy typu podmiotów: przez absolwentów Szkoły Inicjatyw Strażniczych (jako inicjacja ich działań monitorujących w środowisku lokalnym), przez dwie organizacje partnerskie (doświadczone w działalności na rzecz dzieci i młodzieży) oraz przez pozostałych członków Stowarzyszenia.

Osiągnięte rezultaty:

 • objęcie monitoringiem 11 gmin, z czego w 8 przypadkach działania te zakończone zostały raportami (2 raporty dotyczą gminy Stanisławów);
 • przygotowanie i zakupienie narzędzia wspierającego analizę sytuacji finansowej gminy;
 • przygotowanie narzędzia do monitoringu systemu komunikacji i partycypacji społecznej w gminach;
 • przygotowanie dwóch narzędzi do monitoringu systemu opieki nad dziećmi w Katowicach oraz w Oświęcimiu;
 • zorganizowanie lokalnych debat w gminach Wiązowna i Tłuszcz;
 • zorganizowanie  dwóch szkoleń z zasad funkcjonowania finansów samorządowych;
 • nawiązanie współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym Samorządu Terytorialnego Szkoły Głównej Handlowej;
 • przetłumaczenie i opublikowanie na stronie projektu dwóch publikacji poświęconych tematyce jawności i przejrzystości działania lokalnych samorządów oraz budżetu partycypacyjnego;
 • przygotowanie nowej wersji strony projektu na www.lmb.lgo.pl;
 • przygotowanie strategii wprowadzania zmian w funkcjonowaniu obszarów objętych monitoringiem;
 • zorganizowanie konferencji pt: „Partycypacja społeczna – obszary, warunki, możliwości”.

7.2  Pozarządowe Centrum Dostępu do Informacji Publicznej

Przedmiotem projektu było propagowanie prawa do informacji publicznej i monitorowanie administracji ora organizacji pozarządowych w zakresie przestrzegania prawa. Jego celem była poprawa praktyki udzielania obywatelom informacji o charakterze publicznym.

Stowarzyszenie adresowało swoje działania do trzech grup: do obywateli – klientów urzędów, do administracji na szczeblu samorządowym, do organizacji pozarządowych.

Osiągnięte rezultaty:

 • zwiększenie ilości treści na stronie www.informacjapubliczna.org.pl i jej wypozycjonowanie  (około 100 wejść dziennie);
 • przeprowadzenie w całej Polsce 13 szkoleń w zakresie dostępu do informacji publicznej;
 • przeszkolenie około 200 osób – mieszkańców gmin, urzędników i mediów;
 • podjęcie 8 skutecznych interwencji związanych z nieudostępnianiem informacji publicznej przez zobowiązane instytucje;
 • prowadzenie 5 postępowań, w których SLLGO występuje jako uczestnik postępowania, obserwator lub interweniuje i współpracuje z osobami, które stały się inicjatorami danych spraw;
 • udzielono około 200 porad w zakresie dostępu do informacji publicznej;
 • przygotowanie biuletynu z artykułami na temat informacji publicznej, wydanego w liczbie 250 egzemplarzy przez Federację Organizacji Służebnych Mazowia;
 • rozpoczęcie dyskusji na temat Biuletynu Informacji Publicznej w organizacjach pozarządowych i przygotowanie Tez do dyskusji nr 7 (wydawnictwo Stowarzyszenia Dialog Społeczny);
 • zorganizowanie Tygodnia Informacji Publicznej i zaangażowanie lokalnych mediów do pisania o informacji publicznej.

7.3. Szkoła Inicjatyw Strażniczych (SIS)
Celem projektu było wzmocnienie ruchu strażniczego w Polsce poprzez przygotowanie do działania i wzmocnienie lokalnych inicjatyw kontroli obywatelskiej.

Zakwalifikowani działacze i działaczki wzięli udział w pięciu 3-dniowych warsztatach, których celem było przygotowanie nowych Lokalnych Grup Obywatelskich do prowadzenia całościowych projektów strażniczych od diagnozy problemu  po działania na rzecz zmiany.
W realizację projektu zaangażowana była grupa trenerów i trenerek SLLGO, którzy mieli możliwość podniesienia swoich kompetencji trenerskich. 

Osiągnięte rezultaty:

 • przygotowanie do działania 17 osób, reprezentujących 13 lokalizacji (Częstochowa, Domaradz, Kielce, Kłodawa, Kraków, Nowy Targ, Oborniki, Sejny, Skarżysko-Kamienna, Tłuszcz, Toruń, Warszawa, Wiązowna);
 • przeprowadzenie 80-godzinnego podstawowego cyklu szkoleniowego;
 • przygotowanie i przeprowadzenie dwóch 3-dniowych szkoleń specjalistycznych dla osób, które uczestniczyły w szkoleniach podstawowych (I  – szkolenie wprowadzające do monitoringu Laboratorium Monitoringu Budżetu; II  – prawne aspekty kontroli społecznej i budowanie strategii rzeczniczej), Celem tych spotkań było wyposażenie osób uczestniczących w SIS w konkretne narzędzia działalności strażniczej;
 • zorganizowanie dwóch 3-dniowych szkoleń doskonalących dla zespołu trenerskiego SLLGO, których celem było poprawienie umiejętności przekazywania wiedzy i pracy z grupą szkoleniową. Tematyka szkoleń doskonalących dotyczyła Cyklu Kolba i facylitacji;
 • zorganizowanie sesji podsumowującej i ewaluacyjne Szkoły Inicjatyw Strażniczych.
 • rozbudowanie sieci strażników i strażniczek o 10 nowych grup – tj. 10 Lokalnych Grup Obywatelskich wyraziło chęć dalszej współpracy i podejmuje działania strażnicze;
 • przygotowanie cyklu artykułów o działaniach strażniczych na portalu ngo.pl i w gazecie NGO.pl. Cykl miał tytuł: „Interesuję się, Monitoruję, Zmieniam”. Kolejne artykuły publikowane były w marcowym, kwietniowym i majowym numerze Gazety NGO.pl.

7.4 Organizacje strażnicze – budowa zaplecza merytorycznego

Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia działań strażniczych wśród organizacji pozarządowych oraz rozpowszechnianie informacji o roli i zakresie działań organizacji strażniczych. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją im. Stefana Batorego, która przydziela dotacje na działania strażnicze.

Osiągnięte rezultaty:

 • stworzenie strony internetowej www.watchdog.org.pl zbierającej dobre praktyki oraz informacje o strażnictwie;
 • zrealizowanie seminarium dla organizacji strażniczych z Europy Środkowo-Wschodniej „Obywatele na straży interesu publicznego, czyli w jakich warunkach  występują i rozwijają się działania strażnicze”, w którym wzięło udział około 100 osób z Bułgarii, Czech, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Węgier i Polski;
 • przygotowanie specjalnego numeru Gazety ngo.pl wspólnie ze Stowarzyszeniem Klon-Jawor pt. „Obywatel strażnik”;
 • przygotowanie szkolenia stacjonarno-internetowego rozwijającego umiejętności strażnicze polskich organizacji.

7.5 Wspieranie środowiska pozarządowych organizacji strażniczych w Ukrainie

Projekt partnerski realizowany przez Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich (Polska) i Obywatelską Sieć OPORA (Ukraina).
W projekcie tym zostały wykorzystane doświadczenia Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich zdobyte przy wdrażaniu Szkoły Inicjatyw Strażniczych. Projekt partnerski SLLGO i OPORY objął zebranie grupy praktyków zajmujących się kontrolą obywatelską w Ukrainie, następnie zorganizowanie dla wybranej grupy szkolenia trenerskiego, podczas którego zaplanowano tematykę i programy szkoleń dla lokalnych strażników w Ukrainie, a następnie przetestowanie programów szkoleniowych w praktyce. Programy dotyczyły 6 tematów:

 

 • Kampania informacyjna w ramach działań strażniczych
 • Planowanie kampanii kontroli obywatelskiej
 • Aktywizacja i zaangażowanie otoczenia do działań strażniczych
 • Aspekty prawne przy realizacji działań strażniczych
 • Formowanie zespołu monitorującego w ramach działań strażniczych
 • Metodologia oraz narzędzia realizacji monitoringu obywatelskiego


Osiągnięte rezultaty:

 

 • zwiększenie liczby lokalnych działań strażniczych w Ukrainie;
 • rozpowszechnienie w języku ukraińskim doświadczeń strażniczych zgromadzonych przez organizacje z różnych krajów – ich opisy znajdują się na stronie www.watchdog.org.pl.
 • zawiązanie współpracy stanowiącej podstawę do kolejnych projektów: monitoringu prywatyzacji ziemi czy dysponowania środkami pomocy społecznej.


7.6 Autostrady do społeczności

Głównym celem projektu była wymiana oraz rozwój różnych modeli, doświadczeń, w szczególności dobrych praktyk dotyczących angażowania osób o niższym poziomie wykształcenia w aktywność obywatelską oraz promocja edukacji nieformalnej. Cel ten był realizowany poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności osób objętych działaniami projektu.

Projekt miał charakter międzynarodowy. W przedsięwzięcie zaangażowały się organizacje i instytucje z czterech krajów europejskich:

 • Volkshochschule Löbau-Zittau, Zittau, Niemcy;
 • Uniwersitates Tehnicazny Gheorghe Asachi, Iasi, Rumunia;
 • Lärcentrum, Östersund, Szwecja;
 • Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Szklarskiej Poręby, Polska.

Projekt koncentrował się na dwóch grupach odbiorców:

 • mieszkańcach społeczności lokalnych. W Polsce jako adresatów wybrano defaworyzowaną ekonomicznie i społecznie grupę mieszkańców Szklarskiej Poręby z dzielnicy Dolna. Działania w ramach Autostrady do Społeczności były prowadzone jako część szerszej strategii, podjętej na rzecz rewitalizacji tej części Szklarskiej Poręby przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Tematami podejmowanymi w ramach przedsięwzięcia były: aktywność obywatelska, integracja ze środowiskiem lokalnym, umiejętność dostrzegania i przezwyciężania barier związanych z uczestnictwem w społecznym życiu swojej miejscowości;   
 • animatorach i trenerach – pracownikach zaangażowanych w przedsięwzięcie organizacji. Mieli oni możliwość spotkania się z innymi trenerami pracującymi w różnych dziedzinach edukacji dorosłych oraz wymiany doświadczeń i metod pracy.

Osiągnięte rezultaty:

 • stworzenie diagnozy lokalnej sytuacji Szklarskiej Poręby Dolnej. Opis posłużył jako podstawa do kolejnego etapu projektu – planowania działań: dotarcia do grupy docelowej oraz przetestowania nowej oferty warsztatów i seminariów w objętych projektem społecznościach lokalnych;
 • zorganizowanie szkolenia dotyczącego organizowania społecznościowego dla członkiń i członków Lokalnych Grup Obywatelskich w Katowicach;
 • udział w spotkaniu międzynarodowym w Iashi (Rumunia) - podsumowanie i poddanie ewaluacji działań i rezultatów osiągniętych w ramach projektu w poszczególnych krajach, wizyta przedstawicieli organizacji partnerskich z Ruminii i Szwecji w Szklarskiej Porębie;


7.7  Udział Lokalnych Grup Obywatelskich reprezentowanych w Stowarzyszeniu w innych działaniach związanych z kontrolą władz publicznych
W 2008 Dębicka Grupa Obywatelska i Lokalna Grupa Społeczna „Obywatele przeciw korupcji” z Piły, prowadzone przez członków Stowarzyszenia brały udział w akcji „Masz głos, masz wybór” mającej na celu rozliczanie władz samorządowych z obietnic wyborczych. Organizatorami akcji są Fundacja im. Stefana Batorego oraz Stowarzyszenie Szkoła Liderów. W akcji brali udział także przedstawiciele organizacji uczestniczących w SIS 2007 i 2008  – z Krakowa, Tłuszcza, Domaradza i Bukowna.

8. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich:

 • Uchwała 1/I/2008 z 20 stycznia 2008 w sprawie przyjęcia nowej członkini Stowarzyszenia – Karoliny Walkiewicz;
 • Uchwała 2/I/2008 z 20 stycznia 2008 w sprawie przyjęcia nowego członka Stowarzyszenia – Krzysztofa Śnioszka;
 • Uchwała 3/I/2008 z 20 stycznia 2008  w sprawie przechowywania dokumentacji księgowej przez księgową Stowarzyszenia;
 • Uchwała 4/I/2008 z 20 stycznia 2008 z 20 stycznia 2008 w sprawie zgłoszenia Stowarzyszenia do postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach ze skargi Daniela Orzadowskiego;
 • Uchwała 5/I/2008 z 20 stycznia 2008 w sprawie zgłoszenia Stowarzyszenia do postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie ze skargi Grzegorza Wójkowskiego;
 • Uchwała 1/II/2008 z 20 kwietnia 2008 w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu płac;
 • Uchwała 2/II/2008 z 20 kwietnia 2008 w sprawie upoważnień dla koordynatorek projektów Barbary Klimek i Anny Kuliberdy do akceptowania dokumentów finansowych dotyczących projektów przez nie koordynowanych pod względem merytorycznym;
 • Uchwała 3/II/2008 z 20 kwietnia 2008 w sprawie reprezentowania Wojciecha Paszkowskiego przed Sądem Administracyjnym;
 • Uchwała 1/III/2008 z 31 maja 2008 w sprawie przyjęcia Juliusza Olszewskiego na członka Stowarzyszenia;
 • Uchwała 2/III/2008 z 31 maja 2008 w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego SLLGO za rok 2007;
 • Uchwała 3/III/2008 z 31 maja 2008 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego SLLGO za rok 2007;
 • Uchwała 4/III/2008 z 31 maja 2008 w sprawie zastępstwa Członka SLLGO w Antykorupcyjnej Koalicji Organizacji Pozarządowych;
 • Uchwała 5/III/2008 z 31 maja 2008 w sprawie zastępstwa Mirosława Jankowskiego na Walnym Zebraniu Członków OFOP;
 • Uchwała 1/IV/2008 z 23 lipca 2008  w sprawie rozpoczęcia prac nad Biuletynem Informacji Publicznej;
 • Uchwała 2/IV/2008 z 23 lipca 2008  w sprawie utworzenia stanowiska koordynatora/rki ds. szkoleń;
 • Uchwała 3/IV/2008 z 23 lipca 2008  w sprawie powołania Anny Kuliberdy na stanowisko koordynatorki ds. szkoleń;
 • Uchwała 4/IV/2008 z 23 lipca 2008 w sprawie upoważnienia koordynatora Szymona Osowskiego do wyegzekwowania programów i konspektów szkoleniowych od zespołu trenerskiego;
 • Uchwała 1/V/2008 z 15 listopada 2008 w sprawie upoważnień dla Anny Kuliberdy do reprezentowania SLLGO w stosunku do kontrahentów zewnętrznych.

9. Informacja o przychodach uzyskanych przez Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich, wraz z wyodrębnieniem źródeł.

1. Przychody z działalności statutowej                 01.01.07 – 31.12.07    01.01.08 – 31.12.08
    Składki brutto określone statutem                    571,00                           479,00
    Inne przychody określone statutem                 518.652,99                   876.100,48
    - Dotacje, granty i darowizny                           518.519,27                   873.748,06
    - Nadwyżka przychodów z roku poprzedniego  133,72                          2.352,42
                                                                               519.223,99                  876.579,48
                                                                                

Dotacje i granty wydatkowane:       859.675,02
       
FUNDACJA IM. STEFANA BATOREGO                                                                   205.524,64
MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH                                                          177.902,78
FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI                                                          25.918,82
FUNDUSZ WSPóŁPRACY (FUNDUSZ DLA ORGANIZACJI POZARZÄ„DOWYCH)     162.855,81
URZÄ„D KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ (ŚRODKI PRZEJŚCIOWE 2005)  269.589,84
TRUST FOR CIVIL SOCIETY IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE                        17.883,13

10. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich dysponowało w 2008 następującymi rachunkami bankowymi:

10.1 Rachunki złotowe:
VOLKSWAGEN BANK direct:
29 2130 0004 2001 0343 2101 0001  - konto bieżące

02 2130 0004 2001 0343 2101 0002;
72 2130 0004 2001 0343 2101 0003;
45 2130 0004 2001 0343 2101 0004
Millenium Bank S.A.:
33 1160 2202 0000 0000 8259 0375
10 1160 2202 0000 0000 9420 3823
43 1160 2202 0000 0001 0339 3397
10 1160 2202 0000 0001 0339 3603

10.2 Rachunki w EURO:
Millenium Bank S.A.:
88 1160 2202 0000 0000 8259 0452
79 1160 2202 0000 0000 8259 0711

11. Liczba osób zatrudnionych w Stowarzyszeniu Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich:

- od 1 stycznia – do 30 kwietnia 2008 - 5 osób na 4,35 etatu
- od 1 maja do 30 listopada 2008 - 6 osób 5,1 etatu
- od 1 grudnia 2008 – 4 osoby na 3,35 etatu

12. Stowarzyszenie należy do następujących organizacji i koalicji:

 • Antykorupcyjna Koalicja Organizacji Pozarządowych,
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych,
 • FOI Advocates Network.


Sprawozdanie zostało przyjęte przez Zarząd Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich, w składzie:Katarzyna Batko-Tołuć                                         …………………………………………..

Mirosław Jankowski                                                ………………………………………….

Iryna Matiyenko                                                       …………………………………………..

Maria Mazur                                                        ……………………………………………
 
Grzegorz Wójkowski                                                …………………………………………..Opublikował: Katarzyna Batko-Tołuć
Publikacja dnia: 11.06.2009
Podpisał: Zarząd Stowarzysznienia
Dokument z dnia: 31.03.2009
Dokument oglądany razy: 3 599