bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Sprawozdanie finansowe za 2008 rok - informacja dodatkowa w wersji html

WPROWADZENIE
Do sprawozdania finansowego
„STOWARZYSZENIA LIDERóW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH”
za okres 01.01.2008 – 31.12.2008


1/ Nazwa, siedziba i adres organizacji:

STOWARZYSZENIE LIDERóW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH adres siedziby: 00-031 Warszawa ul. Szpitalna 5/5 do dnia 30.12.2008, od dnia 31.12.2008 adres siedziby: 02-605 Warszawa ul. Ursynowska 22 lok. 2.

2/ Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe, jak też nie sporządzających takich sprawozdań)

nie posiada

3/ Podstawowy przedmiot działalności wg PKD:
9133Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana

4/ Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON

STOWARZYSZENIA LIDERóW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH zostało wpisane do rejestru Stowarzyszeń i innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000181348 dnia 27.11.2003, podmiot nie jest wpisany do Rejestru Przedsiębiorców.

REGON nr: 015690020

5/ Określenie celów statutowych organizacji

Celem STOWARZYSZENIA LIDERóW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH jest wspieranie działań podejmowanych przez Lokalne Grupy Obywatelskie, na rzecz zwiększenia przejrzystości i uczciwości życia publicznego, w tym w szczególności:

-    działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji publicznej,
-    propagowanie działań etycznych;
-    podejmowanie wszelkich innych działań sprzyjających rozwojowi statutowych celów organizacji.

6/ Wskazanie okresu trwania działalności organizacji, jeżeli jest on ograniczony w statucie

Okres trwania działalności nie jest ograniczony

7/ Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie za rok obrotowy 2008 trwający od 01 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008.

8/ Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład organizacji wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe.

Nie zawiera

9/ Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez nią działalności.

Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie w okresie, co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym tj. po dniu 31 grudnia 2008. Zarząd Stowarzyszenia nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuowania działalności przez organizację w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności.

10/ Opis stosowanych zasad rachunkowości.

Prowadzenie Księgi rachunkowej organizacja powierzyła firmie Biuro Rachunkowe „TAXUS” Anna Pyrz.
Ewidencję księgową zaprowadzono metodą komputerową za pomocą programu RAKS FK (Windows).

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. nr 76 z 2002 roku, poz. 694, z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz.U. nr 137 z 2001 r., poz. 1539)

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z konwencją kosztu historycznego.

Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów

Wyszczególnienie                              Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Środki trwałe                                     Wartość początkowa środków trwałych ujmowana jest w wysokości ceny nabycia lub kosztów            poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację. Wartość początkowa środków trwałych pomniejszają do jej wartości netto skumulowane odpisy umorzeniowe. Środki trwałe o wartości powyżej 3.500,00 umarzane są metodą liniową.


Wartości niematerialne i prawne       Wartości niematerialne i prawne w myśl Ustawy o rachunkowości ujmowane są w księgach rachunkowych na zasadach stosowanych przy środkach trwałych i od wszystkich ich tytułów dokonuje się planowego umorzenia.

Należności i zobowiązania                 Należności i zobowiązania w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie.
Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia po kursie:
-  kupna lub sprzedaży walut stosowanych przez bank z którego usług korzysta jednostka – w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań.
-  średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień – w przypadku pozostałych operacji.
Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień. Różnice kursowe odnoszone są odpowiednio do przychodów i kosztów finansowych.

Środki pieniężne                              Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

Fundusz statutowy                        W tej pozycji bilansu wykazywana jest wielkość funduszu statutowego powiększona lub pomniejszona o wynik finansowy. Fundusz statutowy jest to fundusz podstawowy jednostki, tworzony na podstawie przepisów prawa i statutu jednostki, przeznaczony na finansowanie jej działalności statutowej.Informacja Dodatkowa
Do sprawozdania finansowego
„STOWARZYSZENIA LIDERóW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH”
za okres 01.01.2008 – 31.12.2008Noty

1. Przychody z działalności statutowej                 01.01.07 – 31.12.07    01.01.08 – 31.12.08
    Składki brutto określone statutem                     571,00                          479,00
    Inne przychody określone statutem                  518.652,99                   876.100,48
    - Dotacje, granty i darowizny                            518.519,27                   873.748,06
    - Nadwyżka przychodów z roku poprzedniego   33,72                           2.352,42
                                                                               519.223,99                   876.579,48

   
Dotacje i granty wydatkowane:       859.675,02
       
FUNDACJA IM. STEFANA BATOREGO                                               205.524,64
MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH                                      177.902,78
FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI                                      25.918,82
FUNDUSZ WSPóŁPRACY                                                                   162.855,81
URZÄ„D KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ                               269.589,84
TRUST FOR CIVIL SOCIETY IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE    17.883,13

Dotacje nie wydatkowane:   304.514,53 zł
       
MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH                                      5.477,22
FUNDUSZ WSPóŁPRACY                                                                   118.832,36
FUNDACJA IM. STEFANA BATOREGO                                              180.204,95


Dotacje i granty nie wydatkowane na dzień 31.12.2008 wykazane zostały w pozycji "Rozliczenia międzyokresowe przychodów".

Kwota 203,00 zł stanowi zarachowany podatek od nie wypłaconych na dzień 31.12.2008 wynagrodzeń która nie stanowi zobowiązania podatkowego do momentu ich wypłaty.


2. Koszty realizacji zadań statutowych                    01.01.07 – 31.12.07    01.01.08 – 31.12.08
    Koszty realizacji zadań statutowych                    518.560,33                   899.288,34
    W tym koszty administracyjne                             -68.039,48                    -114.686,47
                                                                                 450.520,85                   784.601,87


Koszty realizacji zadań statutowych w stosunku do kosztów ogółem kształtują na poziomie 87,25 % kosztów ogółem.

3. Koszty administracyjne                              01.01.07 – 31.12.07    01.01.08 – 31.12.08
    - Amortyzacja                                             0,00                              3.452,60
    - Zużycie materiałów                                  3.120,36                      15.660,69
    - Usługi obce                                              47.798,44                     87.852,29
    - Podatki i opłaty                                        21,00                            60,00
    - Wynagrodzenia oraz ubezp.społecz.      1.448,06                       6.307,89
    - Pozostałe                                                 15.651,62   
                                                                       68.039,48                    114.686,47

Koszty administracyjne są finansowane z części środków przeznaczonych na zadania statutowe w ramach obsługi administracyjnej realizowanych programów.


4. Przychody finansowe                                 01.01.07 – 31.12.07    01.01.08 – 31.12.08
- Odsetki bankowe                                         6.328,32   
                                                                       6.328,32                        0,005. Koszty finansowe                                       01.01.07 – 31.12.07    01.01.08 – 31.12.08
- Ujemne różnice kursowe                              4.621,97                       10.654,76
- wynik na odsetkach                                      0,00                              2.043,49
                                                                       4.621,97                       12.698,25


6. Pozostałe przychody operacyjne              01.01.07 – 31.12.07    01.01.08 – 31.12.08
- Zaokrąglenia vat, zus                                  17,59                           0,00
                                                                       17,59                           0,00


7. Pozostałe koszty operacyjne                      01.01.07 – 31.12.07    01.01.08 – 31.12.08
- Zaokrąglenia vat, zus                                    0,00                              0,10
                                                                         0,00                              0,10


8. Rzeczowy majątek trwały w okresie 01.01.2008 – 31.12.2008 r.

Wyszczególnienie                          Urządzenia techniczne i Maszyny             Pozostałe środki trwałe
I. Wartość początkowa       
Stan na początek roku                   12.299,76                                                0,00
Zwiększenia                                    11.747,50                                                0,00
Zmniejszenia                                  0,00                                                          0,00
Stan na koniec roku                       24.047,26                                                 0,00
II. Umorzenie       
Stan na początek roku                  3.912,59                                                   0,00
Zwiększenia                                   5.874,03                                                   0,00
Zmniejszenia                                 0,00                                                           0,00
Stan na koniec roku                      9.786,62                                                    0,00
III. Wartość księgowa                 14.260,64    0,00


9. Wartości niematerialne i prawne w okresie 01.01.2008 – 31.12.2008 r.

 
Wyszczególnienie                       Programy  komputerowe
I. Wartość początkowa   
Stan na początek roku               3.627,95
Zwiększenia                                9.052,89
Zmniejszenia                              0,00
Stan na koniec roku                  12.680,84
II. Umorzenie   
Stan na początek roku             3.627,95
Zwiększenia                              5.164,14
Zmniejszenia                            0,00
Stan na koniec roku                 8.792,09
III. Wartość księgowa             3.888,75


10. Środki pieniężne               01.01.07 – 31.12.07    01.01.08 – 31.12.08
    Środki pieniężne w kasie     395,29                          2.983,11
    Środki pieniężne w banku    243.324,48                  175.071,21
    Lokaty bankowe                  120.119,83                  100.000,00
                                                363.839,60                   278.054,32


11. Krótkoterm. rozliczenia międzyokresowe    01.01.07 – 31.12.07    01.01.08 – 31.12.08
     Koszty RMK - FW MODEL                             19.043,16   
     Koszty RMK - FW LMB                                  14.309,74   
     Umowa 9906/JFK/AK/26 UKIE                                                          30.605,06
     Umowa 10040/JFK/PPT-DG/2007-2005                                            9.832,70
     Umowa 9683/FOP07/I/MA/230                                                        18.547,12
                                                                           33.352,90                   58.984,88

12. Rezerwa na zobowiązania                           01.01.07 – 31.12.07    01.01.08 – 31.12.08
     Zobowiązania na koszty roku 2008              0,00                              412,36
                                                                          0,00                              412,36


13. Fundusze własne    0                                  1.01.07 – 31.12.07    01.01.08 – 31.12.08
     Wynik finansowy netto roku
     obrotowego                                                   2.352,42                  -35.407,21
                                                                           2.352,42                  -35.407,21


14. Zobowiązania krótkoterminowe                     01.01.07 – 31.12.07    01.01.08 – 31.12.08
     Zobowiązania z tyt. dostaw i usług                1.152,07                       4.562,24
     Rozrachunki z darczyńcami - odsetki
     bankowe do zwrotu                                         0,00                             1.505,06
     Zobowiązania z tyt. podatków, ceł,
     ubezpieczeń społecznych.                               0,00                              0,00
     Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń                 904,00                          1.097,00
     Rozrachunki pozostałe                                    214,80                           635,67
                                                                             2.270,87                       7.799,9715. Zobowiązania krótkoterminowe - kredyty  i pożyczki    01.01.07 – 31.12.07    01.01.08 – 31.12.08
      Pożyczka um. 1788-415/S/10/2008                               0,00                             88.000,00
                                                                                             0,00                             88.000,00


16. Należności krótkoterminowe                                           01.01.07 – 31.12.07    01.01.08 – 31.12.08
Należności z tyt. dostaw i usług                                           43,24                            116,23
Rozrachunki z darczyńcami                                                   0,00                               20,00
Rozrachunki z partnerami projektu                                       0,00                              5.222,87
Kaucja za lokal                                                                      4.800,00                       4.800,00
Pozostałe rozrachunki z pracownikami                                1.355,14                       174,96
                                                                                            6.198,38                       10.334,06


17.  Zatrudnienie w roku obrotowym 2008.

Wyszczególnienie:    Przeciętna liczba zatrudnionych
Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę    6


Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.
Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.
Nie nastąpiły zdarzenia gospodarcze po dniu bilansowym, nieujęte w księgach handlowych.

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 365.522,65 zł, zamknął się nadwyżka kosztów nad przychodami na kwotę 35.407,21 zł.


Katarzyna Batko-Tołuć                     ………………………………………..

Mirosław Jankowski                         ………………………………………….

Iryna Matiyenko                                 …………………………………………..

Maria Mazur                                      ……………………………………………
 
Grzegorz Wójkowski                          …………………………………………..Opublikował: Katarzyna Batko-Tołuć
Publikacja dnia: 11.06.2009
Podpisał: Zarząd Stowarzysznienia
Dokument z dnia: 31.03.2009
Dokument oglądany razy: 3 348